Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»НазваКолективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Сторінка7/9
Дата конвертації27.06.2015
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.11. Заохочення за успіхи у роботі


За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників Університету застосовуються такі види заохочень:

- оголошення подяки;

- нагородження Почесною грамотою;

- занесення до Книги Пошани;

- присвоєння почесних звань.

Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома працівника і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення.

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до державних нагород та їм можуть присвоюватися почесні звання.
Примітка: У разі внесення змін до чинного законодавства України зміни в це Положення вносяться рішенням ректорату (Вченої Ради) Університету та затверджуються Спільною робочою комісією по підготовці Колективного договору.

Додаток 5

ПОЛОЖЕННЯ«Про підготовку навчально-методичної літератури

у Державному вищому навчальному закладі «Київський

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає організаційні процедури підготовки навчально-методичної літератури до видання в Університеті та умови виплати авторської винагороди.

1.2. Положення розроблене згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», «Про мови в Україні», «Про авторське право і суміжні права», Указом Президента України від 16.06.1995 р. № 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України», Статутом та Колективним договором Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - Університет).
2. Мета та порядок підготовки навчально-методичних видань
2.1. Підготовка та видання навчально-методичної літератури в Університеті здійснюється з метою:

 • методичного забезпечення навчального процесу згідно зі стандартами освіти;

 • задоволення потреб студентів, викладачів і співробітників Університету в сучасних підручниках, посібниках, навчально-методичній літературі;

 • надання викладацькому складу можливостей для реалізації творчого потенціалу і досвіду викладання;

 • сприяння розвиткові вищої освіти в галузі економіки, менеджменту, права;

 • реалізації норм Положення про національний заклад (установу) України щодо підготовки навчально-методичної літератури нового покоління і забезпечення нею галузевої групи навчальних закладів України.

2.2. До навчально-методичної літератури належать такі види видань:

 • підручники;

 • навчальні посібники;

 • практикуми;

 • тексти лекцій;

 • тренінги;

 • словники, довідники тощо;

 • навчально-методичні комплекси для дистанційних технологій навчання.

2.3. Підготовка навчально-методичної літератури з певної дисципліни здійснюється викладачем кафедри (далі автор), який її викладає.

Підготовка навчально-методичної літератури з дисципліни викладачем, який її не викладає, допускається тільки з дозволу профільного проректора за поданням завідувача кафедри з визначенням відповідних причин заміни відповідальної особи за підготовку навчально-методичної літератури.

2.4. Перед написанням навчально-методичного видання кожен автор повинен ознайомитись з даним Положенням.

2.5. Підготовка автором навчально-методичної літератури здійснюється відповідно до вимог Положення «Про структуру, зміст та обсяги навчально-методичних видань ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що затверджене наказом ректора №252 від 13.04.2009 року.

2.6. Фінансування підготовки і видання навчально-методичної літератури забезпечується за рахунок спеціального фонду Університету в межах коштів, передбачених кошторисом.

2.7. Взаємовідносини між Університетом і авторами навчально-методичної літератури регулюються даним Положенням, Законом України “Про авторське право і суміжні права”, а також цивільно-правовою угодою між ними.

2.8. Університет на підставі ст.ст. 15, 16 Закону України “Про авторське право і суміжні права” має виключне право використання навчального видання, виданого за рахунок власних коштів.
3. Порядок підготовки

навчально-методичної літератури
3.1. Підготовка навчально-методичної літератури проводиться після затвердження в установленому порядку "Тематичного плану видання навчально-методичної літератури" на поточний календарний рік, в якому визначаються терміни подання готового матеріалу, а також обсяги видань, які розраховуються згідно кредитів відповідної дисципліни.

3.2. Цивільно-правовий договір між Університетом та автором укладається за наявності відповідної позиції в "Тематичному плані видання навчально-методичної літератури", затвердженому належним чином.

3.3. Завершений рукопис навчально-методичної літератури передається Університету за актом прийому-передачі виконаної роботи.

3.4. Контроль за виконанням етапів роботи здійснює завідувач кафедри, який несе разом з автором (авторами) відповідальність за своєчасне подання рукопису до навчально-методичного відділу та видавництва.

3.5. Університет залишає за собою право визначати спосіб та форми видання навчально-методичної літератури.

3.6. У разі необхідності Університет має право видавати додатковий наклад навчально-методичного видання за попереднім повідомленням автора.
4. Умови перевидання навчально-методичної літератури
4.1. Пропозиції від кафедри щодо перевидання підручника (навчального посібника) можна подавати не раніше ніж через 5 років з моменту попереднього видання (зміна програми, застарілі дані, зміна законів тощо).

Перевиданням навчально-методичної літератури вважатиметься кожне нове видання певного підручника або навчального посібника, підготовлене за матеріалами попереднього видання, але з переробкою чи доповненням новим текстом, окремими главами, частинами, розділами, параграфами або абзацами.

4.2. При перевиданні обсяг нового матеріалу разом із старим не повинен перевищувати встановленого нормативом максимального обсягу підручника чи навчального посібника.

4.3. При підготовці повторного “доповненого та переробленого” видання автору необхідно вказати обсяг матеріалу, який був перероблений або доповнений (розділи, параграфи тощо). Для цього автор при зверненні у видавництво отримує роздрукований варіант попереднього видання і вносить усі відповідні зміни або доповнення. Відповідно зміненого або доповненого обсягу встановлюється термін виконання роботи і розмір гонорару. При отриманні такого рукопису видавництво визначає відповідний обсяг редактури та коректури рукопису, що впливатиме на витрати відповідного видання.
5. Винагорода авторові (авторському колективу)

та порядок розрахунків
5.1. Незалежно від способу подальшої публікації видання (в електронній або друкованій формі) авторам, які підготували навчально-методичну літературу, виплачується авторська винагорода в такому обсязі (з розрахунку за один авторський аркуш тексту):

5.1.1. 100% посадового окладу професора, доцента, старшого викладача чи асистента за підготовку підручника;

5.1.2. 50% посадового окладу професора, доцента, старшого викладача чи асистента за:

- підготовку навчального посібника, текстів лекцій, практикумів, тренінгу, словника, довідника, кейсів, збірників практичних завдань;

- за відповідний обсяг нового матеріалу при перевиданні раніше виданої роботи;

- підготовку навчального тексту (відповідно до програми дисципліни), розрахованого для опанування в режимі дистанційного навчання (при відсутності підручника, навчального посібника з дисципліни, виданого Університетом).

5.1.3. 25% посадового окладу професора, доцента, старшого викладача чи асистента за підготовку навчально-методичних матеріалів, що використовуються в дистанційних технологіях навчання (при відсутності навчально-методичного посібника з дисципліни, виданого в Університеті);

5.1.4. 10% посадового окладу професора, доцента, старшого викладача чи асистента за переробку, доповнення раніше виданої роботи.

5.1.5. 10% посадового окладу професора, доцента, який має вчене звання професора або доцента, за керівництво авторським колективом і наукову редакцію навчальної літератури (підручники, навчальні посібники) за кожний друкований аркуш обсягу.
5.2. Авторська винагорода авторові (авторському колективу) здійснюється за наявності витягу з протоколу засідання кафедри про рекомендацію видання до друку та на підставі наступних документів:

- заяви автора на ім’я ректора;

- цивільно-правового договору;

- акту прийому-передачі виконаної роботи.

5.3. Авторська винагорода не здійснюється:

- за перевищений обсяг роботи;

- за раніше оплачений матеріал, повторно використаний автором у наступних виданнях (окрім перевидання).

5.4. Автору, який обіймає 0,25 чи 0,5 ставки штатної посади, виплачується відповідно займаній посаді 50% посадового окладу (окрім підготовки підручника).
6. Порядок оформлення та прийняття рукописів до видання
6.1. Готовий рукопис навчально-методичної літератури має бути оформлений і представлений до видання у відповідності до вимог, затверджених Наказом ректора від 13.04.2009р. № 252 “Про затвердження нормативної документації, що регламентує підготовку та видання навчально-методичної літератури в Університеті”.

6.2. Технічне оформлення видання здійснюється за такими параметрами:

 • текст, роздрукований на принтері на одному боці аркуша;

 • формат — А 4;

 • кегль — 14;

 • гарнітура — Тіmеs New Rоmаn Сyr;

 • міжрядковий інтервал — 1,3 - 1,4.

 • для набору тексту треба використовувати текстовий редактор Word 7,0 для Windows 95;

 • для рисунків, таблиць і формул — допоміжні програми Word 7,0 для Windows 95.

До рукопису додається електронний варіант твору, записаний на диск або інший електронний носій.

6.3. Автор передає належно оформлені матеріали рукопису до навчально-методичного відділу для подальшого затвердження його у проректора з науково-педагогічної роботи та передачі у видавництво.

6.4. Університет залишає за собою право на здійснення редакційно-видавничого опрацювання рукопису і видає навчально-методичну літературу в установленому порядку.

Додаток 6
ПОЛОЖЕННЯ
«Про організацію та фінансування підготовки монографій

у Державному вищому навчальному закладі «Київський

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення визначає організаційно-правові засади проведення, та фінансування науково-дослідних робіт, пов’язаних з підготовкою та виданням монографій в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі за текстом – Університет).

1.2. Положення запроваджується в Університеті з метою унормування процесу підготовки монографій, створення умов для активізації наукової діяльності науково-педагогічних працівників, співробітників Університету, концентрації їх зусиль на розв’язанні актуальних проблем економічного розвитку держави та підвищення кваліфікації фахівців.

1.3. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Університету, зокрема:

 • Закону України «Про освіту» від 23.05.91 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.02 № 2984-ІІІ зі змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 №1977-ХІІ зі змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про видавничу справу» від 05.06.97 №318/97 – ВР зі змінами і доповненнями;

 • Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 № 3792-ХІІ зі змінами і доповненнями;

 • Статуту Університету та інших законодавчих актів, що регламентують наукову діяльність, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, нормативних документів Міністерства соціальної політики України.


2. Планування та організація підготовки монографічних досліджень
2.1. Монографія належить до наукових видань і представляє собою наукову працю у вигляді книги, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному (індивідуальна монографія) або декільком (колективна монографія) авторам.

2.2. Підготовка монографій не входить до посадових обов’язків науково-педагогічних працівників Університету і здійснюється в плані реалізації науково-дослідної роботи кафедри чи докторанта.

2.3. До написання монографій в окремих випадках можуть залучатися провідні вчені та загальновідомі фахівці інших ВНЗ та організацій.

2.4. Видання монографій, здійснюється виходячи з фінансових ресурсів, передбачених кошторисом Університету та інших джерел.

2.5. Основним структурним підрозділом Університету, де зосереджений науковий потенціал і проводяться наукові дослідження, є кафедра. Кафедри Університету формують перспективний план наукових видань (в т.ч. монографій) відповідно до спеціалізації кафедри і на основі нього подають клопотання до Науково-експертної ради про включення монографії до загального плану наукових видань.

2.6. План наукових видань, де міститься перелік запланованих монографій, затверджується першим проректором з науково-педагогічної та наукової роботи.

2.7. Обсяги монографій встановлюються при укладанні договору з автором і, як правило, не перевищують 10 авторських аркушів для індивідуальних і 20 авторських аркушів для колективних монографій.

Інші обсяги встановлюються Вченою радою Університету на підставі обґрунтування автора, подання редакційно-видавничої ради факультету та відповідного висновку Науково-експертної ради.

2.8. Контроль за виконанням плану написання монографій здійснюють кафедри. Двічі на рік автор(и) звітують на засіданнях кафедри про хід написання монографії.

2.9. У разі несвоєчасного завершення роботи над монографією кафедра призначає комісію з числа кваліфікованих фахівців для оцінки фактичного обсягу виконаної роботи на момент закінчення терміну подання. На основі цієї оцінки Науково-експертна рада приймає рішення щодо подовження терміну написання монографії, але не більш ніж на один рік.
3. Порядок приймання та оплати робіт з підготовки монографій
3.1. Приймання завершених монографій здійснюється Науково-експертною радою Університету.

3.2. До Науково-експертної ради Університету автор (автори) монографії подає (подають) такі документи:

 • рукопис монографії;

 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію монографії до розгляду на Науково-експертній раді Університету;

 • 2 зовнішні та 1 внутрішню розгорнуті рецензії докторів наук з оцінкою отриманих результатів на предмет наукової новизни.

3.3. До відповідного засідання Науково-експертна рада Університету організовує експертизу монографії.

3.4. На засіданні Науково-експертної ради Університету виконавець особисто доповідає про виконання роботи та одержані в монографії наукові результати.

Після заслуховування виконавця, надання експертної оцінки одним з членів Науково-експертної ради та обговорення одержаних результатів Науково-експертна рада приймає рішення про клопотання перед Вченою радою Університету щодо рекомендації рукопису монографії до друку.

3.5. Розгляд рукописів підготовлених монографій відображається в протоколах засідання Науково-експертної ради Університету.

3.6. Рішення щодо рекомендації монографії до друку та виплати авторських винагород приймається Вченою радою Університету.

3.7. Виплата авторської винагороди здійснюється за підготовку надзвичайно актуальних робіт, виконаних на високому науковому рівні, що отримали високу оцінку рецензентів в розмірах:

 • для індивідуальних монографій не більше ніж за 10 авторських аркушів;

 • для колективних монографій не більше ніж за 20 авторських аркушів.

Розмір авторської винагороди здійснюється у розрахунку 1,5 посадового окладу (відповідно професора, доцента, старшого викладача, асистента) за 1 авторський аркуш. Автору, який обіймає 0,25 чи 0,5 ставки штатної посади, винагорода виплачуються в повному обсязі (1,5 посадового окладу).

3.8. Виплата винагороди за підготовку монографій особам, які перебувають в докторантурі КНЕУ – не здійснюється.

3.9. За наукове керівництво і редагування колективних монографій, що виконуються на договірній основі, сплачується винагорода, яка розраховується як 10% від обсягу монографій в перерахунку на півтора місячні посадові оклади за 1 авторський аркуш.

3.10. Видавничі та типографські витрати, пов’язані з виданням монографій, Університет здійснює за рахунок коштів спеціального фонду.

3.11. Суперечки, що виникають під час підготовки і видання монографій, вирішуються згідно з чинним законодавством.

Додаток 7

ПОЛОЖЕННЯ

«Про організацію, оплату та стимулювання праці в

Науково-дослідному інституті економічного

розвитку Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»
1. Загальні положення
1.1. Науково-дослідний інститут економічного розвитку (далі за текстом — Інститут), є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

1.2. Дане Положення запроваджується з метою:

- стимулювання розвитку здібностей і творчої ініціативи праці наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів, навчально-допоміжного, адміністративно-управлінського персоналу Університету;

- визначення економічних, правових та організаційних засад прийняття, звільнення з роботи, оплати і стимулювання праці та діяльності працівників, які працюють в Інституті на умовах безстрокового трудового договору, та наукових працівників з числа науково-педагогічного персоналу, докторантів, аспірантів, студентів Університету, фахівців інших організацій і установ, які приймаються на тимчасову роботу в Інститут за трудовим договором на визначений строк, за трудовим договором, що укладається на час виконання певних наукових робіт, або на основі укладених цивільно-правових угод;

- виконання наукових досліджень з актуальних проблем соціально-економічного розвитку України;

- забезпечення інтеграції науки, освіти, виробництва шляхом практичного використання отриманих наукових результатів.

1.3. Положення розроблене відповідно до діючого законодавства та нормативних актів України та Університету, зокрема:

• Конституції України;

• Кодексу законів про працю України;

Законів України:

• «Про освіту»;

• «Про вищу освіту»;

• «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

• «Про оплату праці»;

• «Про охорону праці»;

• «Про відпустки»;

• «Про зайнятість населення»;

• Постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств і організацій»;

• Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку виплати надбавок за стаж наукової роботи»;

• Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

• Статуту Університету;

• Колективного договору Університету;

• «Положення про Науково-дослідний інститут економічного розвитку»;

• «Інструктивно-нормативних матеріалів про організацію наукової діяльності в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
2. Умови прийому на роботу та оплати і стимулювання праці
2.1. Умови прийому на роботу:

2.1.1. Прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Інституту здійснюється з дотриманням норм діючого законодавства України, Колективного договору, «Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та даного Положення.

2.1.2. Працівники приймаються на роботу в Інститут на умовах безстрокового трудового договору, строкового трудового договору та контракту як особливої форми трудового договору або за сумісництвом на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, або на час виконання певної роботи за наявності необхідних коштів.

2.1.3. Працівники можуть виконувати роботу в Інституті на основі укладених цивільно-правових угод.

2.1.4. Керівник Інституту визначає робочі місця для штатних працівників Інституту, своєчасно доводить до їх відома режим роботи, забезпечує їх необхідними засобами роботи та належними умовами праці.

2.1.5. Робоче місце і режим роботи для працівників, зарахованих на посаду за трудовим договором на визначений строк або на час виконання певної роботи на умовах сумісництва, визначає керівник теми за погодженням із директором Інституту.

2.1.6. Після отримання наказу Міністерства освіти і науки України про доведення результатів конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які будуть виконуватись за рахунок загального фонду державного бюджету, та визначення обсягів спеціального фонду державного бюджету, які виділяються на виконання науково-дослідних робіт, або укладання договорів на виконання робіт видається наказ по Університету про прийняття до розробки в Інституті фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, інших робіт, розробок, призначення наукових керівників тем (проектів), робіт (розробок) і відповідальних працівників.

2.1.7. Науковими керівниками тем (проектів) та інших робіт (розробок) можуть призначатись штатні висококваліфіковані працівники Інституту або відомі науково-педагогічні працівники Університету, що мають наукове звання професора або науковий ступінь доктора наук і які зараховані на роботу в Інститут на умовах сумісництва або на громадських засадах. В окремих випадках, за рішенням Науково-експертної ради, керівництво темами (проектами) можуть здійснювати доценти, кандидати наук Університету і Інституту, або висококваліфіковані фахівці інших організацій, які зараховані на роботу в Університет на умовах сумісництва з оплатою праці або на громадських засадах.

2.1.8. Науковий керівник теми (проекту), роботи (розробки) розробляє разом з відповідними працівниками Інституту калькуляцію кошторисної вартості роботи і штатний розпис по темі (проекту), формує колектив наукових і інших працівників для виконання наукової роботи, визначає їх посади, посадові оклади, надбавки і доплати згідно з діючим законодавством, в рамках діючої в Інституті схеми посадових окладів і системи матеріального стимулювання та направляє обґрунтоване подання директору Інституту про зарахування працівників на роботу; письмово визначає завдання кожному з працівників відповідно до проекту наукового дослідження, календарного плану виконання теми (проекту) та її етапів, окремих робіт (розробок).

На основі пропозицій керівників наукових тем (проектів), робіт (розробок) розробляється проект зведеного штатного розпису Інституту, який затверджується згідно діючого законодавства.

Коригування штатного розпису Інституту та штатного розпису окремих наукових тем (проектів) здійснюється не частіше ніж раз у квартал.

2.1.9. Керівники наукових тем (проектів), робіт (розробок) та підрозділів Інституту несуть повну відповідальність за виконання завдань працівниками, високий науковий рівень досліджень, своєчасність виконання робіт та їх етапів, прийняття виконаних робіт, дотримання трудової дисципліни та ефективне використання робочого часу, фінансовий стан, ефективне, цільове та законне використання коштів, збереження матеріальних цінностей, створення належного емоційного клімату в колективі для творчої і результативної роботи.

2.1.10. Прийняття від працівників виконаних індивідуальних завдань здійснює керівник теми на основі актів здачі-приймання наукової продукції.

2.1.11. прийняття закінчених науково-дослідних робіт (розробок) здійснюється Науково-експертною радою Університету.

2.1.12. Зарахування працівників на роботу в Інститут здійснюється наказом по Університету за поданням директора Інституту:

• штатних працівників — на невизначений строк або на термін виконання теми (проекту);

• сумісників - до кінця поточного року або на термін виконання індивідуального завдання або теми (проекту), роботи (розробки) виходячи з наявних фінансових ресурсів.

Для зарахування працівників на роботу в Інститут до відділу кадрів подаються наступні документи:

• заява працівника з визначенням посади, на яку він зараховується з візою про згоду наукового керівника теми та директора Інституту;

• особистий листок;

• трудова книжка (для працівників, що зараховуються на штатні посади);

• паспорт, військовий квиток (копії);

• документ про освіту (копія);

• документ, що засвідчує наявність наукового ступеня, вченого звання (копія);

• довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);

• фотокартки розміром 4 x 6 — 2 шт.;

При позитивному вирішенні питання про прийом на роботу у відділі кадрів заповнюється - особиста картка (ф. 2-Т).

2.1.13. Директор Інституту, на підставі поданих документів, вносить проект наказу про прийняття працівників на роботу, який узгоджується з:

• першим проректором з науково-педагогічної та наукової роботи;

• головним бухгалтером;

• начальником фінансово-економічного відділу;

• начальником відділу кадрів.

• начальником юридичного відділу;

В проекті наказу зазначається: в який структурний підрозділ або на виконання якої теми (проекту) зараховується працівник, його посада, посадовий оклад (надбавки, доплати).

2.1.14. В тих випадках, якщо наукова тема (проект) або інша розробка виконується за рахунок не бюджетних коштів і виникає необхідність встановлення додаткових умов праці та її оплати, з працівниками можуть укладатись цивільно-правові угоди на виконання робіт з оплатою праці за погодженням сторін.

2.1.15. Терміни, на які зараховуються працівники на роботу в Інститут на умовах сумісництва на визначений строк або на виконання певної роботи, встановлюються в наказі про зарахування на роботу і не можуть перевищувати терміни виконання науково-дослідної роботи (розробки), на яку зараховано працівника.

2.1.16. Працівники вважаються прийнятими на роботу після підпису наказу ректором Університету, або, за його відсутності, проректором Університету, на якого наказом ректора покладено виконання його обов’язків.

2.1.17 Кожен працівник Інституту має право на відпустку, яка надається у встановленому законом порядку згідно затвердженого графіку.

2.1.18. Якщо працівник виконує роботи на декількох наукових темах (проектах), то в наказі про прийняття на роботу зазначаються ці наукові теми (проекти) при збереженні одного посадового окладу та встановлюються відповідні доплати та надбавки.

2.1.19. Звільнення працівників здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, згідно поданої заяви та наказу по Університету.

2.1.20. При звільненні штатних працівників та працівників, які працюють за сумісництвом, видається наказ по Університету про звільнення з роботи у зв’язку з поданою заявою або у зв’язку з закінченням терміну строкового трудового договору.

2.1.21. На працівників Інституту поширюються в повній мірі інші положення розділу ІІ «Організація праці та трудові відносини» Колективного договору, який діє в Університеті.
2.2. Оплата та стимулювання праці.

2.2.1. Посадові оклади, тарифні ставки:

Оплата та стимулювання праці працівників, що працюють в Інституті, здійснюється відповідно до умов, визначених Положеннями «Про матеріальне та моральне заохочення персоналу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», «Про порядок, умови та розміри надання матеріальної допомоги штатним і колишнім працівникам ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (у разі виконання певної роботи в Університеті) та даним Положенням.

2.2.1.1. Посадові оклади, тарифні ставки працівників Інституту визначаються на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, схеми яких затверджує Кабінет Міністрів України.

2.2.2.2. Посадові оклади працівників Інституту встановлюються відповідними наказами по Університету.

2.2.2.3. Заробітна плата штатних наукових та інших працівників складається з посадових окладів (ставок); надбавок: за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі, за стаж наукової роботи; доплат: за вчене звання, за науковий ступінь, та інших надбавок і доплат, передбачених чиним законодавством.

2.2.2.4. До посадових окладів (тарифних ставок) штатному науковому персоналу Інституту за умови наявності статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету за рахунок коштів Університету встановлюється доплата у грошовому виразі 50% посадових окладів, існуючих станом на 01 березня 2010 року. Зазначена доплата не здійснюється у разі встановлення подвійної ставки заробітної плати.

2.2.2.5. Оплата праці всіх працівників Інституту здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів спеціального фонду, коштів договірної тематики та інших джерел надходжень у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом.

2.2.2.6. Оплата праці працівникам, що виконують роботи за цивільно-правовими угодами, встановлюється за узгодженням сторін.

2.2.2.7. Оплата праці штатних працівників Інституту, які організовують виконання науково-дослідних та інших робіт і забезпечують функціонування Інституту, здійснюється за рахунок накладних витрат, в межах витрат, передбачених у затвердженому кошторисі.

2.2.2.8. Обсяги накладних витрат для утримання працівників апарату управління та штатних наукових працівників Інституту визначаються від загальних обсягів фінансування в обсягах виходячи з потреб Інституту.

2.2.2.9. Посади, тарифні розряди та посадові оклади працівникам визначають керівники наукових тем (проектів), робіт (розробок) за узгодженням з директором Інституту, виходячи з затвердженого штатного розпису і доведених обсягів фінансування.

2.2.2.10. Виплата заробітної плати працівникам, які працюють за сумісництвом, може здійснюватись за рішенням керівника теми та погодженням з працівниками один раз на місяць або за виконані етапи робіт при наявності коштів, отриманих на виконання наукових тем (проектів).

2.2.2.11. Для виконання науково-дослідних та інших робіт Інститут може залучати як співвиконавців державні і недержавні установи й організації. Загальний обсяг робіт, переданих співвиконавцям для виконання, визначається в кошторисі витрат по темах (проектах) і не повинен перевищувати 50 % їх договірної вартості.

2.2.2.12. Для виконання окремих робіт, надання консалтингових послуг, здійснення експертних оцінок, виконання робіт з програмного забезпечення, наукових досліджень тощо, Інститут може залучати фізичних осіб з оплатою за фактично виконані роботи та надані послуги, відповідно до затверджених кошторисів витрат по темах, на основі укладених цивільно-правових угод.

2.2.2.13. Нарахування заробітної плати здійснюється згідно з наказами про зарахування працівників на роботу в Інститут на підставі табелів обліку робочого часу, актів здачі-приймання робіт та інформаційних звітів керівників робіт, які подаються науковими керівниками тем за 5 днів до закінчення поточного місяця в бухгалтерію Інституту.
2.2.2. Надбавки та доплати:

2.2.2.1. Працівникам Інституту можуть встановлюватись надбавки та доплати згідно з чинним законодавством України.

2.2.2.2. Встановлення надбавок науковим та іншим працівникам Інституту здійснюється наказом по Університету на підставі подання директора Інституту:

• за виконання особливо важливої роботи у розмірі — до 50 % посадового окладу;

• за високі досягнення у праці у розмірі — до 50 % посадового окладу;

• за складність, напруженість у роботі у розмірі — до 50 % посадового окладу.

2.2.2.3. Штатним працівникам Інституту можуть також встановлюватись доплати у розмірі до 50 % посадового окладу:

• за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

• за суміщення професій (посад);

• за збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені надбавки встановлюються працівникам Інституту в межах затвердженого фонду заробітної плати.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

2.2.2.4. Віднесення наукових тем (проектів) до категорії особливо важливих здійснюється за поданням керівників наукових тем (проектів) рішенням Науково-експертної ради Університету.

2.2.2.5. Штатним працівникам Інституту наказом по Університету встановлюються надбавки за стаж наукової роботи згідно діючого законодавства, які виплачуються щомісяця залежно від стажу наукової роботи у таких розмірах :

• понад 3 роки — до 10 % посадового окладу;

• понад 10 років — до 20 % посадового окладу;

• понад 20 років — до 30 % посадового окладу.

2.2.2.6. На працівників Інституту поширюється дія наказів по Університету про вдосконалення оплати праці науково-педагогічного персоналу та інших категорій співробітників Університету.

На працівників Інституту поширюються в повній мірі інші положення розділу ІІІ «Оплата та стимулювання праці» та інших розділів Колективного договору, який діє в Університеті.
2.2.3. Премії:

2.2.3.1. Працівникам Інституту та Університету, які сприяли виконанню науково-дослідних робіт, може встановлюватись премія за рахунок економії фонду заробітної плати із фактично отриманих коштів на виконання наукових тем (проектів).

2.2.3.2. Преміюванню підлягають працівники Інституту та Університету, які сумлінно виконують свої функціональні обов’язки та виконують (забезпечують виконання або сприяють йому) науково-дослідних робіт (проектів).

2.2.3.3. Преміювання працівників здійснюється:

• за успішне, якісне, своєчасне, дострокове виконання окремих наукових досліджень;

• за успішне, якісне, своєчасне, дострокове виконання етапів науково-дослідних робіт (проектів);

• за виконання договірних зобов’язань;

• за сприяння виконанню наукових досліджень і впровадженню наукових результатів;

• за організацію виконання наукових досліджень.

2.2.3.4. Клопотання про виплату премій працівникам Інституту та Університету порушує директор Інституту.

2.2.3.5. Сума премій науковим та іншим працівникам визначається виходячи з обсягів економії фонду заробітної плати та особистого внеску працівників у виконання робіт.

2.2.3.6. Преміювання працівників здійснюється наказом по Університету за поданням директора Інституту.
Додаток 8
1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПротокол №3 від 31. 10. 2013 р. Положення про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПроведення Всеукраїнських конференцій та семінарів молодих вчених та студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2013 рік
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconКонкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 9 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2015 році
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconРектор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»
Спартакіади «Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників двнз «Київський національний економічний університет...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПротокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана
Вадима Гетьмана» є добровільним об'єднанням членів профспілки за місцем роботи, які працюють в університеті. Ппо двнз «Київський...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПроект Договір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДоговір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на службовий твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи