Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво icon

Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництвоНазваРобоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво
Дата конвертації27.06.2015
Розмір104.21 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>

Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра статистикиЗатверджую
Вчена рада факультету

__________________________

„___” _______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


галузі знань економіка і підприємництво

напряму підготовки прикладна статистика

для спеціальності 8.050110 „Прикладна статистика”

спеціалізації

факультету економічного

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри статистики

Протокол №__ від

„__” ____________2010 р.

Завідувач кафедрою

________________

проф. Матковський С.О.

„__” ____________2010 р.Львів 2010
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра статистикиЗатверджую
Вчена рада факультету

__________________________

„___” _______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


галузі знань економіка і підприємництво

напряму підготовки прикладна статистика

для спеціальності 7.050110 „Прикладна статистика”

спеціалізації

факультету економічного

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри статистики

Протокол №__ від

„__” ____________2010 р.

Завідувач кафедрою

________________

проф. Матковський С.О.

„__” ____________2010 р.


Львів 2010
Рекомендовано до друку

кафедрою статистики

ЛНУ ім. Івана Франка

Протокол № _ від __.__.2010 р.

Уклали: доц. Вдовин М.Л.

к.е.н., асист. Прокопович-Павлюк І.В.

асист. Шимко С.А.
Відповідальний за випуск: проф. Матковський С.О.


РОБОЧА ПРОГРАМА

виробничої ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів п’ятого курсу

спеціальність 8.050110 – “Прикладна статистика”

освітньо-кваліфікаційний рівень – “магістр”

Рекомендовано до друку

кафедрою статистики

ЛНУ ім. Івана Франка

Протокол № _ від __.__.2010 р.

Уклали: доц. Вдовин М.Л.

к.е.н., асист. Прокопович-Павлюк І.В.

асист. Шимко С.А.
Відповідальний за випуск: проф. Матковський С.О.


РОБОЧА ПРОГРАМА

виробничої ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів п’ятого курсу

спеціальність 7.050110 – “Прикладна статистика”

освітньо-кваліфікаційний рівень – “спеціаліст”

Вступ
Переддипломну виробничу практику студенти п’ятого курсу стаціонарної форми навчання спеціальності 8.050110 „Прикладна статистика”, 7.050110 „Прикладна статистика” проходять згідно з навчальним планом. Тривалість практики – чотири тижні. Базою проходження практики є Головне управління статистики у Львівській області або управління та відділи статистики у районах чи містах області (за бажанням студента), що дозволить студентам отримати практичний досвід роботи відповідно до спеціальності.
I.Мета і завдання практики
Метою практики є поглиблення і закріпення одержаних теоретичних знань та набуття навиків практичної роботи, збір статистичних матеріалів для написання магістерської роботи.

Відповідно до поставленої мети завданнями практики є:

 • ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо регламентації діяльності підприємства (організації);

 • вивчити процес організації статистичних спостережень;

 • взяти участь в обробці та аналізі статистичної інформації;

 • зібрати статистичні дані для написання магістерської та дипломної роботи;

 • зробити критичний аналіз роботи підрозділів організації та запропонувати можливі шляхи подолання недоліків.


II.Організація проведення практики
Навчально-методичне керівництво практикою проводить кафедра статистики.

На початку практики студенти отримують інструктаж з охорони праці, ознайомлюються з програмою практики, дізнаються про тривалість практики, основні вимоги щодо проходження практики.

Керівники практики від кафедри та від підприємства (організації) перевіряють організацію та якість проходження практики студентами, контролюють проходження практики.

Відправлення студентів на практику здійснюється наказом ректора університету.

Зарахування студентів на практику і призначення керівників практики від підприємства (організації) здійснюється наказом керівника підприємства (організації).

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком відповідно до робочої програми практики та плану магістерської роботи.
Обов’язки студента-практиканта

Студент-практикант зобов’язаний прибути на підприємство (організацію) для проходження практики в строк, визначений університетом.

Студентові необхідно:

 1. Простежити за оформленням адміністрацією наказу про проходження практики та призначення керівника практики підприємства (організації).

 2. Одержати від керівника план-графік проходження практики.

 3. Оформити перепустку.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

 1. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві.

 2. Виконувати розпорядження керівників практики.

 3. Вести щоденник за визначеною формою.

 4. Щотижня звітувати керівникам практики про виконання завдань.


Обов’язки керівників практики

Керівник переддипломної практики від університету зобов’язаний:

 1. систематично контролювати хід виконання програми практики та звіряти з графіком;

 2. проводити консультації для студентів з питань переддипломної практики;

 3. перевіряти щоденники та звіти практикантів;

 4. доповідати на кафедрі про хід виконання програми практики кожним студентом;

Керівник переддипломної практики від підприємства (організації) зобов’язаний:

 1. погодити завдання на практику кожному студенту відповідно до графіка проходження практики та плану магістерської роботи;

 2. проводити консультації для студентів з питань переддипломної практики;

 3. перевіряти правильність та своєчасність виконання роботи;

 4. перевіряти правильність ведення щоденника практики;

 5. оцінювати якість виконаної роботи;

 6. контролювати дотримання студентом трудової дисципліни;

 7. перевіряти зміст звіту про практику;

 8. повідомляти в університет про випадки порушення студентом трудової дисципліни та інші порушення.


III.Зміст практики
У процесі проходження переддипломної практики студенту необхідно ознайомитися та вивчити основні поняття, категорії та інструменти, які використовуються у діяльності підприємства (організації):

1. Організаційна структура, основні завдання та функції підприємства (організації). Нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства (організації) та окремого підрозділу.

2. Порядок планування роботи на підприємстві (в організації), основні компоненти комплексного плану роботи.

3. Організація роботи підрозділу, в якому студент безпосередньо збирає дані для написання магістерської (дипломної) роботи.

4. Загальний технологічний процес збору і обробки статистичних даних.

5. Система класифікацій та реєстрів, які використовуються у процесі збору та обробки статистичної інформації.

6. Організація, види та способи проведення статистичних спостережень (річні, місячні, одноразові, спеціально організовані), узагальнення та зведення статистичних даних відповідно до тематики магістерської (дипломної) роботи.

7. Порядок ведення аналітично-інформаційної роботи, тематика аналітичних робіт підприємства (організації) та окремого підрозділу.

8. Структура та порядок актуалізації офіційного веб-сайту підприємства.

9. Статистично-інформаційні продукти для користувачів статистичної інформації (статистичний моніторинг соціально-економічного розвитку регіону, банк даних показників статистики, інформаційна база даних показників регіональної статистики «Регіостат», інформаційна база статистичної інформації у територіальному розрізі «Паспорт регіону», електронний атлас «Соціально-економічний атлас Львівщини», інформаційна система «Соціально-економічний розвиток Львівщини. Стратегія. Моніторинг»). Застосування «банківських» технологій при створенні інформаційних продуктів.

10. Критичний аналіз та пропозиції щодо вдосконалення збору і обробки статистичних даних, якості статистичної інформації.
У процесі проходження переддипломної практики студент зобов’язаний прийняти практичну участь у зборі та обробці інформації за статистичними роботами, матеріали яких використовуватимуться у магістерському (дипломному) дослідженні.
IV.Форми і методи контролю

Студент-практикант веде щоденник переддипломної виробничої практики, де записує: дату, робоче місце, короткий зміст виконаної роботи. Ці дані підтверджуються підписом керівника практики від підприємства (організації) і завіряються печаткою відділу кадрів підприємства (організації). Заповнений щоденник додається до звіту про переддипломну практику.
V.Вимоги до звіту

Після закінчення терміну практики студенти письмово звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Зміст звіту повинен містити відомості про виконання студентом усієї передбаченої програми переддипломної виробничої практики, висновки та пропозиції, дані про індивідуальну роботу, використану літературу, інструктивні та нормативні документи.

Звіт повинен бути надрукований українською мовою за допомогою текстового редактора Word та оформлений на аркушах паперу формату А4 (210x297 мм). Загальний обсяг звіту – до 50 сторінок, без урахування додатків.
Основні вимоги до оформлення тексту звіту:

Тип шрифту: Times New Roman; шрифт основного тексту: звичайний, кегль 14 рt;

Міжрядковий інтервал: 1,5;

Поля: ліве – 30 мм; праве –10 мм; верхнє і нижнє – 20 мм.

Розмір абзацного відступу – 5 знаків (1,25 см).

Нумерація сторінок курсової роботи повинна бути наскрізною та виконана арабськими цифрами у верхньому правому кутку сторінки. Першою сторінкою є титульний аркуш, нумерація на якому не проставляється.

Всі структурні елементи звіту необхідно розміщувати, починаючи з нової сторінки.
Типова структура звіту повинна містити такі складові:

 • титульний аркуш (зразок оформлення наведений у додатку 1);

 • зміст ( наведений в п. ІV);

 • основна частина звіту ( в якій розкриваються основні теоретичні та прикладні положення змісту практики;

 • висновки та пропозиції (щодо вдосконалення статистичних спостережень та якості статистичної інформації);

 • список використаних джерел;

 • додатки (форми статичної звітності та інших спостережень, інструктивні матеріали тощо).


Звіт про проходження практики протягом п’яти днів після її завершення студент захищає в комісії, призначеній завідувачем кафедри, і отримує диференційовану оцінку. Одержану на захисті оцінку записують у залікову книжку.

Студентові, який не виконав програми практики без поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно. Студента, який одержав остаточну негативну оцінку комісії за практику, відраховують з університету.

Неподання звіту є підставою для повторного проходження практики, а у випадку зневажливого ставлення для відрахування з вищого навчального закладу.
VI.Підведення підсумків практики

Практика оцінюється диференційовано, при цьому враховується оцінювання роботи практиканта керівниками практики від організації (30 балів), письмовий звіт студента (20 балів) та захист практики(50 балів).

Оцінка вноситься в залікову книжку студента та екзаменаційну відомість і згідно з кредитно-модульною системою враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.


Список рекомендованих джерел


 1. Про інформацію. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: www.rada.gov.ua.

 2. Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну статистику”. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: www.rada.gov.ua.

 3. Про внесення змін до Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності від 31.05.2007 року № 1107-V”. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: www.rada.gov.ua.

 4. Бек В.Л. Теорія статистики: практикум / В.Л. Бек, Г.В. Капленко; [вид. 2-ге, доп. і виправл.] – Львів: Новий світ, 2007. – 320с.

 5. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: Навч. посіб / А.М. Єріна. – К.: КНЕУ, 2004. – 127 с.

 6. Захожай В.Б. Статистика: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Б. Захожай, І.І. Попов. –К.: МАУП, 2006. – 536 с.

 7. Мармоза А.Т. Теорія статистики / А.Т. Мармоза. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392с.

 8. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 430с.

 9. Статистика: підручник / [С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін]; за ред. С.С. Герасименка. – [2-е вид., перероб. і доп.]– К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 10. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Львів: Світ, 2007. – 438 с.

 11. Теорія статистики: навчальний посібник / [П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач] – К.: Либідь, 2001. – 320с.


Додаток 1.
Зразок оформлення титульної сторінки


Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет
Кафедра статистики
ЗВІТ

Про виробничу переддипломну практику

у Головному управлінні статистики у Львівській області

студента п’ятого курсу спеціальності 8.050110 – “Прикладна статистика”

групи ЕктМ-51с ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівники практики:

від університету

_______________________________

(посада, прізвище, ініціали)
від Головного управління

статистики у Львівській області

______________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Львів 2010Схожі:

Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconПрограма переддиплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання
...
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconДипломних/ магістерських робіт окр бакалавр напрям підготовки 030508 фінанси І кредит
Список студентів заочної форми навчання окр спеціаліст та магістр галузі знань 0305 економіка та підприємництво
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconЕкономічний факультет Кафедра банківського і страхового бізнесу
Процес підготовки фахівців банківської системи передбачає проходження студентами виробничої (переддипломної) практики в установах...
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconПрограма виробничої переддипломної практики для студентів спеціальності «облік І аудит»
Облік і аудит” стаціонарної та заочної форм навчання проходять чотири тижні згідно з навчальним планом. Переддипломну практику студенти...
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconРобоча програма "Політологія" для студентів галузі знань 04. 02- фізико-математичні науки напряму підготовки. "29" серпня 2014. 17 с
Робоча програма “Політологія” для студентів галузі знань 04. 02- фізико-математичні науки напряму підготовки. “29” серпня 2014. –...
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Охорона праці в галузі
Робоча програма складена на основі Охорона праці в галузі: типова навчальна програма з нормативної дисципліни для вищих навчальних...
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconМетодичні вказівки та програма проведення виробничої (перекладацької) практики для студентів V курсу денної форми навчання
Методичні вказівки та програма проведення виробничої (перекладацької) практики для студентів V курсу денної форми навчання з напряму...
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconПротокол №7 "31" березня 2010 р. Робоча програма практики для студентів ііі-го курсу економічного факультету
Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих економістів вимагає закріплення набутих у вузі теоретичних знань практичними навичками...
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconФорма № н- 01 Кваліфікація Магістр історії
Підготовки магістра з галузі знань 0203 – гуманітарні науки (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань )
Робоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво iconФорма № н- 01 Кваліфікація Магістр археології
Підготовки магістра з галузі знань 0203 – гуманітарні науки (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи