Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана icon

Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима ГетьманаНазваПротокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана
Дата конвертації29.06.2015
Розмір92.91 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


Затверджено: Погоджено:

Президією

профспілкової організації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол №42

від 04.09.2008 р.

Внесено зміни та доповнення

президією профспілкової

організації КНЕУ імені Вадима Гетьмана

(у зв'язку з прийняттям нового

статуту Профспілки працівників

освіти і науки України)

Протокол №4216.06.2014р.

ПОЛОЖЕННЯ

про первинну профспілкову організацію ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Первинна профспілкова організація ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є добровільним об'єднанням членів профспілки за місцем роботи, які працюють в університеті. ППО ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є організаційною ланкою КМОППОіНУ, Профспілки працівників освіти і науки України.

Первинна профспілкова організація університету керується у своїй діяльності Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, затвердженим із змінами і доповненнями VII З'їздом Профспілки працівників освіти і науки України від 17.11.2010 р., даним Положенням та програмними документами і рішеннями Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом Профспілки, визначаються пріоритетні напрями діяльності та вирішуються питання власної структури.

1. У первинній профспілковій організації університету рішенням профкому створюються профспілкові організації факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів.

Звітно-виборні конференції проводяться не рідше, ніж один раз у 5 років.

На звітно-виборних профспілкових зборах (конференціях) обираються:

у профспілковій групі - профспілковий груповий організатор (профгрупорг) та його заступник, терміном повноважень до 5 років, які звітують перед групою кожного року;

у профспілковій організації факультетів - профбюро, голова профбюро, його заступник, терміном повноважень до 5 років, які звітують про свою діяльність перед профспілковими зборами (конференцією) факультету кожного року ;

у первинній профспілковій організації - профспілковий комітет, голова первинної профспілкової організації, його заступники терміном повноважень на 5 років, які звітують кожного року на розширеному засіданні профкому (президії профкому). 1.1. Профспілкова конференція:

1.1.1. Визначає пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової
організації;

 1. Заслуховує і обговорює звіти профспілкового комітету, дає оцінку його роботі, заслуховує звіти ревізійної комісії;

 2. Обирає профспілковий комітет, голову профспілкового комітету;

 3. Обирає ревізійну комісію;

 4. Обирає делегатів на конференцію (з'їзд) вищої за рівнем організації профспілки згідно з нормами представництва та порядком, затвердженими відповідним профспілковим органом;

 5. Обирає (делегує) представників до вищого профспілкового органу;

 6. Розглядає і затверджує бюджет первинної профспілкової організації;

 1. Приймає рішення про входження до певної профспілки, про припинення діяльності, ліквідацію первинної профспілкової організації;

 1. Розглядає інші питання діяльності первинної профспілкової організації;

1.1.10. Може делегувати окремі повноваження профспілковому комітетові,
профбюро, профгрупам.

1.11. У період між профспілковими конференціями первинна профспілкова організація здійснює свої повноваження через обраний нею орган - профспілковий комітет (профком).

2. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Положенням, Статутом Профспілки, програмними документами, рішеннями з'їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність.

Профспілковий комітет (президія профкому) первинної профспілкової організації:

2.1. скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень та рішень вищих за ступенем профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції профспілкової організації, проводить свої засідання не рідше одного разу на квартал;

 1. організовує і планує роботу первинної профспілкової організації на період між профспілковими зборами (конференціями), здійснює прийом та облік членів Профспілки, організовує сплату членських внесків через бухгалтерію університету, контролює перерахування в повному обсязі сум членських внесків для діяльності вищих за ступенем профспілкових органів;

 2. укладає та контролює виконання Колективного договору, інформує трудові колективи підрозділів про поточне виконання його умов, звітує про це на ректораті, засіданні профкому, заслуховує інформацію відповідальних за виконання зобов'язань сторін за Колективним договором, заходів щодо організації і поліпшення умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників, усунення виявлених недоліків;

 3. разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів Спецфонду, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників університету, запровадження, перегляду та змін норм праці, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

 4. контролює правильність нарахування зарплати та інших виплат;

 5. разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і відпочинку, погоджує графіки надання відпусток;

 6. разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку університету, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

 7. бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку;

 8. представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

2.10.дає згоду або відмовляє у згоді на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Профспілки, у випадках, передбачених чинним законодавством;

2.11.бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці;

2.12.здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням безпечних та нешкідливих умов праці;

2.13.здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей, наданням пенсіонерам та інвалідам права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів згідно із Колективним договором;

2.14.разом з роботодавцем у встановленому порядку розподіляє житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю закладу, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників університету;


З

2.15.здійснює громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування, інших комунально-побутових підприємств, що функціонують в університеті;

2.16.сприяє організації та розвитку колективного садівництва та городництва;

2.17.висуває свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами (конференціями) трудового колективу;

2.18.сприяє розвитку серед працівників та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму, використовує кошти, які відраховує роботодавець згідно з Колективним договором на оздоровчу, культурно-масову та фізкультурну роботу;

2.19.розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням всіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профспілковою організацією (на засіданні профкому або президії профкому);

2.20.від імені членів профспілки здійснює розпорядження коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на праві власності;

2.21.формує штати звільнених профспілкових працівників відповідно до обсягу роботи та наявних коштів на період своїх повноважень;

2.22.представляє інтереси застрахованих осіб у комісії з соціального страхування, у межах своєї компетенції здійснює планування і контроль за використанням коштів державного соціального страхування працівників. Направляє членів профспілки та членів їх сімей на санаторно-курортне лікування і відпочинок;

2.23.надає вищим профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує своєчасну та повному обсязі сплату членами профспілки профспілкових внесків.

3. Президія профспілкового комітету є постійним робочим органом між
засіданням профкому. Засідання профкому проводяться не рідше 1 разу на
квартал, засідання президії - не рідше 1 разу на місяць.

Профком може передавати профбюро факультетів і підрозділів обслуговування окремі права, що належать до компетенції профкому.

Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступники, їх конкретні обов'язки і повноваження визначаються Статутом Профспілки, іншими нормативними документами Профспілки, посадовими обов'язками, визначеними профкомом первинної профспілкової організації;

4. Голова профспілкової організації (голова профкому):

 1. представляє профспілкову організацію в адміністрації установи, в органах державної та місцевої влади;

 2. робить в необхідних випадках заяви, звернення і клопотання від імені профспілкової організації;

 3. скликає засідання профспілкового комітету (президії), організовує підготовку необхідних матеріалів на профспілкові збори (конференції);

4.4. головує на засіданнях профкому (президії);

 1. формує виконавчий апарат профкому в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує функціональні обов'язки працівників апарату, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату, організовує його роботу;

 2. розпоряджається коштами профкому в межах асигнувань, передбачених кошторисом;

 3. здійснює контроль за ефективністю використання майна профспілкової організації;

 4. від імені профспілкової організації укладає договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням;

 5. у випадку відсутності голови профспілкової організації (голови профкому) його обов'язки виконує заступник голови профкому.
 1. Профбюро та їх голови організовують профспілкову роботу у відповідних підрозділах університету, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій.

 2. Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів Профспілки, залучає кожного з них до громадської діяльності, піклується про організацію та умови їх праці, побуту та відпочинку.

 3. Необхідні зміни та доповнення до цього Положення вносяться конференцією або профкомом та погоджуються з Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України.

 4. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації університету є юридичною особою, має розрахунковий рахунок в банку, печатку, штамп встановленого зразка.

9. Первинна профспілкова організація може мати у власності кошти та інше
майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, розпоряджатись ним,
створювати підприємства та організації.

 1. Джерелами формування майна первинної профспілкової організації є членські внески членів профспілки, відрахування на культурно-масову і фізкультурну роботу, пожертвування громадян, юридичних осіб, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені законодавством.

 2. Майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.

 3. Кошти первинної профспілкової організації, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом (затвердженим на засіданні профкому або президії профкому).

 4. Від імені членів профспілки розпоряджання коштами, іншим майном здійснюють органи первинної профспілкової організації - профспілкова конференція, профком, голова первинної профспілкової організації.

14. Місце розташування первинної профспілкової організації: 03680,
м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, к.310 - а, 310-6.
Схожі:

Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconРектор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»
Спартакіади «Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників двнз «Київський національний економічний університет...
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconПрограма Управління міжнародною конкурентоспроможністю Назва теми мдр
Тов «ок інтернет», вул. Пушкінська 31а, оф. 5, м. Київ 04053 / Інститут вищої освіти двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», пр. Перемоги...
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “29” жовтня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про вдосконалення організації занять з фізичного виховання»
Заслухавши інформацію з цього питання завідувача кафедри фізичного виховання Соболєва Ю. Л., Вчена рада відзначає, що за період з...
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconКонкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 9 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2015 році
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconПротокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації
Назва громадської організації: «техно-інкубатор черкаського державного технологічного університету» (скорочено – го ті чдту) є міською...
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconПротокол №3 від 31. 10. 2013 р. Положення про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconЗакону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації педагогічного супроводу формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей
Здоров’я розглядається як показник цивілізованості, який відображає рівень соціально-економічного розвитку суспільства. Його зміни...
Протокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана iconМіністерство освіти I науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Знайомство з дистанційним курсом у тьютора вимагає 10% часу від загального обсягу курсу. У цей термін не входить час, необхідний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи