Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»НазваКонкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дата конвертації27.06.2015
Розмір95.54 Kb.
ТипКонкурс
скачать >>>
Додаток 9 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2015 році
Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


  1. Загальні положення


1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі та її розгляду до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

- заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

- особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та контролює її статус;

- статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

«Зареєстровано у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – електронну заяву прийнято ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

«Відмовлено ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання – анулюється в Єдиній базі, якщо:

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» або "Потребує уточнення вступником";

електронну заяву анульовано ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVІ Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 (далі – Умови прийому);

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за обраним напрямом підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» обов’язково зазначає причину виключення;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XVІ Умов прийому для зарахування на місця державного замовлення, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

3. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання в 2015 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) зазначаються:

структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на якому ведеться підготовка;

освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;

ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

обсяг встановлених квот цільового прийому;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної

кількості балів з предмета;

можливість подання заяв в електронній формі.
II. Подання електронної заяви
1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ;

серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

  1. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені у пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.
6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подана електронна заява може бути скасованою вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».
III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1. Керівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 01 серпня, – до 12.00 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3. На підставі рішення приймальної комісії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XVI Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3 – 5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктами 8 розділу V Умов прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVІ та пунктів 4, 5 розділу XVIІ Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, керівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».Схожі:

Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconРектор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»
Спартакіади «Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників двнз «Київський національний економічний університет...
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПротокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана
Вадима Гетьмана» є добровільним об'єднанням членів профспілки за місцем роботи, які працюють в університеті. Ппо двнз «Київський...
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПочаток о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Запровадження інноваційних інструментів інтеграції національної освітньої діяльності до європейського простору вищої освіти
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconРезультати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів з французької мови серед студентів де французька мова не є спеціальністю,
На базі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconФормат електронного листування порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«Проблеми теорії держави і права», підготовленого професором кафедри теорії та історії держави і права, обсягом 20,0 др арк
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “29” жовтня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про вдосконалення організації занять з фізичного виховання»
Заслухавши інформацію з цього питання завідувача кафедри фізичного виховання Соболєва Ю. Л., Вчена рада відзначає, що за період з...
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра педагогіки та психології словник педагогічних термінів
Педагогика: Учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л. П. Крившенко. – М.: Тк велби, Изд-во Проспект, 2004....
Конкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«економіка підприємства», «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті» та «бухгалтерський облік»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи