Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»НазваКолективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Сторінка4/9
Дата конвертації27.06.2015
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ

АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
1. Адміністрація Університету зобов’язана:

а) визначати науково-педагогічним та іншим працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, режим роботи, забезпечувати їх необхідними засобами роботи та належними умовами праці;

б) забезпечувати додержання законності щодо охорони праці та Правил внутрішнього розпорядку;

в) укладати і розривати трудові договори з науково-педагогічними працівниками і іншими працівниками згідно з чинним законодавством: Кодексом законів про працю, Законом України «Про вищу освіту», Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 грудня 2002 р. за № 744;.

г) забезпечувати правовий, соціальний та професійний захист працівників і студентів, виконання програм соціального захисту працівників;

д) забезпечувати необхідними організаційними та економічними умовами для здійснення навчально-виховного процесу на рівні стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників Університету відповідно до їх спеціальності чи кваліфікації;

є) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції науково-педагогічних та інших працівників, спрямованих на поліпшення роботи Університету;

е) організовувати підготовку необхідної кількості наукових (науково-педагогічних) кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і в інших навчальних закладах, згідно з договорами;

ж) забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати відповідні умови для зберігання верхнього одягу працівників Університету, студентів, слухачів, аспірантів;

з) доводити до відома науково-педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

и) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші статистичні відомості про роботу і стан Університету;

і) своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно з чинним законодавством;

ї) видавати заробітну плату науковим (науково-педагогічним) та іншим працівникам у встановлені строки, надавати щорічні відпустки згідно з затвердженими графіками (наказами);

й) належним чином організовувати харчування студентів, аспірантів і працівників Університету;

к) забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та забезпечені умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

л) додержуватись умов діючого Колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників Університету, студентів, аспірантів, забезпечувати надання їм пільг, встановлених діючим законодавством та відповідними Положеннями;

м) додержуватись умов, передбачених чинним законодавством при вивільненні працівників у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням окремих структурних підрозділів Університету чи скороченні чисельності штату.
2. Прийом громадян з особистих питань здійснюється ректором за попереднім записом по понеділках з 16-00 до 19-00 години.
V. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ,

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
1. Особи, які навчаються в Університеті (студенти, аспіранти, докторанти) мають право:

а) набувати певного освітньо-кваліфікаційного рівня;

б) вибирати форму навчання та навчальні дисципліни в межах, передбачених освітньо-професійною програмою, брати участь у формуванні індивідуального навчального плану;

в) за дозволом ректора вивчати дисципліни інших освітньо-кваліфікаційних програм;

г) відвідувати поза розкладом інші заняття за згодою викладача, що їх проводить;

д) стажуватись в інших вищих навчальних закладах, в тому числі зарубіжних;

е) на канікулярну відпустку, визначеної чинним законодавством тривалості;

є) отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством України;

ж) доступу до інформації в усіх галузях знань;

з) брати участь у науково-дослідній роботі, конференціях, виставках, симпозіумах;

и) обговорювати питання удосконалення навчально-виховної роботи, наукової роботи, організації дозвілля та побуту;

і) на участь у громадському самоврядуванні;

ї) подавати пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної та соціально-культурної роботи;

й) на безпечні умови навчання;

к) забезпечення стипендіями, гуртожитками у порядку, установленому чинним законодавством України;

л) на трудову діяльність у позаурочний час;

м) на перерву у навчанні згідно чинного законодавства;

н) на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;

о) на користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Університету;

п) на безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, методичних та інших підрозділів Університету.
2. Особи, які навчаються в Університеті (студенти, аспіранти, докторанти) зобов’язані:

а) дотримуватись положень та вимог, викладених в Статуті Університету, «Положенні про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи», «Положенні про студентський гуртожиток державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та «Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

б) систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня; не користуватися забороненими джерелами інформації під час контрольних заходів;

в) виконувати графік навчального процесу та всі вимоги навчального плану;

г) своєчасно інформувати деканат про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо; при нез’явленні на заняття через поважні причини студент повинен протягом тижня після виходу на заняття подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;

д) брати участь у роботах по самообслуговуванню в аудиторіях, навчальних приміщеннях, навчальних корпусах та гуртожитках, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів Університету;

е) дбайливо та охайно ставитись до майна Університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.), без дозволу адміністрації Університету (факультету) не виносити його з навчальних корпусів та гуртожитків; берегти студентський квиток та залікову книжку;

є) виконувати розпорядження адміністрації Університету (факультету), старости навчальної групи;

і) дбати про честь та авторитет Університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в Університеті, так і на вулиці та в інших громадських місцях.

й) до закінчення навчання повністю розрахуватися з підрозділами Університету (бібліотека, бухгалтерія, гуртожиток та інше ) та надати обхідний лист до деканату.

VI. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
Відповідно до чинного законодавства України тривалість робочого часу працівників Університету складає 40 годин на тиждень.

Робочий час науково-педагогічного працівника визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані і становить 36 годин на тиждень.

В Університеті встановлюється наступний режим роботи:

а) адміністративно-управлінського персоналу, працівників науково-дослідної частини — з 8-30 до 16-30 з перервою на обід з 12-30 до 13-30;

у суботу до 13-30 години без перерви на обід;

для прибиральників службового приміщення, двірників, садівників встановити такий режим роботи – з 6-30 до 14-00 з перервою на обід з 10-30 до 11-00;

у суботу з 6-30 до 11-30 години без перерви на обід;

б) навчально-допоміжного, навчально-виробничого персоналу та інших працівників, робота яких пов’язана із забезпеченням навчального процесу:

  • перша зміна — з 8-15 до 16-00 години з перервою на обід з 12-30 до 13-15 години;

  • друга зміна — з 14-15 до 22-00 години з перервою на обід з 18-00 до 18-45 години;

  • у період канікул — в одну зміну, з 8-30 до 16-30 години з перервою на обід з 12-30 до 13-30 години.

У передсвяткові дні робочий день скорочується на одну годину.

Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим працівникам наказом ректора може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

в) для працівників Університету, робота яких організована за графіком змінності, запроваджується і застосовується режим підсумованого обліку робочого часу ( стаття 61 КЗпП України). На тих роботах, де через умови службової діяльності перерву на обід встановити не можна, працівникові надається можливість приймання їжі протягом робочого часу (частина 4 ст. 66 КЗпП України).
2. У межах робочого дня науково-педагогічні працівники Університету повинні проводити всі види навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і за виконанням індивідуальних планів навчально-методичної та науково-дослідної роботи здійснюють завідувачі кафедрами та декани факультетів.
3. До початку роботи кожний працівник зобов’язаний відмітити свій прихід на роботу, а після закінчення робочого дня — відбуття з роботи в спеціальних журналах, які зберігаються у керівників структурних підрозділів Університету.
4. Працівники, які з’явились на роботу в нетверезому стані, до роботи не допускаються.
5. За домовленістю з адміністрацією працівникові може бути встановлено неповний робочий час (неповний робочий день або неповний робочий тиждень) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
6. Надурочні роботи не допускаються. Застосування надурочних робіт може проводитись у виключних випадках, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) ректора та за згодою профспілкової організації Університету.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених ст.71КЗпП.

Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
7. Протягом робочого часу працівники зобов’язані виконувати роботу, обумовлену трудовим договором.
8. Черговість надання відпусток визначається графіком, які затверджуються ректором за погодженням з профспілковим комітетом до 05 січня і доводиться до відома усіх працівників під підпис. При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Відпустка надається працівникові відповідно до наказу, що складається на підставі графіка відпусток. В разі необхідності зміни термінів відпустки (при наявності поважних причин), працівник повинен надати заяву на ім’я ректора із зазначенням бажаної дати початку відпустки за погодженням з безпосереднім керівником у термін не пізніше ніж за два тижні до дати початку відпустки зазначеної в графіку.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, науково-педагогічним працівникам щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Працівник (працівниця) має право перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років та приступити до виконання посадових обов’язків, попередивши про це поданням заяви не пізніше ніж за два тижні до бажаної дати виходу на роботу.
9. В робочий та навчальний час забороняється:

відволікати працівників Університету від виконання професійних обов’язків, а також осіб, які навчаються в Університеті, на роботу та інші заходи, не пов’язані з навчальним процесом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VII. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ТА НАВЧАННІ
1. За зразкове виконання працівниками Університету своїх обов’яз­ків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці, за досягнення високих результатів у науково-педагогічній роботі по підготовці фахівців для держави і за інші досягнення в роботі, застосовуються моральні і матеріальні заохочення:

а) представлення до нагородження державними нагородами;

б) відзначення державними преміями;

в) присвоєння почесних звань;

г) відзначення знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення, згідно затверджених Положень.
2. За успіхи у навчанні, активну участь в науково-дослідній роботі та громадському житті Університету, для студентів, аспірантів, слухачів відділення довузівської підготовки встановлюються такі види заохочень:

а) подяка;

б) нагородження грамотами;

в) нагородження цінними подарунками;
3. Заохочення оголошуються наказом ректора за узгодженням з Профспілковою організацією співробітників, Профспілковою організацією студентів та аспірантів і доводяться до відома працівників Університету, студентів групи (факультету) на зборах. Витяг з наказу щодо заохочення зберігається в особовій справі працівника, студента, аспіранта, докторанта, слухача.

Заохочення заносяться до трудової книжки працівника.
4. Форми і розміри додаткового матеріального заохочення науково-педагогічних працівників за виконання разових важливих і складних завдань встановлюються ректором в індивідуальному порядку.

5. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються певні переваги, спрямовані на підвищення матеріальної зацікавленості у зростанні ефективності та досягненні високих успіхів у роботі.

Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

УІІІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
1. Навчальні заняття в Університеті проводяться за розкладом згідно з навчальним планом і програмами, затвердженими в установленому порядку.
2. Навчальний розклад складається на семестр і доводиться до відома студентів не пізніше ніж за 10 днів до початку семестру. Розклад екзаменаційної сесії — за 30 днів до сесії.

При навчанні з відривом від виробництва навантаження студентів всіма видами аудиторних занять, включаючи факультативні, регламентується навчальними планами.
3. Тривалість академічної години — 45 хвилин. Про початок занять викладачі, студенти сповіщаються двома дзвінками: перший подається за дві хвилини до початку академічної години, другий дзвінок сповіщає про початок занять. По закінченні занять подається один дзвінок. Після закінчення академічної години занять встановлюється перерва тривалістю 5 хвилин, між парами — 10 хвилин.

Допускається проведення занять парами тривалістю 80-90 хвилин без перерви.

Після другої пари занять встановлюється перерва тривалістю 20-25 хвилин.
4. Вхід студентів в аудиторію після другого дзвінка забороняється до перерви.

Після початку занять в усіх навчальних і прилеглих до них приміщеннях повинні бути забезпечені тиша і порядок, необхідні для нормального ходу занять. Недопустимо переривати заняття, заходити і виходити із аудиторії під час їх проведення.
5. До початку кожного навчального заняття (і в перервах між ними) в аудиторіях, лабораторіях, навчальних кабінетах лаборанти підготовлюють необхідні навчальні приладдя та апаратуру.
6. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, навчальних майстернях кожний курс поділяється на групи.

Склад студентських груп встановлюється наказом ректора в залежності від характеру практичних занять.

7. У кожній групі з числа найбільш встигаючих і дисциплінованих студентів деканом факультету призначається (вибирається) староста, який співпрацює в тісному контакті зі своїм профгрупоргом. Староста групи підпорядковується декану факультету, виконує в своїй групі всі його розпорядження і вказівки.

До функцій старости академічної групи належать:

а) персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;

б) нагляд за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях і практичних заняттях, а також за збереженням навчального устаткування та інвентарю;

в) своєчасна організація отримання в бібліотеці і розподілу серед студентів групи книжок і навчальних посібників;

г) сповіщення студентів про зміни, внесені у розклад занять;

д) призначення на кожний день, в порядку черги, чергового по групі;

Розпорядження старости в межах зазначених функцій обов’язкові для виконання студентами групи.
8. Випускники Університету повинні отримати обхідні листи для підписання та надання до деканату.
ІХ. ПОРЯДОК В ПРИМІЩЕННЯХ
1. Відповідальність за впорядкування і збереження обладнання, закріпленого за навчальними аудиторіями, навчально-методичними кабінетами, за підготовку аудиторій до занять, забезпечення на закріплених територіях Правил внутрішнього розпорядку несе персонально декан факультету.

Відповідальність за наявність у закріплених службових приміщеннях (учбових аудиторіях, навчально-методичних кабінетах) полагоджених меблів, навчального устаткування, підтримання нормальної температури, освітлення тощо несе проректор з науково-педагогічних, еконо­мічних та соціальних питань.

Відповідальність за цілісність устаткування в кабінетах, за готовність навчального приладдя до занять несуть завідувачі кабінетами.
2. У приміщеннях Університету забороняється:

а) ходити в головних уборах;

б) голосно розмовляти;

в) палити;

г) розпивати спиртні напої;

д) проводити азартні ігри.
3. Адміністрація зобов’язана забезпечити охорону будівель Університету (навчальних корпусів, гуртожитків тощо), збереження устаткування та іншого майна, а також дотримання в них необхідного порядку.

Охорона будівлі, майна і відповідальність за їх протипожежний і санітарний стан покладається наказом ректора на визначених осіб адміністративно-господарського персоналу Університету.
4. Ключі від службових і учбових приміщень Університету повинні зберігатися у чергових охоронців навчальних корпусів і видаватись за списком, затвердженим проректором з науково-педагогічних, економічних та соціальних питань.
5. Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» розміщуються у головному корпусі та на факультетах Університету у зручних для огляду місцях.
Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ТРУДОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків несе за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством.
2. За порушення трудової та навчальної дисципліни до працівників та студентів може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення (відрахування).

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого органу (звільнення) застосовується з підстав, зазначених в п.п. 3, 4, 7, 8 статті 40, та статті 41 Кодексу законів про працю України.
3. Особи, які навчаються в Університеті можуть бути відраховані:

а) за власним бажанням;

б) за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

в) за грубе порушення навчальної дисципліни або цих Правил;

г) за порушення умов контракту;

д) з інших підставах, передбачених чинним законодавством.
4. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6-ти місяців з дня вчинення проступку (у вказані строки не включається час провадження по кримінальній справі).

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством України (у комісію з трудових спорів, суд).

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.
Додаток 2
1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПротокол №3 від 31. 10. 2013 р. Положення про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПроведення Всеукраїнських конференцій та семінарів молодих вчених та студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2013 рік
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconКонкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 9 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2015 році
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconРектор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»
Спартакіади «Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників двнз «Київський національний економічний університет...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПротокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана
Вадима Гетьмана» є добровільним об'єднанням членів профспілки за місцем роботи, які працюють в університеті. Ппо двнз «Київський...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПроект Договір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Колективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДоговір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на службовий твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи