Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор icon

Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: РекторНазваПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Дата конвертації27.06.2015
Розмір59.76 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Наглядової ради

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет

імені Вадима Гетьмана»
В.А. Смолій
«04» липня 2007 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ


Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
УХВАЛЕНО

рішенням Наглядової ради

від «03» липня 2007 р.

ПОГОДЖЕНО:
Ректор

Київського національного

економічного університету

імені Вадима Гетьмана А.Ф. Павленко

Начальник юридичного відділу

університету Т.В. Овсянікова
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1. Загальні положення

 1. Наглядова рада Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - Наглядова рада) створена для забезпечення функціонування закладу та здійснення контролю за його діяльністю відповідно до Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року №2984 - III.

 2. Положення визначає компетенцію, принципи управління та організацію роботи Наглядової ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - Положення, Університет).

 3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, цим Положення, Статутом Університету, рішеннями Конференції трудового колективу.


2. Мета діяльності Наглядової ради

2.1. Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, у взаємодії з Міністерством освіти і науки України, інших органів державного управління, громадськості тощо керівників і працівників Університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку Університету як сучасного вищого навчального національного закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти й економічної науки та інтегрується у світову освітню систему.

3. Склад Наглядової ради

3.1. Відповідно до Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» Наглядова рада діяла у складі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 липня 1998 року № 1022, та у другому складі, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2003 року № 1593.

3.2. Новий склад Наглядової ради затверджено в порядку, передбаченому ст.35 Закону України «Про вищу освіту», наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2006 року № 819, як органом в підпорядкуванні якого знаходиться Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», на термін повноважень п'ять років.

4. Завдання та функції Наглядової ради

4.1 .Основні завдання:

4.1.1.розгляд шляхів перспективного розвитку вищого навчального закладу;

4.1.2.надання допомоги його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

4.1.3.здійснення громадського контролю за діяльністю керівництва вищого навчального закладу;

4.1.4.забезпечення ефективної взаємодії вищого навчального закладу з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

4.2.0сновні функції:

 1. розгляд і погодження навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив подальшого розвитку Університету;

 2. аналіз дій органів управління Університету щодо організації та забезпечення умов для розвитку науково-педагогічного персоналу та створених ними наукових шкіл до визнаного загальнодержавного або світового рівня професійної кваліфікації;

 3. оцінка рівня наукової діяльності щодо розроблення та практичної реалізації найважливіших державних програм в економічній сфері;

 4. оцінка роботи Університету, окремих його підрозділів чи керівників стосовно забезпечення загальнодержавного і міжнародного визнання результатів діяльності Університету та вмотивоване подання ректору пропозицій щодо структурних або персональних змін за результатами такої роботи;

 5. попередній розгляд і погодження заходів щодо створення сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Університету;

 6. внесення на розгляд Конференції трудового колективу пропозицій щодо змін у Статуті Університету, а також з інших питань, які віднесено до компетенції Конференції;

 7. нагляд за дотриманням Університетом у своїй діяльності норм чинного законодавства та Статуту Університету, виконання рішень органів законодавчої та виконавчої влади;

4.2.8.інші дії щодо контролю за діяльністю Університету, які випливають із компетенції Наглядової ради.
5. Організація роботи Наглядової ради

5.1. Наглядова Рада здійснює свою діяльність, вивчаючи необхідну вихідну інформацію з відповідних підрозділів Університету, міністерств /відомств/,

беручи участь у роботі Вченої ради, ректорату і громадських організацій Університету та розглядаючи окремі питання компетенції Ради на засіданнях з прийняттям відповідних рішень.

 1. Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Рішення про проведення засідання приймає Голова Ради.

 2. Голова Наглядової ради організує роботу Ради і несе відповідальність за виконання покладених на Раду повноважень.

 3. Заступник Голови Наглядової ради надає допомогу Голові, а на час його відсутності - виконує функції Голови.

5.5. Відповідальний секретар Наглядової ради готує разом з
членами Наглядової ради та ректором Університету відповідні матеріали на
засідання Ради та оформляє прийняті Радою рішення.

 1. Рішення Наглядової ради набирають чинності, якщо в засіданні взяли участь не менше 2/3 членів та проголосували за рішення не менше 3/4 присутніх.

 2. Оформлені рішення Ради підписують Голова Ради /або заступник Голови, що виконує його функції/ та відповідальний секретар Ради.

 3. За необхідності, окремі рішення Наглядової ради затверджуються в Міністерстві освіти і науки України у встановленому порядку.

 4. Наглядова рада сприяє діяльності університету у виконанні основних функцій через:

 1. затвердження окремих рішень Наглядової ради в Міністерстві освіти і науки України або підготовку за участю Міністерства освіти і науки України чи інших органів управління відповідної постанови /розпорядження/ Кабінету міністрів України у встановленому порядку;

 2. входження з необхідними. клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління;

 3. надання спонсорської допомоги з ініціативи керівників підприємств і організацій - членів Наглядової ради.

 1. Наглядова рада стежить за дотриманням в Університеті положень Великої Хартії європейських Університетів у сфері забезпечення прав людини на освіту.

 2. Наглядова рада має право висувати перед Конференцією трудового колективу мотивовану пропозицію щодо обрання або продовження повноважень ректора Університету.

5.12. Наглядова рада ініціює питання щодо можливості надання
матеріального заохочення (відповідно до результатів діяльності Університету)
згідно зі Статутом Університету ректору, членам ректорату, керівникам інших
структурних підрозділів Університету, а також членам Наглядової ради, у тому числі її керівництву. Виплата матеріального заохочення здійснюється переважно з позабюджетних коштів.
6. Порядок прийняття рішень

 1. З урахуванням результатів здійснюваного Наглядовою радою контролю та отриманої за взаємним сприянням необхідної вихідної інформації від Університету, міністерств, відомств, організацій, тощо Наглядова рада приймає відповідні рішення.

 2. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання всіма підрозділами Університету та враховуються при здійсненні контролю відповідними державними органами.

 3. Втручання органів державного управління в діяльність Наглядової ради допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.Схожі:

Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconПротокол №3 від 31. 10. 2013 р. Положення про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconКолективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconПроведення Всеукраїнських конференцій та семінарів молодих вчених та студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2013 рік
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconПоложення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено конференцією студентів
...
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconРектор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»
Спартакіади «Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників двнз «Київський національний економічний університет...
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconКонкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 9 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2015 році
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconПротокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана
Вадима Гетьмана» є добровільним об'єднанням членів профспілки за місцем роботи, які працюють в університеті. Ппо двнз «Київський...
Положення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи