Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров'я d обгрунтування вибору неоптимальних лікарських засобів e збір інформації щодо формування цін на лікарські засоби 2
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\

Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров'я d обгрунтування вибору неоптимальних лікарських засобів e збір інформації щодо формування цін на лікарські засоби 2НазваІнформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров'я d обгрунтування вибору неоптимальних лікарських засобів e збір інформації щодо формування цін на лікарські засоби 2
Дата конвертації30.06.2015
Розмір281.29 Kb.
ТипІнформації
скачать >>>

Крок 2 Клінічна фармація

Фармакоекономіка

1

Вкажіть одне із завдань фармакоекономіки:

A *Оптимізація лікарської терапії

B Збір недостовірної інформації про лікарські засоби

C Дезоптимізація витрат держави на охорону здоров'я

D Обгрунтування вибору неоптимальних лікарських засобів

E Збір інформації щодо формування цін на лікарські засоби

2

Що є об’єктом вивчення фармакоекономіки?

A *Документація рандомізованих клінічних досліджень лікарських препаратів

B Приписи Державної служби лікарських засобів

C Порядок оформлення рецептурних бланків

D Взаємовідносини в колективі

E Умови зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення

3

Доведена дія лікарського препарату, встановлена в контрольованих умовах (клінічних

дослідженнях І і ІІ фази) до його впровадження в медичну практику – це:

A *Дієвість

B Клінічна (терапевтична) ефективність

C Безпека

D Якість життя

E Витрати

4

Показник ефективності фармакотерапії, який визначають за поліпшенням якості життя

пацієнтів після проведеного лікування – це:

A *Користь

B Клінічна (терапевтична) ефективність

C Економічна ефективність (вигода)

D Безпека

E Витрати

5

Оцінка ефективності витрачання грошових ресурсів при застосуванні лікарського засобу

або схеми лікування – це:

A *Економічна ефективність (вигода)

B Клінічна (терапевтична) ефективність

C Користь

D Безпека

E Витрати

6

Яка з фаз клінічних випробувань носить назву постмаркетингове спостереження?

A *V фаза

B IV фаза

C III фаза

D II фаза

E I фаза

7

Який метод фармакоепідеміологічних досліджень виконується згідно з протоколом?

A *Експеримент

B Спостереження

C Оцінка споживання лікарських засобів

D Експозиція лікарського засобу

E Загальна вартість захворювання

8

До кількісних фармакоепідеміологічних досліджень відносять:

A *Оцінка споживання лікарських засобів

B Ретроспективне дослідження

C Когортне дослідження

D Експеримент

E Загальна вартість захворювання

9

Який вид фармакоепідеміологічних досліджень виконується лише за допомогою архівних

документів?

A *Ретроспективне дослідження

B Проспективне дослідження

C Когортне дослідження

D Дослідження “випадок-контроль”

E Одномоментне дослідження

10

Який метод фармакоекономічного аналізу передбачає облік всіх витрат (прямих

медичних і немедичних, непрямих), пов’язаних з процесом діагностики і лікування певного

захворювання?

A *“Загальна вартість захворювання”

B “Мінімізація витрат”

C “Витрати-ефективність”

D “Витрати-корисність”

E “Витрати-вигода”

11

Який метод фармакоекономічного аналізу передбачає порівняння вартості

альтернативних методів лікування або лікарських препаратів за умови їх однакової

терапевтичної ефективності?

A *“Мінімізація витрат”

B “Загальна вартість захворювання”

C “Витрати-ефективність”

D “Витрати-корисність”

E “Витрати-вигода”

12

Яка фармакоекономічна категорія в найбільшій мірі характеризує вплив лікарського

засобу на якість життя пацієнта?

A *користь

B клінічна (терапевтична) ефективність

C безпека

D економічна ефективність

E дієвість

13

Яка фармакоекономічна категорія характеризує матеріальні та нематеріальні витрати,

пов'язані з лікуванням або профілактикою захворювання?

A *витрати

B дієвість

C клінічна (терапевтична) ефективність

D економічна ефективність

E користь

14

Підтвердження терапевтичної ефективності лікарського засобу та виявлення його

побічних ефектів після виходу на фармацевтичний ринок і впровадження в широку

медичну практику є метою:

A *фармакоепідеміологічних досліджень

B фармакоекономічних досліджень

C доклінічних досліджень

D маркетингових досліджень

E соціально-економічних досліджень

15

Фармакоепідеміологічний метод, який дозволяє провести кількісну оцінку об'ємів і

структури споживання лікарських засобів (за кількістю діючої речовини у визначених

дозах), називається:

A *АТС/DDD-методологія

B АТС-методологія

C DDD-методологія

D ОТС-методологія

E АВС-аналіз

16

До періодичних літературних джерел інформації належать:

A *наукові журнали

B книги

C монографії

D дисертаційні роботи

E посібники, підручники

17

Метод узагальнення кількісних даних однорідних досліджень однієї і тієї ж медичної

технології, проведених у різний час різними авторами для отримання сумарних

статистичних показників результатів цих досліджень, називається:

A *мета-аналізом

B систематичним оглядом

C аналізом чутливості

D фармакоекономічним аналізом

E несистематичним оглядом

18

Сукупність джерел інформації (зазвичай в електронному вигляді), представлених за

певною тематикою, які систематично оновлюються - це:

A *база даних

B мета-аналіз

C систематичний огляд

D фармацевтична інформація

E несистематичний огляд

19

Спосіб вивчення різних об'єктів, процесів і явищ, заснований на використанні їх

формалізованого опису, називається:

A *моделювання

B VEN-аналіз

C мета-аналіз

D статистична обробка результатів

E дисконтування

20

Рівні проміжки часу, на які ділиться інтервал дослідження при проведенні математичного

моделювання за методом Маркова, називаються:

A *марковськими циклами

B марковськими формулами

C марковськими моделями

D марковськими станами

E марковськими допущеннями

21

В результаті проведеного дослідження встановлено, що препарати лізиноприлу “Ліприл”

і “Ацербон” біоеквівалентні. Для вирішення питання, який із двох зазначених препаратів

слід рекомендувати до широкого використання в лікувально-профілактичних закладах

для зниження витрат на медикаментозну терапію, слід провести фармакоекономічний

аналіз за методом:

A *“мінімізація витрат”

B “витрати-ефективність”

C “загальна вартість захворювання”

D “витрати-утилітарність”

E “витрати-вигода”

22

Головному лікарю стаціонару пульмонологічного профілю необхідно визначити, на

лікування яких пацієнтів необхідно витратити найбільше коштів (з тих пацієнтів, що

проходять лікування в цьому стаціонарі). Для вирішення цього завдання слід провести

фармакоекономічний аналіз за методом:

A *“загальна вартість захворювання”

B “витрати-вигода”

C “АВС-аналіз”

D “мінімізація витрат”

E “витрати-ефективність”

23

Який показник характеризує витрати на одиницю ефективності (наприклад, на одного

вилікуваного хворого)?

A *CER

B QALY

C COI

D ICUR

E CUR

24

За допомогою нижченаведеної інформації, визначте, який з фармакоекономічних методів

необхідно використати для порівняння стандартного та нового методів лікування

хронічного пієлонефриту. Зниження рецидивів захворювання при застосуванні

стандартного методу лікування хронічного пієлонефриту спостерігається з 25% до 20%, а

при застосуванні нового методу лікування - з 25% до 15%.

A *“витрати-ефективність”

B “загальна вартість захворювання”

C “витрати-вигода”

D “АВС-аналіз”

E “мінімізація витрат”

25

Формуляр лікарських засобів може бути оформлений:

A *у вигляді переліку лікарських засобів і у вигляді довідника

B тільки у вигляді переліку лікарських засобів

C тільки у вигляді довідника

D тільки у вигляді розпорядження Міністерства охорони здоров'я

E -

26

Розподіл лікарських препаратів за групами відповідно до важливості їх призначення для

лікування захворювання є результатом:

A *VEN- аналізу

B АВС-аналізу

C аналізу чутливості

D частотного аналізу

E структурного аналізу

27

Ретроспективне дослідження, при якому за архівними даними порівнюється група

пацієнтів з наявним явищем (захворюванням, симптомом, небажаним явищем при

прийманні препарату) з контрольною групою, в якій даного явища не спостерігали, це:

A *дослідження "випадок - контроль"

B одномоментне

C проспективне

D клінічне випробування

E опис випадку

28

Вид діяльності, пов'язаний із збором, визначенням, оцінкою, вивченням та запобіганням

виникненню побічних реакцій чи проблем, пов'язаних із застосуванням лікарських засобів, це:

A *фармаконагляд

B збір спонтанних повідомлень

C активний моніторинг стаціонарів

D рецептурний моніторинг

E когортні дослідження

29

При виникненні побічної реакції лікарського засобу клінічний провізор

лікувально-профілактичного закладу заповнює форму 137/0 та направляє її в

Національний центр фармаконагляду у разі несерйозної побічної реакції на протязі:

A *15 днів

B 24 годин

C 48 годин

D 7 днів

E 30 днів

30

Переконливість доказів ефективності, що наводяться в клінічних дослідженнях при

прийнятті рішень, які мають рівень доказовості “А”, можна отримати з допомогою:

A * високоякісного систематичного огляду, метааналізу

B дослідження на обмеженому числі хворих або на окремих хворих без контрольної групи

C ретроспективних порівняльних досліджень

D якісних ретроспективних досліджень на великих вибірках хворих з ретельно підібраними

групами порівняння

E великих проспективних порівняльних, але не рандомізованих досліджень

31

Втрати на виробництві (зниження продуктивності на підприємстві або витрати на

тимчасове заміщення хворого працівника), належать до наступного виду витрат:

A *непрямі витрати

B середні витрати

C фіксовані витрати

D маргінальні витрати

E стандартні витрати

32

Оберіть, до якого виду витрат належить вартість доставки хворого до медичного закладу

особистим та суспільним (несанітарним) транспортом:

A *прямі немедичні витрати

B варіабельні вирати

C стандартні витрати

D прямі медичні витрати

E необчислювані витрати

33

Метод фармакоекономічного аналізу, який передбачає облік всіх витрат (прямих

медичних і немедичних, непрямих), пов'язаних з процесом діагностики і лікування певного

захворювання, це:

A *аналіз “загальна вартість захворювання”

B аналіз “мінімізація витрат”

C аналіз “витрати – ефективність”

D аналіз “витрати - утилітарність”

E аналіз рішень

34

Визначте метод фармакоекономічного аналізу, згідно з яким здійснюється вибір

найдешевшої медичної технології при їх однаковій клінічній ефективності з метою

економії грошових коштів:

A *аналіз “мінімізація витрат”

B аналіз “витрати – ефективність”

C аналіз “витрати - утилітарність”

D аналіз “витрати-вигода”

E аналіз рішень

35

Кількість придбаних в результаті застосування медичного втручання років якісного життя – це:

A *QALY

B CER

C CUR

D ICUR

E CMA

36

Препарати, на які витрачається 15-20% грошових коштів та мають середній рівень

витратності для медичного закладу, відповідно до АВС-аналізу, становлять групу:

A

B А

C С

D D

E E

37

До якого фармакоекономічного методу відноситься дослідження, яке дозволяє оцінити

вплив змін вихідних параметрів (наприклад, вартість упаковок лікарських препаратів) на

кінцевий результат цих розрахунків:

A *Аналіз чутливості

B Показник якості життя

C Корисність медичних технологій

D Аналіз “витрати-корисність”

E Аналіз “витрати-вигода”

38

Вкажіть, який показник визначає кількість років якісного (здорового) життя, втрачених

внаслідок настання непрацездатності:

A *DALY

B DDD

C ABC

D QALY

E VEN

39

У разі отримання термінового повідомлення про виявлення нової побічної дії лікарського

засобу, яка може призвести до серйозних наслідків, Міністерство охорони здоров'я

України надає пропозицію:

A *Про повну або тимчасову заборону даного ЛЗ та проведення додаткових досліджень

B Відправити лікарський засіб на додаткові дослідження

C Накласти на виробника штраф

D Накласти штраф на лікаря

E Про перевірку інших лікарських засобів даного виробника

40

Аналіз споживання ЛЗ пацієнтами в умовах закладу охорони здоров'я проводиться за

формулою:

A *DDDs/100 ліжко-днів = DDDs*100/кількість ліжко-днів

B DDDs = кількість препарату / DDD

C Кількість ліжок*індекс зайнятості*кількість днів

D DDDs / жителів/рік = DDDs/чисельність популяцій

E DDDs/1000 жит./рік = (DDDs*1000)/чисельність популяції*365

41

В математичному моделюванні правила побудови конкретних моделей позначаються

терміном:

A *Допущення

B Мета-аналіз

C Експеримент

D Зв'язок

E Прогнозування

42

Вкажіть складові концепції якості життя

A *Багатовимірність, змінність у часі, участь хворого в оцінці свого стану

B Облік витрат, оцінка клінічних наслідків, оцінка соціально-економічних наслідків

C Прямі клінічні ефекти, опосередковані клінічні ефекти, зміна показників здоров’я

D Одноманітність, значущість, актуальність

E Універсальність, валідність, оцінювальний підхід

43

Серед наведених показників виберіть прямі медичні витрати:

A *Вартість лікарських засобів на курс лікування

B Вартість доставки хворого до медичного закладу особистими або суспільним

(несанітарним) транспортом

C Оплата листка непрацездатності

D Витрати на дієтичне харчування

E Вартість робочого часу особи, яка доглядає за хворим

44

Серед наведених виберіть непрямі витрати:

A *Втрати держави, викликані відсутністю на робочому місці пацієнта (виплати по

лікарняних листах, несплата податків у зв’язку з хворобою)

B Доплати на лікарські засоби, медичну допомогу

C Витрати на взуття, одяг для перебування в умовах лікарні

D Витрати на діагностику захворювання (лабораторні та інструментальні дослідження)

E Вартість медичних процедур (хірургічні операції, реабілітаційні маніпуляції тощо)

45

Ефективність лікарського засобу, встановлена після його виходу на фармацевтичний

ринок на великій (понад 10 000 чоловік) гетерогенній популяції хворих в умовах реальної

клінічної практики при проведенні фармакоепідеміологічних досліджень – це:

A *Клінічна (терапевтична) ефективність

B Дієвість

C Економічна ефективність

D Користь

E Безпека

46

Джерелами отримання інформації для обчислення витрат в фармакоекономіці можуть бути:

A *Історії хвороби; реєстраційна карта хворого; тарифи на медичні послуги; тарифи

страхових компаній; прайс-листи про вартість лікарських засобів.

B Достовірні дані експериментальних досліджень, опубліковані в літературі; результати

власних досліджень; висновки і припущення експертів.

C Високоякісний систематичний огляд, мета аналіз; великі рандомізовані дослідження з

низькою вірогідністю помилок і однозначними результатами.

D Ретроспективні порівняльні дослідження; дослідження на обмеженій кількості хворих

або на окремих хворих без контрольної групи.

E Невеликі рандомізовані дослідження з неоднозначними результатами і середньою або

високою вірогідністю помилок.

47

Витрати, які пов’язані з непрацездатністю хворого у момент лікування захворювання, а

також із відсутністю на робочому місці його родичів, вимушених доглядати хворого – це:

A *Непрямі витрати

B Прямі медичні витрати

C Прямі немедичні витрати

D Необчислювані витрати

E Фіксовані витрати

48

Перебування пацієнта у певному стані здоров'я відповідно до моделі Маркова носить назву:

A *Марковський стан

B Марковський цикл

C Марковське допущення

D Марковський рівень

E Марковський етап

49

Порівняння тільки тих медичних технологій, які мають однакову ефективність – це

недолік методу фармакоекономічного аналізу:

A *“Мінімізація витрат”

B “Витрати-вигода”

C “Загальна вартість захворювання”

D “Витрати-ефективність”

E “Витрати-корисність”

50

Для визначення додаткового року якісно прожитого життя пацієнта внаслідок проведеної

фармакотерапії застосовують метод фармакоекономічного аналізу:

A *“Вартість-користь”

B “Вартість-вигода”

C “Мінімізація вартості”

D “Загальна вартість захворювання”

E “Вартість-ефективність”

51

Під час перебування у стаціонарі на фармакотерапію витрачено: 100 грн., на транспортування

пацієнта до закладу охорони здоров’я власним транспортом: 50 грн., на дієтичне харчування:

200 грн. Вкажіть суму прямих медичних витрат:

A *100

B 350

C 150

D 50

E 200

52

Систематичним оглядом з аналізом кількісних даних в фармакоінформатиці називають:

A *мета- аналіз

B електронну базу даних

C метод узагальнення даних конкретної проблеми без їх статистичної обробки

D метод узагальнення якісних даних з якої-небудь конкретної проблеми

E бібліографічний аналіз

53

Метод фармакоекономічного аналізу, при використанні якого серед медичних технологій

з однаковою клінічною ефективністю обирається медична технологія з мінімальними

витратами на курс лікування захворювання, називається:

A *“мінімізація витрат”

B “витрати- утилітарність”

C “витрати- ефективність”

D “витрати- вигода”

E “загальна вартість захворювання”

54

Метод фармакоекономічного аналізу, при якому порівнюється і вартість, і ефективність (в

однакових натуральних або фізичних одиницях виміру) медичних технологій,

називається:

A *“витрати- ефективність”

B “витрати- утилітарність”

C “мінімізація витрат”

D “загальна вартість захворювання”

E “витрати- вигода”

55

Інтегральна характеристика фізичного, психологічного, емоційного і соціального стану

хворого називається:

A *якість життя

B вигода

C ефективність лікування

D QALY

E корисність / утилітарність

56

Мірою (кількісним показником / критерієм) корисності медичної технології служить

показник:

A *QALY

B CER

C ICER

D ICUR

E Кb/с

57

Фармакоекономічний метод, при застосуванні якого ефективність медичних технологій

оцінюється в грошових одиницях, називається:

A *“витрати- вигода ”

B “витрати- утилітарність”

C “мінімізація витрат”

D “загальна вартість захворювання”

E “витрати- ефективність”

58

Затверджений на рівні держави перелік лікарських засобів, які застосовуються при

лікуванні захворювань і синдромів, що загрожують життю хворого, а також при проведенні

специфічної терапії соціально-значущих захворювань, називається:

A *Перелік життєво необхідних лікарських засобів

B Формуляр

C Стандарт медичної допомоги

D Реєстр лікарських засобів

E Клінічний протокол медичної допомогиСхожі:

Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Засоби комплексної механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт»
Засоби комплексної механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних, транспортних І складських робіт”
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «засоби комплексної механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних, транспортних І складських робіт»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Засоби комплексної механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних,...
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих і перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі
Кдму, підтриманню ділової репутації кдму, поширення інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній...
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\6. 050903 – Телекомунікації
Це системи передачі інформації по волоконно-оптичних, радіо, радіорелейних та кабельних лініях зв’язку, а також цифрові комутаційні...
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\Кафедра міжнародної інформації інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Конференція присвячена проблемам пошуку, збору, розповсюдження, захисту і використання інформації в сучасному громадянському суспільстві....
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної...
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації педагогічного супроводу формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей
Здоров’я розглядається як показник цивілізованості, який відображає рівень соціально-економічного розвитку суспільства. Його зміни...
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\Професійне спрямування
Органи державного та муніципального контролю на транспорті, дорожній рух, засоби його організації та регулювання, питання безпеки...
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\6. 010203 здоров’я людини
Сфера освіти, формування у дітей та підлітків свідомої мотивації на здоровий спосіб життя, створення належних умов для збереження...
Інформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров\Крок 2 Клінічна Фармація Технологія лікарських засобів 1
Безпосередньо у флаконі для відпуску готують розчин коларголу у концентрації, яка не
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи