Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань icon

Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробуваньНазваПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
Сторінка1/4
Дата конвертації29.06.2015
Розмір0.51 Mb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено

на засіданні Приймальної комісії

Львівського національного університету імені Івана Франка

30.03.2015 р. (протокол № 8)

Ректор

______________В. П. Мельник

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ОКР бакалавра (спеціаліста)

(галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»)


Затверджено

на засіданні Вченої ради економічного

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

10.12.2014 р. (протокол № 6)

Заступник Голови ради

______________Р. В. Михайлишин


Львів-2015

Анотація
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміні­стрування», проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: «Основи менеджменту та адміністрування», «Управління персоналом», «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Маркетинг», а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): «Політична економія», «Мікроекономіка» та «Макроекономіка».

Якщо абітурієнт вступає для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, то він крім основного іспиту складає додаткове вступне випробування з дисципліни “Основи менеджменту та адміністрування”.


Навчальна дисципліна «Основи менеджменту та адміністрування»
Тема 1. Розуміння фаху менеджера

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Управління і менеджмент. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування ринкової економіки.

Рівні управління і види менеджерів. Сфери менеджменту. Головні функції менеджменту: планування і ухвалення рішень, організування, мотивування і лідерство, контролювання.

Менеджер – універсальний керуючий в умовах ринкових відносин. Професійні знання, вміння, якості та базові управлінські навики менеджера. Права та обов’язки менеджера. 10 управлінських ролей за Мінцбергом. Модель сучасного менеджера. Основні відмінності між менеджером і підприємцем.
Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Необхідність управління. Систематизований погляд на управління та еволюція управління як наукової дисципліни.

Підхід до управління на основі виділення наукових шкіл: школа наукового управління; школа «фордизму»; класична (адміністративна) школа; школа людських відносин; школа науки про поведінку; школа кількісних методів.

Процесійний, системний та ситуаційний підходи у менеджменті. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту.

Сучасна теорія менеджменту як інтегровані підходи, сформовані на основі узагальнення здобутків наукових шкіл та напрямів управління.

Основні етапи розвитку управління в Україні. Українські вчені та їх внесок у теорію менеджменту. Менеджмент та ментальність, культура, цінності і національні особливості українців. Типи українських менеджерів: «менеджери здорового глузду», професійні ринкові менеджери, менеджери радянського зразка. Сучасні проблеми освітнього і кадрового забезпечення управлінської діяльності в Україні.
Тема 3.Середовище організацій і менеджерів

Поняття організації та процес управління. Основні характеристики організації. Види організацій. Формальні і неформальні організації. Організація як відкрита система. Організація як юридична особа.

Поняття середовища організації. Види середовища організації. Складові внутрішнього середовища організації: цілі, структура, люди, завдання, технологія. Взаємовплив та взаємозв’язок внутрішніх змінних.

Зовнішнє середовище як поєднання чинників прямої (робоче середовище) і непрямої дії. (загальне середовище). Характеристика складових зовнішнього середовища.

Міжнародне середовище організації та його особливості. Тенденції сучасного міжнародного бізнесу. Види міжнародної економічної діяльності. Національні особливості країн та міжнародний бізнес.

Етичне, культурне та соціальне середовища організації: поняття, особливості та механізми управління. Юридична та соціальна відповідальність організації. Переваги та недоліки соціальної відповідальності. Поняття етики у менеджменті. Етична поведінка. Причини неетичної поведінки в організаціях. Заходи забезпечення етичної поведінки.

Поняття організаційної культури та її значення в управлінні. Чинники культури. Способи керування організаційною культурою.
Тема 4. Технологія процесу управління

Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Закони, закономірності та принципи менеджменту.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. Технологія управління.

Тема 5. Планування і стратегічний менеджмент

Планування як загальна функція менеджменту, її зміст та роль в управлінській діяльності. Основні види планів: стратегічні, тактичні, операційні. Процес планування.

Стратегічне планування у діяльності організації. Цілі організації та їх види. Місія організації, її роль у системі цілей та процесі стратегічного планування. Характеристика основних етапів стратегічного планування. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації під час формування стратегії. Використання SWOT-аналізу для формування стратегій. Формулювання стратегії бізнесу. Загальні стратегії Портера ( стратегія диференціації, стратегія керування затратами (лідерство за цінами), стратегія фокусування). Стратегія, що ґрунтується на циклі існування продукту. Формулювання корпоративної стратегії. Стратегія одного продукту. Пов’язана диверсифікація. Не пов’язана диверсифікація. Керування диверсифікацією. BGG-матриця. GE – бізнес-екран. Оцінка стратегії.

Тактичне планування в організації. Особливості тактичного планування. Основні види тактичних планів. Оперативне планування в організації. Особливості оперативного планування. основні види оперативних планів. Бізнес-планування у діяльності організації. Мета, функції та структура бізнес-планів.
Тема 6. Ухвалення управлінського рішення

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови ухвалення управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес ухвалення управлінських рішень.

Моделі ухвалення управлінських рішень: класична і адміністративна. Процес ухвалення раціональних управлінських рішень: характеристика основних етапів

Взаємозалежність рішень. Підходи до ухвалення рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та ухвалення управлінських рішень.

Тема 7. Структура та проектування організацій

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов'язки, відповідальність як елементи процесу організування діяльності. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.

Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації. Централізація і децентралізація управління.

Поняття організаційної структури управління, її елементи. Класифікація організаційних структур управління. Лінійна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Функціональна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Основні види комбінованих організаційних структур управління: лінійно-функціональна, матрична, дивізійна, адаптивна, конгломератна, програмно-цільова та проектна. Переваги та недоліки комбінованих структур управління.

Суть бюрократичної моделі побудови організації. Основні характеристики раціональної бюрократії. Переваги та недоліки бюрократичної структури управління.
Тема 8. Організаційні зміни та інновації

Поняття організаційних змін. Сфери організаційних змін: організаційна структура, технологія, персонал. Планові та ситуаційні організаційні зміни. Модель впровадження змін Луіна. Причини опору працівників змінам та методи його подолання.

Поняття реінжинірингу та роль в організації. Базові етапи процесу реінжинірингу: визначення цілей і стратегії, керівництво згори, формування почуття невідкладності змін, планування «з чистого аркуша», збалансування інтересів підлеглих і працівників.

Поняття організаційного розвитку. Позиція, сприйняття, поведінка, очікування і організаційний розвиток. Організаційний розвиток та ефективність менеджменту.

Поняття інновацій. Види інновацій: радикальні, часткові, технічні, управлінські, ті, що стосуються продукції чи виробництва.

Проблеми впровадження інновацій в організаціях та способи їх вирішення.
Тема 9. Керування індивідуальною поведінкою

Поняття психологічної угоди в організації. Особистість та її індивідуальні риси. «Велика п'ятірка» індивідуальних рис особистості: поступливість, сумлінність, емоційність, екстраверсійність, відкритість. Локус контролю, упевненість у собі, авторитаризм, макіавеллізм, самоповага і схильність до ризику – як важливі риси особистості в організації. Позиція як елемент індивідуальної поведінки в організації. Сприйняття і позиція.

Поняття організаційного стресу. Загальний адаптаційний синдром. Виробничі причини організаційних стресів. Особисті причини організаційних стресів. Стреси та особливості професії. Способи попередження та подолання стресових ситуацій в організації.

Поняття творчості в організації. Спільні риси творчих людей. Творчий процес та його етапи. Керування творчістю в організаціях.

Поведінка на робочому місці та її види: виконавча поведінка, байдужа поведінка, відчуття належності до організації відображає .
Тема 10. Мотивування у менеджменті

Історичний аналіз розвитку мотивації людей. Суть мотивування як загальної функції менеджменту та її базові категорії. Поняття потреб. Первинні і вторинні потреби. Винагороди: внутрішні і зовнішні. Модель мотивації працівника через потреби.

Підходи до мотивації з погляду потреб (змістовні мотиваційні теорії): теорія потреб Туган-Барановського, ієрархія потреб Маслоу, теорія Мак Клелланда, двофакторна теорія Герцберга, теорії «Х» та «Y» Мак Грегора, теорія «Z» Оучі, теорія «ERG» Альдерфера..

Теорії мотивації, які відображають сам процес винагородження (процесійні мотиваційні теорії): теорія очікувань Врума, теорія справедливості, теорія партисипативного (спільного) управління, комплексна теорія Портера-Лоутера, теорія матеріального стимулювання праці. Зміст матеріального стимулювання праці.
Тема 11. Лідерство та вплив

Поняття та загальна характеристика керівництва. Лідерство, вплив, влада як базові категорії керівництва. Поняття і форми влади: влада, заснована на примусі, на винагородах, експертна влада, еталонна влада, законна влада, заснована на участі, інформаційна влада. Поняття та види впливу: вплив через переконання та залучення працівників до управління.

Теорії лідерства і керівництва. Підходи до керівництва і лідерства з позицій особистих якостей («теорія великих людей»). Підходи з позицій поведінки (поведінкові): теорія Лайкерта, управлінська решітка Блейка і Моутона. Підходи з позиції управлінської ситуації (ситуаційні): теорія найменш привабливого співробітника Фідлера, теорія «шлях-мета» Т. Мітчела і Р. Гауса, модель життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара, модель участі підлеглих в ухваленні рішень Врума-Йєттона- Єго.

Поняття і види стилів керівництва. Автократичний (авторитарний) стиль керівництва: переваги і недоліки. Демократичний стиль керівництва: переваги і недоліки. Ліберальний стиль керівництва: переваги і недоліки. Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка.
Тема 12. Менеджмент груп та команд

Поняття групи в організації. Причини об’єднання людей у групи. Види груп: формальні (функційні), неформальні, цільові, гуртки якості. Комітет як вид цільової групи. Основні відмінності між формальними і неформальними групами.

Характеристики груп та команд: структура ролей, норми поведінки, формальне і неформальне лідерство. Стадії розвитку груп: формування, набуття навичок, зміцнення, розподіл на клани, внутрішня гармонія, подрібнення, ідеальна група.

Поняття, причини та природа конфлікту в організації. Поняття конфліктної ситуації. Обов’язкові елементи конфліктної ситуації: учасники конфлікту, об’єкт конфлікту, рушійна сила (інцидент) конфлікту. Функціональні і дисфункціональні конфліктні ситуації.

Основні види конфліктів: внутріособовий, міжособовий, міжгруповий, міжорганізаційний та конфлікт між особою і групою.

Керування конфліктними ситуаціями. Основні методи розв’язання конфліктів: структурні і міжособистісні. Структурні методи подолання конфліктів: роз’яснення вимог до змісту роботи, принцип використання ієрархії, підпорядкування цілей підрозділу загальним цілям, вплив на поведінку через систему винагород. Міжособистісні методи розв’язання конфліктів: ухилення, згладжування, примус, компроміс, вирішення конфлікту.
Тема 13. Інформація і комунікації у менеджменті

Інформація та її роль в управлінні організаціями. Види і характеристики інформації. Суть комунікацій. Комунікації та ефективність менеджменту. Види комунікацій: міжособові, міжорганізаційні, міжгрупові та комунікації між особою і групою. Формальні і неформальні комунікації. Усні і письмові комунікації. Комунікаційні схеми, їх види та особливості.

Комунікаційний процес та його складові. Зворотній зв’язок у комунікаційному процесі. Перешкоди в організаційних комунікаціях (комунікаційні бар’єри). Способи підвищення ефективності комунікаційних процесів в організаціях.

Поняття документації та діловодства в організації. Види систем діловодства. Організація та проведення ділових нарад і переговорів. Етапи переговорного процесу. Правила ефективного проведення переговорів.
Тема 14. Регулювання і керування контролюванням

Суть та необхідність регулювання і контролювання в управлінні. Об’єкти і суб’єкти контролю. Види контролю за етапами здійснення: попередній, поточний, заключний (підсумковий). Види контролю за змістом: фінансовий, структурний, операційний. Види контролю за рівнем централізації управління: централізований і децентралізований контроль. Основні характеристики контролю.

Етапи процесу контролю. Встановлення стандартів і критеріїв. Оцінка виконання робіт. Порівняння досягнутих результатів із стандартами та критеріями. Визначення потреби у корективах.

Зовнішній і внутрішній аудит як різновиди фінансового контролю. Бюрократичний і груповий структурний контроль. Поняття контролінгу і регулювання та їх особливості.

Характеристики ефективного контролю. Способи підвищення ефективності контролювання в організації.
Тема 15. Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення.

Критерії оцінки ефективності роботи управлінського апарату: надійність системи управління та оптимальність системи управління. Показники оцінки ефективності системи управління: загальні результативні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства; показники продуктивності управлінської праці; показники економічності апарату управління. Коефіцієнт якості виконання управлінських робіт, коефіцієнт стабільності кадрів, коефіцієнт, що характеризує співвідношення між темпами зростання обсягу виробництва і витратами на управління.

Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення управління. Напрями підвищення ефективності управління організацією.
Список рекомендованої літератури


 1. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 2. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд./ Р.Дафт, Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 864 с.

 3. Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту: Навч. Посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л.Гордієнко. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.

 4. Єрмошенко М. М. Менеджмент: Навч. посібник / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, О. А. Стороженко. – К.: Нац. акад. управління, 2006. – 655 с.

 5. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту: Підручник / А.І. Кредісов. – К.: Знання України, 2001. – 300 с.

 6. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект- Захід», 2002. – 228 с.

 7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. посібник / В.С. Лозниця. – К.: ТОВ «ЧВПК» ЕксОб», 2001. – 512 с.

 8. Мартиненко М.М. Основи менеджменту / М.М. Мартиненко. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 9. Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах / Ред. А. І. Кредісов. – К.: Знання України, 2006. – 416 с.

 10. Мескон М. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт И., Хедоури Ф. Пер. с англ. – М.: Дело, 1993. – 702 с.

 11. Осовська Г.В. Основи менеджменту / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2006. – 664с.

 12. Пушкар Р. Менеджмент: теорія і практика / Р. Пушкар, Н. Тарнавська. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

 13. Робінс Стефан П. Основи менеджменту / Стефан П. Робінс, Де Ченцо, А.Девід Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Повличко «Основи», 2002. – 671 с.

 14. Шегда А. В. Менеджмент: Учебник / А. В. Шегда. – 3-е изд., испр., доп. – К.: Знання, 2006. – 645 с.

 15. Яцура В. В. Менеджмент: Навч. посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 444 с.


Навчальна дисципліна «Управління персоналом»
Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організації

Управління персоналом як об'єктивне соціальне явище, сфера наукового дослідження та професійної діяльності. Сутність, цілі, об'єкти, суб'єкти, функції, принципи та методи управління персоналом. Організаційний та функціональний аспекти управління персоналом. Зв'язки управління персоналом із внутрішнім та зовнішнім середовищем організації. Роль управління персоналом у досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.

Сутність понять «персонал», «кадри», «трудові ресурси», «робоча сила», «кадровий потенціал», «людські ресурси», «людський капітал». Основні характеристики персоналу підприємства: структура, чисельність, професійна придатність і кваліфікація. Управлінський і виробничий персонал організації. Структура управлінського персоналу.

Еволюція управління персоналом як виду діяльності та науки. Основні концептуальні підходи до управління персоналом організації. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Особливості зарубіжного досвіду управління персоналом та можливості його використання на вітчизняних підприємствах.
Тема 2. Система управління персоналом та її ресурсне забезпечення

Системний та функційний підходи до формування системи управління персоналом: їх суть та вплив на практику управління організацією. Поняття, цілі та завдання системи управління персоналом (СУП) організації. Чинники формування СУП на підприємстві.

Структура та характеристики основних елементів (підсистем) СУП організації. Організаційне проектування СУП організації.

Поняття, необхідність та види ресурсного забезпечення СУП організації. Нормативно-правове забезпечення управління персоналом: Кодекс законів про працю України, основні Закони України у сфері регулювання трудової діяльності, Національний класифікатор професій та інші нормативно-правові документи щодо персоналу. Нормативні документи, які розробляє і затверджує керівництво організації для внутрішнього використання: Правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про структурні підрозділи організації, посадові інструкції.

Науково-методичне забезпечення управління персоналом: Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, міжгалузеві норми та нормативи, конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці, внутрішньоорганізаційні методичні документи.

Інформаційне забезпечення управління персоналом. Інформаційна система управління персоналом в організації, її складові. Професійні пакети програм з автоматизації кадрового діловодства на підприємстві.

Кадрове забезпечення управління персоналом, його основні суб’єкти в організації. Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань управління персоналом.

Матеріально-технічне забезпечення управління персоналом. Прості пристрої й знаряддя праці, організаційна техніка та обчислювальні машини у системі ресурсного забезпечення СУП.

Фінансове забезпечення управління персоналом. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення найманих працівників, на фінансування основних заходів у роботі з персоналом.
  1   2   3   4Схожі:

Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
Окр спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін «Біохімія», «Біоорганічна хімія», «Мікробіологія»,...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначені стандартом підготовки студентів...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Мовна проблема у літературі Великої Моравії. Боротьба між латинською та старослов’янською мовними традиціями
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Висвітлення тем катастроф, військових дій, надзвичайних ситуацій: етичний аспект
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: у двох книгах / Переклад з німецької. Київ: вц «Академія», 2005. 288...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань історія перської літератури
Основні напрями нової перської поезії та їх представникиПерекладацька діяльність при дворі Саманідів
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Сучасне міжнародне право – багатоаспектна правова дисципліна, яка має величезне значення не лише в теоретичному, а і в практичному...
Протокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи