Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань icon

Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробуваньНазваПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
Сторінка1/6
Дата конвертації29.06.2015
Розмір432.2 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено

на засіданні Приймальної комісії

Львівського національного університету імені Івана Франка

30.03.2015 р. (протокол № 8)

Ректор

______________В. П. Мельник


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітнього ступеня магістра та ОКР спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Прикладна статистика”)


Затверджено

на засіданні Вченої ради економічного

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

10.12.2014 р. (протокол № 6)

Заступник Голови ради

______________Р. В. Михайлишин
Львів-2015

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра та ОКР спеціаліста за спеціальністю “Прикладна статистика”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисцип­лін циклу професійної підготовки: “Статистика” (теми 1-7), “Економічна статистика” (теми 8-14), “Демографічна статистика” (теми 15-19), “Соціальна статистика” (теми 20-23), “Cтатистичне моделювання і прогнозування” (теми 24-45) а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.

Тема 1. Статистичне спостереження

Поняття і завдання статистичного спостереження. Форми статистичних спостережень. План статистичного спостереження. Програмно-методологічна і організаційна частина плану статистичного спостереження. Види і способи статистичного спостереження (спосіб основного масиву, вибіркові статистичні спостереження, монографічне спостереження, анкетне спостереження). Помилки і похибки статистичних спостережень.

Тема 2. Зведення та групування

Поняття та види статистичного зведення та групування. Ряд розподілу, його види. Способи формування рядів розподілу. Форми представлення результатів зведення та групування. Таблиці та графіки.

Тема 3. Абсолютні і відносні величини

Абсолютні величини та їх вимір. Види відносних величин у статистичних дослідженнях. Відношення між однойменними і різнойменними величинами. Відносні величини структури, координації, динаміки, порівняння, плану (прогнозу), виконання плану (прогнозу), інтенсивності.

Тема 4. Середні величини

Види середніх величин і умови їх використання та розрахунку. Середня арифметична, гармонійна, геометрична та квадратична. Властивості середньої арифметичної. Мода, медіана, квартилі та децилі.

Тема 5. Вивчення варіації
Поняття варіації. Показники варіації (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації). Дисперсія, властивості дисперсії. Правило додавання дисперсій. Правило трьох сигм.

Моменти розподілу

Поняття нормального розподілу. Визначення площі під кривою нормального розподілу.
Тема 6. Ряди динаміки

Завдання рядів динаміки і їх елементи. Види рядів динаміки. Аналітичні показники рядів динаміки (абсолютний приріст, коефіцієнти і темпи зростання і приросту, одновідсотковий приріст, середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній темп зростання і приросту). Аналітичне вирівнювання динамічного ряду.

Тема 7. Індекси

Поняття індексів. Види індексів. Агрегатна форма індексів. Індекси Ласпейреса і Пааше. Економічні індекси (товарообороту, фізичного обсягу, цін, продуктивності праці тощо). Середні індекси, індекси середніх величин. Індекси споживчих цін.

Тема 8. Класифікації та класифікатори в економіці

Класифікації та класифікатори в економічній статистиці. Економічні концепції класифікацій. Міжнародні статистичні класифікації. Основні національні статистичні класифікації. Поняття класифікатора.

Класифікація видів економічної діяльності (NACE). Застосування методу “TOP-DOWN” при визначенні основного виду діяльності.

Класифікація секторів економіки. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ). Класифікація товарів та послуг (ДКПП). Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

Класифікатор адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Тема 9. Система національних рахунків

Система національних рахунків (СНР) як інструмент оцінки та аналізу економічних явищ та процесів. Система національних рахунків як модель економіки. Концепції та класифікації в системі національних рахунків. Основні категорії в системі національних рахунків. Рахунок виробництва. Характеристика утворення, розподілу, перерозподілу та використання доходу. Оцінка процесів нагромадження. Комплексна оцінка економічних операцій.

Аналітичні можливості системи національних рахунків. Основні напрямки аналізу даних СНР. Секторний аналіз економіки. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників.

Тема 10. Статистика національного багатства

Поняття про національне багатство країни, основні завдання та особливості статистичного вивчення національного багатства. Визначення національного багатства в СНР. Класифікація національного багатства. Види оцінки національного багатства.

Склад нефінансових активів. Класифікація основного капіталу. Показники стану, руху та використання основних засобів. Умови індексації основних засобів. Класифікація оборотних активів. Статистичні показники ефективності використання матеріальних ресурсів.

Тема 11. Статистика результатів економічної діяльності

Загальні принципи вимірювання результатів економічної діяльності в СНР. Валовий випуск, проміжне споживання, валова додана вартість. Промислова продукція, її складові частини. Облік продукції в натуральному виразі та умовних одиницях. Система вартісних показників продукції. Індекси промислового виробництва.

Поняття продукції сільського господарства та її складові. Види вартісної оцінки продукції сільського господарства. Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників продукції сільського господарства.

Тема 12.Статистика доходів та витрат суб'єктів економічної діяльності
Загальні принципи вимірювання результатів економічної діяльності в СНР. Валовий випуск, проміжне споживання, валова додана вартість. Продукція промислової продукції, її складові частини. Облік продукції в натуральному виразі та умовних одиницях. Система вартісних показників продукції. Показники якості продукції. Вивчення ритмічності та рівномірності виробництва. Індекси промислового виробництва. Статистична звітність з продукції промисловості.

Поняття продукції сільського господарства та її складові. Види вартісної оцінки продукції сільського господарства. Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників продукції сільського господарства. Особливості визначення показників продукції в інших видах економічної діяльності. Показники продукції у сфері послуг. Валовий внутрішній продукт - узагальнюючий показник кінцевого результату виробництва на макроекономічному рівні.

Тема 13.Статистика ринку товарів та послуг
Поняття і суть кон’юнктури ринку. Завдання статистики кон’юнктури ринку. Система показників кон’юнктури ринку. Розрахунок і аналіз потенціалу ринку. Аналіз пропорційності розвитку ринку. Аналіз тенденції розвитку, коливання та циклічності ринку. Аналіз ділової активності підприємств як елемента кон’юнктури ринку. Значення та завдання вивчення ділової активності підприємств.

Оцінка рівномірності розподілу ринкових часток підприємств на ринку за допомогою індекса Герфінделя-Гіршмана. Статистична оцінка монопольного становища підприємців на ринку. Визначення монопольного становища підприємства на ринку.

Статистика макроекономічного попиту та макроекономічної пропозиції товарів та послуг. Види купівельного попиту і форми його виявлення. Статистичні методи вивчення купівельного попиту. Показники інтенсивності та коливань попиту.

Чинники, що впливають на формування та динаміку попиту, методи їх вивчення. Коефіцієнти еластичності попиту у статиці і динаміці.

Статистичне вивчення структури та поведінки продавців. Напрями статистичного вивчення поведінки виробників. Методи аналізу і прогнозування пропозиції товарів і послуг.

Статистичне вивчення структури та поведінки покупців. Показники структури покупців. Визначення базових умов для задоволення потреб покупців. Аналіз диференціації населення за доходами. Характеристика поведінки покупців.

Поняття та основні ознаки товарообороту. Основні категорії товарообороту: оптовий, роздрібний, валовий і чистий; товарооборот виробників та торговельно-посередницький товарооборот. Ланковість товаропросування і її обчислення (розрахункова і складська).

Поняття і значення оптового товарообороту і поставки товарів. Визначення рівномірності та ритмічності поставок.

Статистика роздрібного товарообороту торговельної мережі. Поняття роздрібного товарообороту, його склад і завдання статистики у його вивченні. Момент обліку роздрібного товарообороту. Види продажу товарів, що включаються у роздрібний товарооборот.

Метод вивчення роздрібного товарообороту за товарними групами без недокументованих витрат. Основні напрямки аналізу товарного складу роздрібного товарообороту.

Поняття товарних запасів, їх класифікація і завдання статистики. Розрахунок середніх товарних запасів, товарних запасів у днях і в процентах до товарообороту. Аналіз якісного складу запасів. Поняття оборотності товарних запасів, її показники: швидкість товарообороту в кількості оборотів (в разах), і час обертання в днях. Взаємозв’язок показників оборотності товарних запасів. Індексний метод аналізу динаміки показників товарооборотності. Системи взаємопов’язаних індексів швидкості товарообороту та часу обертання товарів, їх суть і використання в економічному аналізі. Фактори, що впливають на оборотність товарних запасів, статистичні методи їх вивчення.

Тема 14. Статистика цін

Види цін і завдання статистики з їх вивчення. Організація статистики цін в Україні, джерела інформації про ціни. Методи обчислення середніх цін

Індексний метод аналізу динаміки цін. Взаємозв’язок індексів цін змінного, постійного складу та індекса структурних зрушень в реалізації товару, його використання в економічному аналізі. Взаємозв’язок індексів цін, фізичного обсягу товарообороту та товарообороту у діючих цінах. Індекс купівельної спроможності гривні. Методи оцінки рівня і динаміки інфляції. Метод розрахунку сезонності індексів цін.
Тема 15. Предмет та методологічні засади демографічної статистики

Предмет демографічної статистики. Категорії демографічної статистики: демографічна подія та демографічний процес. Джерела даних демографічної статистики.

Тема 16. Статистичне вивчення чисельності і складу населення

Поняття та особливості показника „чисельність населення”. Категорії населення: наявне населення, постійне населення, тимчасово проживаючі, тимчасово відсутні. Баланси категорій населення.

Статева структура населення, її абсолютні і відносні характеристики.

Вікова структура населення. Чинники формування вікової структури населення. Класифікація Зундберга та типи вікової структури. Статистичні групування за віком: однорічне і п’ятирічне групування. Поняття вікової акумуляції. Індекс Уіпля.

Статево-вікова піраміда. Демографічне старіння населення. Класифікація Е. Россета.
Тема 17. Статистичне вивчення народжуваності і відтворення
Суть народжуваності та плідності. Показники народжуваності для умовного і реального покоління. Суть методу прямої стандартизації. Суть методу оберненої стандартизації.

Абсолютні та відносні показники загального приросту (скорочення), природного приросту (скорочення), сальдо міграції. Коефіцієнт життєвості Е. Пірла. Сумарний коефіцієнт відтворення; чистий сумарний коефіцієнт відтворення; брутто-коефіцієнт відтворення; нетто-коефіцієнт відтворення: суть та методи розрахунку. Істинний коефіцієнт природного приросту населення. Моделі відтворення населення.

Тема 18. Статистичне вивчення смертності

Показники інтенсивного аналізу смертності з урахуванням причин смертності: загальний коефіцієнт смертності; спеціальні (диференційовані) коефіцієнти смертності; часткові (вікові) коефіцієнти смертності. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя: їх суть та призначення. Показники таблиць дожиття: суть та методи розрахунку. Методи побудови таблиць дожиття.

Тема 19. Статистичне вивчення шлюбності та розлучуваності

Поняття шлюбного стану, шлюбного процесу, шлюбоздатного віку. Шлюбна структура населення.

Коефіцієнти інтенсивності шлюбності і розлучуваності: загальні коефіцієнти; спеціальні коефіцієнти; чисті коефіцієнти; сумарний коефіцієнт шлюбності.
Тема 20. Статистика ринку праці, зайнятості і безробіття

Концепція економічної активності МОП.

Економічно активне населення. Показники статистики зайнятості, їх значення та використання у статистичному вивченні проблем зайнятості.

Безробіття як соціально-економічне явище. Статистичний аналіз безробіття: показники, напрямки статистичного аналізу, джерела статистичної інформації. Рівень безробіття за методологією МОП.
Тема 21. Статистика доходів населення.

Доходи населення та їх статистичне вивчення. Види доходів. Показники, які характеризують доходи населення. Індекс купівельної спроможності грошової одиниці. Індексація доходів населення. Індекс інфляції. Показники диференціації доходів. Крива Лоренца, коефіцієнт Джині.
Тема 22. Статистика стану здоров’я, охорони здоров’я та соціального забезпечення населення

Основні напрямки аналізу даних про здоров’я населення та охорону здоров’я.

Рівень здоров’я населення та особливості його статистичного вимірювання. Показники статистики здоров’я населення. Показники статистики захворюваності населення. Аналіз діяльності закладів охорони здоров’я та якості медичної допомоги.
Тема 23. Статистика соціальних послуг

Освітні послуги та рівень освіти населення. Послуги культури, мистецтва і засобів масової інформації.
Тема 24. Методологічні засади статистичного
моделювання та прогнозування


Сутність моделювання. Загальні принципи математичного моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей. Етапи економіко-математичного моделювання. Суть і завдання прогнозування. Типи прогнозів. Етапи прогнозування. Функції та принципи прогнозування. Класифікація методів прогнозування. Джерела інформації для прогнозування соціально-економічних процесів.

Тема 25. Формування інформаційної бази моделі.
Опис об’єкта моделювання


Маси первинних даних у системі Statistica. Етапи формування інформаційної бази. Специфікація ознак. Метод Drag-and-Drop. Розвідувальний аналіз даних

Тема 26. Способи узгодження емпіричного
розподілу з нормальним


Поняття однорідності розподілу. Властивості нормального розподілу. Оцінюваннявідповідностіемпіричногорозподілунормальномузаконовірозподілу. Похибки асиметрії та ексцесу. Істотність асиметрії та ексцесу. Метод Плохінського. Спеціальні критерії узгодження емпіричного розподілу з нормальним.

Тема 27. Багатовимірне ранжування.
Рейтингові оцінки


Статистична сукупність як інформаційна основа статистичного моделювання. Суть ранжування. Типи рангів. Етапи багатовимірного ранжування. Стандартизація даних. Інтегральна оцінка. Багатовимірна середня. Таксономічний показник рівня розвитку явища.

Тема 28. Кластерний аналіз

Сутність класифікації. Теоретичні основи застосування кластерного аналізу. Віддалі між об’єктами та міри близькості. Відстані між кластерами. Методи кластерного аналізу. Агломеративні процедури об’єднання у кластери. Ітеративні методи кластерного аналізу. Методи побудови дерева кластерів. Способи перевірки достовірності результатів кластерного аналізу.
Тема 29. Дискримінантний аналіз

Теоретичні основи застосування дискримінантного аналізу. Дискримінантні функції. Графічне пояснення канонічних дискримінант них функцій. Алгоритм обчислення дискримінантних функцій. Функції класифікації. Покроковий алгоритм дискримінантного аналізу. Показники якості дискримінантної моделі.
Тема 30. Регресійний аналіз. Класична множинна регресія.
Логіко-статистичні передумови забезпечення адекватності регресійних моделей


Поняття регресійної моделі. Помилки специфікації регресійної моделі, їх наслідки. Парна параболічна та гіперболічна регресії. Множинна регресія. Перевірка статистичної значущості моделі та її параметрів. Мультиколінеарність в регресійних моделях. Ознаки мультиколінеарності. Основні наслідки мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара-Глобера для виявлення мультиколінеарності. Гетерскедастичність в регресійних моделях. Критерії визначення гетероскедастичності. Критерій. Метод Ейткена.

Тема 31. Регресія на змішаних факторних множинах
і згрупованих даних


Оцифровування даних. Структурні змінні. Адаптація регресійної моделі до неоднорідної сукупності. Коваріаційна модель Е. Маленво. .Поєднання моделей регресійного та дисперсійного аналізу. Покрокова регресія.

Тема 32. Компонентний аналіз.
Метод головних компонент


Поняття методу головних компонент, його призначення. Поняття головної компоненти (фактора). Власні значення головних компонент, характеристичні вектори. Факторні навантаження. Критерії вибору кількості факторів. Алгоритм обчислення головних компонент.

Тема 33. Моделювання причинних комплексів

Структура взаємозв’язків та структурна форма моделі. Матриця суміжності. Ідентифікація моделі. Оцінювання параметрів над ідентифікованих рівнянь.

Тема 34.Багатофакторні індексні моделі

Принципи побудови багатофакторних індексних моделей. Методика побудови багатофакторної індексної моделі. Особливості побудови багатофакторних моделей з різними за значимістю факторами.

Тема 35.Моделювання та прогнозування тенденцій розвитку

Поняття часових рядів та їх види. Екстраполяція як інструмент прогнозування. Декомпозиція часових рядів. Виявлення та корегування аномальних рівнів ряду. Методи перевірки «наявності-відсутності» тренду. Метод Фостера-Стюарта. Критерій Аббе. Автокореляція та її вимірювання. Автокореляційна функція.

Тема 36.Моделі адаптивного прогнозування

Поняття адаптивних методів прогнозування. Короткострокове прогнозування на основі ковзних середніх. Лінійна та квадратична моделі Брауна. Вибір оптимальних параметрів згладжування в моделях експоненційної середньої.

Тема 37. Інтегрована модель авторегресії і ковзної середньої

Процес авторегресії (AR). Процес ковзної середньої (MA). Характеристика та ідентифікація процесів ARMA та ARIMA. Моделювання сезонної складової в моделях ARIMA. Перевірка якості оціненої моделі. Оцінювання моделі: знаходження максимуму функції правдоподібності. Прогнозування за моделлю ARIMA.

Тема 38. Методологічні принципи багатофакторного прогнозування

Особливості моделювання взаємозв’язаних динамічних рядів. Динамічна модель для сукупності об’єктів. Використання лінійної та нелінійної регресії при моделюванні взаємозв’язків у динамічних рядах.

Тема 39. Моделювання повних циклів

Циклічність в економічних процесах. Види циклів. Спектральний аналіз циклічної складової, ряд Фур’є. Криві, що мають горизонтальну асимптоту. Модифікована експонента. Обгрунтування вибору типу моделей у конкретних соціально-економічних дослідженнях.

Тема 49. Модель об’єкто-періодів

Поняття панельних даних і їх застосування в економіці. Постановка задачі дослідження об’єкто-періодів. Класифікація моделей панельних даних. Способи перевірки якості побудованих моделей. Вибір між моделлю з випадковим ефектом і фіксованим ефектом.

Тема 41. Модель стандартизованих групувань

Поняття стандартизованого групування та стандартизовані ефекти.  Загальна модель стандартизованого групування. Середня оцінка стандартизованого ефекту. Система нормальних рівнянь для моделі.

Тема 42. Моделювання процесів оновлення

Процеси оновлення в економіці. Статистичне моделювання процесів оновлення. Реінжиніринг бізнес-процесів.

Тема 43. Рекурентна модель у системі управління.

Поняття рекурентної моделі. Рекурентні співвідношення. Однорідні і неоднорідні рекурентні моделі.

Тема 44. Кореляційний аналіз

Кореляційні параметричні методи вивчення взаємозв’язків. Рангова кореляція. Коефіцієнт конкордації. Взаємозв’язки між атрибутивними ознаками. Несиметричні коефіцієнти взаємного спряження. Часткова кореляція. Множинний кореляційний аналіз.
Тема 45. Статистичні методи та моделі оцінювання ризиків

Ймовірнісний підхід до оцінки ризику. Абсолютні показники оцінки ризику. Відносні показники оцінки ризику. Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу для оцінювання ризику. Статистичні ігри. Способи мінімізації ризиків.

  1   2   3   4   5   6Схожі:

Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін «Біохімія», «Біоорганічна хімія», «Мікробіологія»,...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначені стандартом підготовки студентів...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
«Управління персоналом», «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Маркетинг»,...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Мовна проблема у літературі Великої Моравії. Боротьба між латинською та старослов’янською мовними традиціями
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Висвітлення тем катастроф, військових дій, надзвичайних ситуацій: етичний аспект
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: у двох книгах / Переклад з німецької. Київ: вц «Академія», 2005. 288...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань історія перської літератури
Основні напрями нової перської поезії та їх представникиПерекладацька діяльність при дворі Саманідів
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Сучасне міжнародне право – багатоаспектна правова дисципліна, яка має величезне значення не лише в теоретичному, а і в практичному...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи