Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. icon

Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.НазваВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.
Дата конвертації29.06.2015
Розмір209.19 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Форма 1

В І Д О М О С Т І

про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства промислові; підприємства АПК; підприємства ринкової інфраструктури ); 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

економічні науки в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

03680, пр. Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55, 371-61-52


№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Місце основної роботи (установа, її відомча підпорядкованість посада)

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження)

Вчене звання (за спеціаль-ністю, кафедрою), рік присуджен-ня

Шифр спеціальності в раді

Основні праці (назви 3 наукових монографій, статей, опублікованих за спеціальністю, за якою фахівця пропонується включити до складу ради)

Членство в інших спецрадах (шифр ради, установа, в якій створена рада, шифр спеціальності)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Павленко Анатолій Федорович

(голова ради)

1940

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

ректор, завідувач кафедри маркетингу


Доктор економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління під-приємствами,

1990 р.,

ВАК при

РМ СРСР

Професор по кафедрі маркетингу, 1990 р.

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(підприємс-тва ринкової інфраструктури)

1 Павленко А.Ф. (у співавторстві) Логістичні інформаційні системи. // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Маркетингова освіта в Україні. – К.: КНЕУ, 2011. – с. 291-299.
2.Павленко А.Ф. (у співавторстві) Маркетинговий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2009. – 496 с.

-

2.

Дем’яненко Сергій Іванович

1959


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

завідувач кафедри економіки агропромислових формуваньДоктор економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління під-приємствами,

1997 р.,

ВАК України

Професор кафедри аграрного менедж-менту,

2002 р.

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(підприємс-тва АПК)

1. Дем’яненко С. Організційно-правові трансформації аграрних підприємств та їх вплив на розвиток галузі й сільських територій//Формування ринкової економіки: зб. Наук. Праць. – у 2 ч. – К.: КНЕУ, 2011. – ч. 1, с.3-11.

2. Дем’яненко С., Бутко В.Стратегія адаптації аграрних підприємств України до глобальних змін клімату // Економіка України, № 6, 2012, с. 66-72.

3. Демьяненко С.И., Коваль В.М. Глобализация и инвестиционная деятельность аграрных предприятий Украины. – International Academy of Science and Higher Education. International scientific analytical project. Technologies of Globalization of the XXI Century: Evolution or Setback? - London: IASHE, 2013, pp.120-122.

-

3.

Федонін

Олексій

Сергійович

(вчений секретар ради)

1938ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

професор кафедри економіки підприємств, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Кандидат економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління під-приємствами,

1968 р.,

ВАК при

РМ СРСР

Професор кафедри економіки підприємств, 2000 р.

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами (підприємс-тва промислові)

  1. Федонін О.С. (у співавторстві) Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: монографія / за заг. ред. проф. Г.О. Швиданенко – К.: КНЕУ, 2009 – 598 с.

  2. Федонін О.С. Системні підходи у забезпеченні економічної безпеки підприємств/ О.С. Федонін // Вчені записки: Зб.наук. праць. – К.: КНЕУ, 2012. – Вип..№ 4.- 4.1.- С. 171-175.

  3. Федонін О.С. (у співавторстві) Управління ресурсами підприємства: кол. монографія / за заг. ред. проф. Г.О. Швиданенко – 2013, 450 с.
-


4.

Андрійчук Василь Гаврилович

1938

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

професор кафедри економіки агропромислових формувань

Доктор економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління під-приємствами,

1988 р.,

ВАК при

РМ СРСР

Професор по кафедрі аграрного менедж-менту,

1990 р.

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(підприємс-тва АПК)

1. Андрійчук В.Г. (у співавторстві) Аналіз методології визначення вартості підприємства в межах дохідного підходу // Економіка АПК. – 2012. - №9. – С. 40-47

2. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства // Економіка АПК. – 2013. - №1. – С. 3-16

3. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу. – К.:КНЕУ, 2013. – 779 с.


Д 26.350.01, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, 08.00.04 – Економіка та управління підприємст-вами

5.

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

1944


Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів

Доктор економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління під-приємствами,

1996 р.,

ВАК України

Професор кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів,

1997 р.

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(підприємс-тва промислові)

1. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: монографія / кер. авт. колективу, наук. ред., д.е.н., проф. чл.-кор. АТН України Бутнік-Сіверський О.Б.. - К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2010. – 416 с.

2. Бутнік-Сіверський О.Б. Проблема стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності // Міжнародний науковий журнал «Наука та наукознавство» - №1(71) –К.: 2011, С. 19-25.

3. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіко-правові аспекти комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні. – № 8.– 2012. – Ч.1,С. 32 – 39; № 9.– 2012.– Ч. 2, С.34–40; № 10.– 2012.– Ч.3, С.34–39.

Д 26.058.01 Національний університет

харчових технологій, 08.00.04 – Економіка та управління підприємст-вами6.

Галиця

Ігор

Олександро-вич

1964

Київський університет туризму, економіки і права, завідувач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії

Доктор економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління під-приємствами, 2007 р.,

ВАК України


Старший науковий співробітник за спеціаль-ністю «Економіка промисло-вості»,

1998 р.

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(підприємс-тва промислові)

1. Галица И.А. Информационно-инновационный вектор обеспечения конкурентоспособности / И.А. Галица // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2011. – №1 - С. 5-10.

2. Галиця І.О. Трансформація характеру менеджменту у контексті активізації інноваційно-інвестиційних процесів / І.О. Галиця // Механізм регулювання економіки. – 2011. - №1. - С. 67-72.

3. Галица И.А. Стратегические аспекты корпоративного управления на основе внутрихозяйственных рынков / И.А. Галица // Общество и экономика. – № 9. – 2012. - С. 48-52.


-

7.

Гнибіденко Іван Федорович

1947

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, професор кафедри економіки та управління персоналом

Доктор економічних наук,

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,

2005 р.,

ВАК України

Професор кафедри управління персоналом, 2007 р.

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

1. Гнибіденко І.Ф. (у співавторстві) Населення і трудовіресурси села. / Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки): моногр. /М.К. Орлатий, І.Ф. Гнибіденко, І.М. Демчак та ін.; за ред.. М.К. Орлатого. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивніть», 2012. – 752с.

2. Гнибіденко І.Ф. Проблеми зайнятості та соціального розвитку сільського населення країни. // Ринок праці та зайнятість населення. – №3 (32) – 2012. – С. 13-17

3. Гнибіденко І.Ф. (у співавторстві) Ринок праці України в умовах євроінтеграції. Ринок праці України: перспективи євроінтеграції. Монографія / [Гнибіденко І.Ф., Кузнєцова Н.Б, Маршавін Ю.М., Могильний О.М., Пінчук Ю.Б., Руженський М.М., Федоренко В.Г.]; за ред. І.Ф. Гнибіденка.– К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 289с.


-

8.

Ємельяненко

Лариса

Михайлівна

1960

ДВНЗ «Київський національний еко-номічний універ-ситет імені Вади-ма Гетьмана» Мі-ністерства освіта і науки України, доцент кафедри макроекономіки та державного управління

Доктор еконо-мічних наук, 08.00.03 – Еко-номіка та уп-равління націо-нальним гос-подарством, 2013 р. ДАК України

Доцент кафедри управління трудовими ресурсами, 2003 р.

Старший науковий співробітник зі спеціаль-ності «Демо-графія, еко-номіка пра-ці, соціальна економіка і політика», 2011 р.

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

1. Ємельяненко Л.М. Методичні підходи до дослідження інституційного середовища роз-витку соціального капіталу та забезпечення якості життя // Формування ринкової еконо-міки: Зб.наук.праць. – К.: КНЕУ, 2012. – Т.1. – С. 420-431.

2. Ємельяненко Л.М. Пріоритети розвитку посткризового ринку праці України / [В.М. Петюх] // Вісник Східноукраїнського націо-нального університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – №16 (170). – С. 89-98.

3. Ємельяненко Л.М. Методологія дослідження проблем якості життя населення в контексті взаємодії соціального капіталу та інноваційної економіки / [В.В. Онікієнко] // Зайнятість та ри-нок праці: Міжвід. наук. зб. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – Вип. 23. – С. 19-49.

4. Ємельяненко Л.М. Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку

України: [Текст] : монографія– К.: РВПС України НАН України, 2009. – 464 с.

-

9.

Зайцев

Юрій

Кузьмич


1947

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів

Доктор економічних наук,

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки,

2003 р.,

ВАК України

Професор по кафедрі політичної економії обліково-економіч-них факуль-тетів,

2004 р.

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

  1. Ю. Зайцев., Д. Верба. Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства // Україна: аспекти праці (Науково-економічний та суспільно-політичний журнал). Київ. - № 8, 2010. – С. 13-19.

  2. Зайцев Ю.К. (у співавторстві) Системна організація соціально-відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості / Ю.К. Зайцев // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць- К.: КНЕУ, 2013.-С. 66-74.

3. Зайцев Ю.К. Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства / Ю.К. Зайцев // Ефективна економіка -2013. № 2 – Режим доступу: http// www.ekonomy.nauka.com.ua.


Д 26.006.01

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки

10.

Колот Анатолій Михайлович

1950


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці


Доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління під-приємствами,

1997 р.,

ВАК України

Професор кафедри управління трудовими ресурсами, 2002 р.

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

1.Колот А.М. (у співавторстві) Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики: Колективна монографія // Київ: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2010.-363 с.

2. Колот А.М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання // Актуальні проблеми економіки. - №6 (132). - 2012.-С. 205-211.

3. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. - К.: КНЕУ, 2012.-501 с.

Експертна рада Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

11.

Кравченко

Ірина

Семенівна

1956

Університет банківської справи Національного банку України, проректор з навчально-методичної роботи

Доктор економічних наук,

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,

2000 р.,

ВАК України

Професор кафедри економічної теорії,

2000 р.

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

1. Кравченко І.С. (у співавторстві) Управління персоналом в умовах економіки знань: Монографія./ кол.авт. за ред. Л.К. Семів – К.: УБС НБУ, 2011. – 381 с.

2. . Кравченко І.С.Формування робочої сили: Мегаекономічний аспект «Демографія та соціальна економіка». К., ІН-тут демографії та соціальних досліджень ім.. М.Птухи НАН України, № 1(15) 2011. – С. 69-78.

3. Кравченко І.С. (у співавторстві). Неадекватное расприделениетрудовых ресурсов и потоки мигрантов // Введение в мегаэкономику: теория, методология, практика: монография- К. Вид-во УБС НБУ, 2012. – 158с.

Д 26.247.01

Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

12.

Наливайко Анатолій Петрович

1952


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України,

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри стратегії підприємств

Доктор економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління під-приємствами,

2002 р,

ВАК України

Професор кафедри стратегії підпри-ємств

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(підприємс-тва ринкової інфраструктури)

1. Наливайко А.П. Рационализация стратегического выбора хозяйствующих субъектов / А.П. Наливайко // Бизнес информ: научный информационный журнал. ХНЕУ. – 2010. - № 10. – С.172-175.

2. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства: виклики нової економіки / А.П. Наливайко // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / за ред. доктора екон. наук, професора А.П. Наливайка. -  К.: КНЕУ, 2012. – C 11-19.

3. Наливайко А.П. Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи/ А.П. Наливайко// Стратегія економічного розвитку України: Зб.наук. праць.- вип..30.- К.: КНЕУ, 2012.- с. 3-9.

-13.

Павловська

Олена Валентинівна

1963

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри фінансів підприємств


Доктор економічних наук,

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,

2003 р.,

ВАК України

Доцент кафедри фінансів підприємств та страхової справи, 1996

08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика


1. Павловська О.В. Розробка методичних рекомендацій щодо здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки витрат на оплату праці при укладанні галузевих угод. Колективна монографія «Аналіз стану оплати праці в Україні та розробка пропозицій щодо її удосконалення НДІ праці і зайнятості населення» / За заг. ред.. Т. М. Кір'ян .- К.: Соцінформ, 2011. – С.53-58

2. Павловська О.В. Підготовка пропозицій з удосконалення оплати праці в бюджетній сфері з урахуванням їх особливостей. Колективна монографія «Упорядкування оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери» / За заг. ред.. Т. М. Кір'ян .- К.: Соцінформ, 2010. – С.35-42.

3. Павловська О.В. ( у співавторстві) «Соціальне партнерство як інститут формування консолідованої соціальної відповідальності: теоретичні засади» // Соціальна економіка. – 2013. – С. 81-90.

-

14.

Петрова Ірина Леонідівна

1957

Університет економіки та права «КРОК», завідувач кафедри менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук,

08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,

1999 р.,

ВАК України


Професор кафедри управління трудовими ресурсами, 2002 р.

08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика


1. Петрова І.Л. Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації. – Україна: аспекти праці. – 2011. - №1. - С.25-30.

2. Петрова І.Л. Стратегічне управління розвитком персоналу. - Нуковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. - №5(50). - С. 128-1323.

3. Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: кол. монографія\І.Л. Петрова, Г.В. Макаркина, І.В. Терон та ін. За наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012 - 268c.

Д  26.247.01 Інститут

демографії та соціальних досліджень НАН України

08.00.07 − Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

15.

Решетнікова Ірина Леонідівна

1956


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри маркетингу

Доктор економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління підприємства-ми,

2000 р.,

ВАК України

Професор по кафедрі маркетингу,

2001 р.

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(підприємс-тва ринкової інфраструктури)

1. Решетнікова І.Л. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів.// Маркетинг в Україні. – 2010. - №4. – С.67 -70.

2. Решетнікова І.Л. Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг. // Маркетинг в Україні. – 2011. - №4(68). – C.66-69.

3. Решетнікова І.Л. (у співавторстві) Індивідуалізація маркетингового впливу на ринку споживчих послуг. // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств. Монографія. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2012, - С.289 – 309.

-16.

Савченко Василь Антонович

1950

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

професор кафедри управління персоналом та економіки праці

Доктор економічних наук,

08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,

1991 р.,

ВАК України


Професор кафедри управління трудовими

Ресурсами, 2001 р.

08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика


1. Савченко В.А. Про співвідношення понять «компетентність», «компетенція» та «професійна придатність» // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. ― Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. ― К.: КНЕУ, 2010. ― Т. 2. ― 549 c.

2. Савченко В.А. (у співавторстві) Проблеми та перспективи соціального розвитку: колективна монографія за ред. Т.М. Кір’ян. ― К.: Вид-во «Соцінформ», 2011. ― 368 с.

3. Савченко В.А. Атестація персоналу та формування резерву керівників як чинники ефективного використання людських ресурсів // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. ― Спец. вип. Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. ― Т. 2. ― К.: КНЕУ, 2012. ― 680 с.

-

17.

Червінська Любов Петрівна

1957


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

професор кафедри управління персоналом та економіки праці

Доктор економічних наук,

08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,

2004 р.,

ВАК України


Професор кафедри економіки і підпри-ємництва, 2006 р.

08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика


1. Червінська Л.П. Особливості використання інноваційної діяльності персоналу // Проблеми науки. - 2010. - №10.- С. 15- 20.

2.Червінська Л.П. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу /Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник/ [ за ред.. І.Г.Ткачук]. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського Національного університету імені В.Стефаника, 2011. -Вип.7. - Т.1. - С.287 - 293.

3. Червінська Л.П. Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного ун-ту ім..В.Стефаника, 2012. -Вип..7. -Т.1. -С163-168.

-

18.

Ткаченко

Алла

Михайлівна


1953

Запорізька державна інженерна академія, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри економіки підприємств

Доктор економічних наук,

08.00.04 – економіка та управління підприємства-ми,

2005 р.,

ВАК УкраїниПрофесор по економіки підприємств-ва

2006 р.08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(підприємс-тва промислові)

1. Ткаченко А.М. (у співавторстві) Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством. Монографія. -Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 277 с.

2. Ткаченко А.М. (у співавторстві) Концептуальні підходи до антикризового управління в сучасних умовах господарювання. Монографія. - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 354 с.
3. Ткаченко А.М. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку конкурентноздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості/ А.М. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід – науково-практичний журнал - № 13 липень 2012. – С 37-41.

К 08.120.01

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 08.00.04 - економіка та управління підприємст-вами

19.

Шафалюк Олександр Казимирович

1973

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, декан факультету управління персоналом та маркетингу, професор кафедри маркетингу

Доктор економічних наук,

08.00.04 - економіка та управління підприємства-ми,

2010 р., ВАК УкраїниПрофесор кафедри маркетингу,

2012 р.

08.00.04 – економіка та управління підприємст-вами

(АПК)

1. Шафалюк О.К. Організація аналітичної роботи на підприємстві з використанням маркетингових методик моніторингу, діагностики і аудиту / О.К. Шафалюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: зб. наук. праць. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2010. – Вип. № 7 (25) – ч. 3. – С. 471-478.

2. Шафалюк О.К. Організація даних маркетингових досліджень та оцінка ефективності проектів маркетингових комунікацій і брендінгу / О.К. Шафалюк. // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - К.: КНЕУ, 2011. – Вип. № 25 – С.43-52.

3. Шафалюк О.К. Логістична інтеграція елементів процесного і кластерного підходів в управлінні конкурентоспроможністю підприємств / О.К. Шафалюк // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – КНЕУ, 2011. – Ч.2. - С. 658-667.

-Ректор А.Ф.Павленко

«_____»___________________2013 р.Схожі:

Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. icon«Актопротекторні властивості нових амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону (експериментальне дослідження)», на здобуття наукового ступеня
Василівни, менеджера з навчання та розвитку персоналу тов «Такеда Україна», на тему «Актопротекторні властивості нових амінокислотовмісних...
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кременчук 2015
Удосконалення пилоочисного устаткування зернових елеваторів для зменшення антропогенного навантаження на довкілля
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. iconПоложення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді
Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України та випусків Бюлетеня вак україни
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. icon15. 00. 02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
Розділ 1 Перспективи застосування рослин родини Solanaceae з лікувальною метою (Огляд літератури)
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. icon«Перспективи диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
За спеціальністю 08. 00. 02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. iconАнтикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах
...
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2015 Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. iconЗвернення до
Науковий журнал «Екологічна безпека» видається з 2008 року і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати...
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. iconПро затвердження плану роботи вченої ради, графіка засідань методичної ради факультету на 2013-2014 н р. та змін у складі вченої ради. Доповідач: секретар Тур О. М
...
Відомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08. iconПерелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вго «Асоціація кримінального права України»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи