Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» icon

Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв»НазваПрограма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв»
Дата конвертації27.06.2015
Розмір87.93 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

_______________ В.І. Вербицький

“______”_______________2013 р

Програма


навчальної дисципліни

«Електрифікація гірничих та промислових виробництв»

підготовки бакалаврів

напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»
(Шифр за ОПП – ПП.06)

Кривий Ріг

2013 рік

Програму навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» розроблено згідно ОПП ГСВО

«__» _________ 2013 року – 5 с.
Розробник:

Мельник О.Є. – доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту, канд. техн. наук
Затверджено на засіданні кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
№ __ від ”__”____ 2013 р. Зав. кафедрою __________ проф., докт.тех.наук Щокін В.П.

Схвалено вченою радою електротехнічного факультету
№ __ від ”___” ______ 2013 р.
Голова ради ЕТФ_______ доц., канд.тех.наук Осадчук Ю.Г.

Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Електрифікація гірничих та промислових виробництв” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні методи розподілу та споживання електроенергії на гірничих та промислових підприємствах.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Електрифікація гірничих та промислових виробництв” є заключним в циклі електроенергетичної підготовки бакалавра з електротехніки і базується на знаннях, здобутих у процесі вивчення таких дисциплін, як «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехнічні матеріали», «Електричні машини», «Електричні системи та мережі», «Основи електроприводу», «Електропостачання», у яких розглядається комплекс питань, пов’язаних з розподілом та споживанням електричної енергії на геотехнічних об’єктах із врахуванням великої різноманітності гірничо-геологічних і технічних умов.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Особливості експлуатації електрообладнання на підприємствах гірничих виробництв.

 2. Електробезпека та основні заходи захисту на підприємствах гірничих виробництв.

 3. Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження як засіб підвищення безпеки використання електроенергії.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Електрифікація гірничих та промислових виробництв” є ознайомлення студентів з питаннями забезпечення електро-, пожежо- та вибухобезпеки електрообладнання і системи електропостачання, основними принципами побудови систем електрифікації гірничих виробництв. Питання безпечного використання електричної енергії на підприємствах гірничих та промислових виробництв з відкритими та підземними роботами розглядаються в нерозривному зв’язку з робочими машинами та технологією виробництв.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Електрифікація гірничих та промислових виробництв” є засвоєння студентами комплексу питань, пов’язаних з розподілом та споживанням електроенергії на гірничих та промислових підприємствах, різноманітність технічних умов зумовлюють розгляд тільки основних понять та принципів побудови системи електропостачання, вивчивши які, студент зможе самостійно розібратись в деталях пристроїв, конструкціях або схемах.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :
 • методи захисту електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження;

 • нормативні акти з безпечного використання електроенергії;

 • рівні та види вибухозахисту, маркування вибухобезпечного електрообладнання;

 • особливості експлуатації електрообладнання на підприємствах гірничих виробництв;


 • основні принципи побудови систем електрифікації гірничих виробництв;

вміти :
 • вирішувати задачі, які пов'язані з електроприводом, електропостачанням і автоматикою;

 • вести розрахунки, на яких базується вибір електрообладнання;

 • використовувати методи захисту електроустановок від перенавантаження, пошкодження та аномальних режимів роботи.


Структурно-логічне місце дисципліни: курс “Електрифікація гірничих та промислових виробництв” є заключним в циклі електроенергетичної підготовки бакалавра з електротехніки і базується на знаннях, здобутих у процесі вивчення таких дисциплін, як «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехнічні матеріали», «Електричні машини», «Електричні системи та мережі», «Основи електроприводу», «Електропостачання», у яких розглядається комплекс питань, пов’язаних з розподілом та споживанням електричної енергії на геотехнічних об’єктах із врахуванням великої різноманітності гірничо-геологічних і технічних умов.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 години / 3,75 кредитів ECTS.


 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1. Особливості експлуатації електрообладнання на підприємствах гірничих виробництв (45 годин)

Тема 1. Електрифікація підприємств як основна енергетична база комплексної механізації і автоматизації гірничих робіт.

Тема 2. Умови експлуатації та роботи електроустаткування й електричних мереж. Вимоги до електроустаткування. Особливості виконання спеціального електроустаткування. Поняття про властивості та характеристики електроприймачів.

Тема 3. Енергетичні показники і тарифи на електроенергію.

Основні положення Правил користування електроенергією. Тарифи на електроенергію. Витрати та втрати електроенергії. Економія електроенргії.

Тема 4. Електричні навантаження та режими електроспоживання.

Електричні навантаження. Регулювання режимів електроспоживання. Забезпечення стабільності роботи гірничого виробництва.

Тема 5. Зовнішнє електропостачання гірничих підприємств.

Принципи побудови схем зовнішнього електропостачання. Джерела живлення. Характерні схеми зовнішнього електропостачання. Схеми підстанцій і розподільних пристроїв. Умови приєднання до живильної системи.

Тема 6. Електричне освітлення.

Основні світлотехнічні параметри. Електричні джерела світла. Освітлювальні прилади кар'єрів. Системи та устаткування електричного освітлення. Рудникові освітлювальні прилади. Методи розрахунку електричного освітлення. Автоматичне керування зовнішнім освітленням.

Тема 7. Умови експлуатації електрообладнання на денній поверхні гірничих виробництв. Категорії електроприймачів за надійністю електропостачання.

Тема 8. Електропостачання дільниць при напрузі 1140 В, дільниць рудних шахт. Електропостачання тупикових виробок. Електропостачання транспортних засобів.

Модуль 2. Електробезпека та основні заходи захисту на підприємствах гірничих виробництв (68 годин)

Тема 9. Категорії приміщень за небезпекою електротравм. Причини електротравм на гірничих підприємствах.

Тема 10. Класифікація електричних мереж за системою заземлення. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора. Вибір режиму нейтралі.

Тема 11. Рівні захисту від ураження електричним струмом. Загальні питання захисту від ураження електричним струмом. Комплексна система заходів та засобів від ураження електричним струмом. Електрична ізоляція як головний фактор електробезпеки.

Тема 12. Засоби орієнтації в електроустановках. Захист від переходу напруги вищої сторони трансформатора на нижчу сторону. Захисні заземлення та їх виконання. Система електрозахисних засобів. Захисне вимикання мережі. Засоби захисного вимикання, що працюють на диференціальних струмах. Селективність захисного вимикання. Захист від витоків та замикань на землю в розподільних мережах 6 Кв. Компенсація ємнісної провідності мережі.

Тема 13. Контроль ізоляції в тягових мережах. Контроль за витоком струму на корпус рухомого електротранспорту.

Тема 14. Вибухонебезпечні виробництва. Нормативні документи на вибухозахищене електрообладнання. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних середовищ. Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою. Пожежонебезпечні та вибухонебезпечні зони.

Тема 15. Вибухонебезпечні суміші в підземних виробках гірничих підприємств. Джерела запалювання вибухонебезпечних сумішей та рудникового газу. Оцінювання іскробезпеки електричних кіл. Попередження вибухів і пожеж. Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування.

Тема 16. Електрообладнання в рудниковому нормальному виконанні. Електрообладнання у виконанні рудникове підвищеної надійності (захист виду «е»).

Тема 17. Електрообладнання у вибухобезпечному виконанні. Попереджувальне вимикання.

Тема 18. Іскробезпечне виконання електрообладнання. Попередження пожеж від електричного струму на гірничих підприємствах.

Тема 19. Рівні та види вибухозахисту, маркування вибухобезпечного електрообладнання.

Модуль 3. Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження як засіб підвищення безпеки використання електроенергії (22 години)

Тема 20. Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту. Захист від струмів короткого замикання.

Тема 21. Захист від перевантажень. Мінімальний та нульовий захисти. Захист від втрати керування у разі замикань в колах керування. Обмеження кількості пусків. Контроль цілосності кола заземлення. Забезпечення іскробезпеки кіл дистанційного керування і кіл витоків на землю силової мережі.

Тема 22. Блискавкозахист. Захист від перенапруг в електроустановках.

3. Рекомендована література


 1. Електрифікація гірничих робіт: Підручник / Г.Г.Півняк, М.М.Білий, Л.П.Ворохов та ін.; за ред. академіка НАН України Г.Г.Півняка. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 615с.

 2. Электрификация горных работ: учебник для вузов / Под ред. С.А. Волотковского. – Киев: Вища школа. – 1980.- 448 с.

 3. Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б.И. Кудрин. – М.: Интермет Инжиниринг, 2005.

 4. Медведев Г.Д. «Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий», – М. «Недра», 1988.

 5. Абрамович Б.Н. Электропривод и электроснабжение горных предприятий: Учебное пособие / Б.Н.Абрамович, Д.А.Устинов. Санкт-Петербургский государственный горный институт. СПб, 2004. - 84 c.

 6. Под ред. проф. Белых Б.П. “Электропривод и электрификация открытых горных работ” – М.: Недра, 1993, - 289 с.

 7. Под. ред. проф. Щуцкого В.И. Электрификация открытых горных работ – М.: Недра, 1987, -332 с.

 8. Каменский П.П., Яковлев А.Е. Электроснабжение угольных шахт. – М.: Недра, 1964. – 282 с.

 9. Лейбов Р.М., Озерной М.И. Электрификация подземных горных работ. – М.: Недра, 1972. – 464 с.

 10. Маймин С.Р., Кутовой Л.Н., Тесленко В.И. Рациональная компенсация реактивной мощности в электрической сети шахт. – М.: Недра, 1968. – 80 с.

 11. Чулков Н.Н. “Электрификация карьеров”. – М.: Недра, 1994, - 344 с.

 12. Чеботаев, Николай Иванович. Электрификация горного производства: учеб. пособие для вузов / Н. И. Чеботаев, Л. А. Плащанский. — Москва : Изд-во МГГУ, 2005. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.

 2. Засоби діагностики успішності навчання: Вивчення дисципліни проводится в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Основним видом навчальних занять з дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» є лекції. У процесі засвоєння матеріалу надзвичайно важливо засвоїти основні принципи побудови систем електрифікації гірничих виробництв. На лабораторних заняттях студенти набувать практичних навичок з питань забезпечення електро-, пожежобезпеки електрообладнання. У процесі індивідуального захисту лабораторних робіт кожен студент отримує відповідну рейтингову оцінку з урахуванням активності при виконанні роботи, якості її оформлення та захисту.


Для діагностики успішності навчання використовуються різні форми поточного та підсумкового контролів.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять (коротке групове тест-опитування у вигляді 5-6 контрольних питань з кожної лекції), лабораторних занять (індивідуальне опитування перед лабораторною роботою та при її захисті).

З кожного виду контролю студент отримує відповідну рейтингову оцінку з урахуванням своєчасності та якості засвоєння матеріалу.
Схожі:

Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconКонспект лекцій з дисципліни " електрифікація гірничих та промислових виробництв " для студентів напряму підготовки 050701
Змістовий модуль № Особливості експлуатації електрообладнання на підприємствах гірничих виробництв
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Електрифікація гірничих та промислових виробництв " для студентів напряму 050701
Методичні вказівки містять методичні вказівки до вивчення основних тем дисципліни, наведено список рекомендованої літератури
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – філософія, для спеціальності 030. 101
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія і методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconПрограма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Земельні ресурси та розвиток апк. Програма навчальної дисципліни. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,...
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconРобоча програма практики (шифр І назва навчальної дисципліни)
Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” стаціонарної форм навчання проходять два тижні згідно...
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconПрограма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Основи територіального проектування і районного планування. Програма навчальної дисципліни. – Чернівецький національний університет...
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «загальна семіотика»
Загальна семіотика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки – 020301 філософія 2012. – 36 с
Програма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» icon2011 року робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки Менеджмент Факультет Географічний
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи