Закону України «Про вищу освіту» icon

Закону України «Про вищу освіту»НазваЗакону України «Про вищу освіту»
Дата конвертації29.06.2015
Розмір58.43 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

№__121____від__24/02/2010___

ПОЛОЖЕННЯ

про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи

1. Загальні положення

  1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», (ст. 43), Наказу Міністерства освіти і науки України №774 від 30.12.2005р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», затвердженого Вченою радою КНЕУ протокол №9 від 30.03.2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову редакцію порядку оцінювання знань студентів» від 28 травня 2009 р. та наказу ректора №121 від 24.02.2010 «Про запровадження електронного журналу обліку роботи студентів».

  2. Електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи (далі - «Журнал») вводиться з метою здійснення моніторингу навчального процесу та підготовки інформації для прийняття рішень щодо його удосконалення.

  3. Журнал є складовою системи автоматизації управління університетом в сфері організації академічної діяльності та являє собою сучасну і удосконалену форму обліку навчальної діяльності студентів, передбачену інструктивними матеріалами «Документація та звітність у ВНЗ» форма №20.

  4. Введення журналу спрямовано на:

   1. забезпечення відкритості та прозорості навчального процесу ;

   2. формування зворотного зв’язку між студентами та викладачами і адміністрацією університету;

   3. відображення особистісного та професійного зростання кожного студента;

   4. забезпечення контролю за виконанням своїх обов’язків усіма сторонами навчального процесу. 1. Об’єкти моніторингу навчальної роботи академічної групи

2.1 Моніторинг спрямований на контроль виконання наступних нормативних документів, що регламентують навчальний процес :

   1. положення про організацію навчального процесу в КНЕУ;

   2. положення про систему контролю знань студентів;

   3. методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни;

   4. робочих навчальних програм дисциплін;

   5. графіку навчального процесу;

2.2 В журналі відображаються:

2.2.1 Дотримання затвердженого в установленому порядку розкладу аудиторних та поза аудиторних занять.

2.2.2 Траєкторія особистих успіхів студентів протягом навчання в університеті та динаміка успішності академічних груп.

2.2.3 Відвідування студентами семінарських (практичних, лабораторних) занять;

2.2.4. Накопичені бали за всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, зокрема:

 • отримані бали на семінарських (практичних) заняттях;

 • результати експрес-контролю;

 • результати модульних (контрольних) робіт;

 • результати участі в колоквіумах, тренінгах;

 • результати відпрацювання студентами пропущених занять;

 • результати інших видів робіт.

3. Порядок ведення журналу

3.1 Журнал ведеться в розрізі кожної дисципліни навчального плану, з наступною автоматичною інтеграцією результатів роботи студентів у зведеній відомісті.

3.2. Закріплення викладачів за дисциплінами в електронних журналах академічних груп здійснюється співробітниками деканатів до початку практичних і семінарських занять кожного семестру навчального року на підставі розкладу (Додаток 2).

3.3 Формування збірних груп з вибіркових дисциплін (при потребі для деяких нормативних), що вивчаються студентами різних факультетів здійснюється адміністраторами електронних ресурсів кафедри на підставі підготовленої деканатом виписки з наказу про включення дисциплін вільного вибіру до індивідуального плану студентів (Додаток 3.2).

3.4 Заповнення журналу здійснює викладач особисто протягом 7 календарних днів.

3.5 Відповідальність за своєчасне заповнення та достовірність введеної у журнал інформації несуть викладачі.

3.6 Порядок заповнення журналу регламентується «Технологічною інструкцією викладача по веденню електронного журналу обліку навчальної роботи студентів академічної групи» (Додаток 1).

3.7 Для відображення результатів навчання студентів з різних академічних груп які вивчають іноземну мову чи вибіркові дисципліни у одного викладача, формуються віртуальні навчальні групи. Результати навчальної діяльності студентів автоматично розносяться по журналах академічних груп факультетів, студентами яких вони являються.

3.7.1 Якщо вибіркову дисципліну вибрали більшість студентів, викладач може на власний розсуд не формувати збірну групу оцінюючи їх в академічній групі, при цьому не оцінюючи студентів, які не вибрали дисципліну.

3.8 Після відпрацювання студентами пропущених занять або перескладених модульних (контрольних) чи інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, (викладач додає заняття датою перескладання і в цій графі виставляє отримані студентом бали.

3.9 До початку сесії в останній день занять о 22.00 доступ викладачів до журналу автоматично припиняється. У відповідній колонці журналу автоматично відображається сума набраних студентом балів за всі види поточної роботи.

3.10 Запровадження електронного журналу обліку роботи студентів академічних груп не відміняє ведення кожним викладачем журналу обліку поточної успішності студентів запровадженого згідно Ухвали Вченої ради університету від 27.12.2001р.

3.11 При закріпленні за однією академічною групою кількох викладачів, вони всі отримають доступ до сторінки журналу на якій відображаються результати роботи студентів цієї групи.

3.12 Початкову реєстрацію викладачів, а при потребі зміну реєстраційних даних в системі ведення електронних журналів, та надання їм методичної допомоги здійснюють адміністратори електронних ресурсів кафедри, які призначені ректором із числа осіб навчально-допоміжного персоналу кафедр (Додаток 3.1).

 1. Користувачі інформацією журналу

4.1 Користувачами інформації про хід навчального процесу та результати роботи студентів є:

4.1.1 Студенти, які відслідковують результати навчання протягом семестру (Додаток 4);

4.1.2 Завідувачі кафедр (Додаток 5);

4.1.3 Декани факультетів та їх заступники, куратори академічних груп (Додаток 5);

4.1.4 Директор навчального центру;

4.1.5 Ректор та проректори з науково-педагогічної роботи.

4.2 Завідувачі кафедр аналізують інформацію про оволодіння студентами знань з дисциплін кафедри, та не менше 2-х разів на семестр виносять її на засідання кафедр.

4.3 Декани факультетів здійснюють аналіз інформації про хід навчального процесу в академічних групах та курсах і на її підставі контролюють дотримання встановлених вимог до його організації.

4.4 Центр автоматизації управління університетом в установленому порядку та за затвердженими формами надає звіти ректорату про хід навчального процесу та результати поточного контролю успішності і екзаменаційних сесій, здійснює організаційно-методичну та технічну підтримку ведення журналу.

4.5 Контроль за дотриманням даного положеня учасниками навчального процесу здійснюють проректори з науково-педагогічної роботи.

Додатки:

Додаток 1. Технологічна інструкція викладачу по веденню електронного журналу обліку роботи студентів.

Додаток 2. Технологічна інструкція адміністратору електронних ресурсів деканату по підтримці електронного журналу обліку роботи студентів.

Додаток 31. Технологічна інструкція адміністратору електронних ресурсів кафедри по забезпеченню доступу викладачів до електронного журналу обліку роботи студентів.

Додаток 3.2 Технологічна інструкція по формуванню збірних груп у електронному журналі обліку роботи студентів.

Додаток 4. Технологічна інструкція студенту по перегляду стану поточної успішності в електронному журналі обліку роботи студентів.

Додаток 5. Порядок доступу до інформації декану та завідуючому кафедри.

Схожі:

Закону України «Про вищу освіту» iconЗакону України «Про вищу освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Редакційно-видавничий відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді з метою забезпечення...
Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Закону України «Про вищу освіту» iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Закону України «Про вищу освіту» iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Закону України «Про вищу освіту» iconРішення Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: Стан наукової діяльності кафедри економіки є задовільним та відповідає вимогам законів «Про вищу освіту»
Стан наукової діяльності кафедри економіки є задовільним та відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну...
Закону України «Про вищу освіту» iconЗаконом України «Про вищу освіту»
Руденка В. П. про роботу на посаді декана з 14 лютого 2014 р до 24 грудня 2014 р. і завдання на найближчий період
Закону України «Про вищу освіту» iconРішення Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє
Стан наукової діяльності кафедри психології, педагогіки та філософії є задовільним та відповідає вимогам законів «Про вищу освіту»,...
Закону України «Про вищу освіту» iconРішення Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє
Стан наукової діяльності кафедри інформатики І вищої математики вважати таким, що відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи