Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 icon

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270НазваЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Сторінка1/5
Дата конвертації29.06.2015
Розмір0.9 Mb.
ТипЗвіт
скачать >>>
  1   2   3   4   5


ЗВІТ

ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2012 РІК
Держбюджетні теми
І. Тема ЗП–105П Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу.

Номер держреєстрації: 0112U001270.

Категорія роботи: прикладна.

Науковий керівник – канд. психол. наук., доц. Галецька І. І., провідний науковий співробітник.

Виконавці: штатні (1), сумісники (6), з них: 6 канд. наук; 1 аспір.

Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік:

1.01.2012 – 31.12.2013. 56000 грн. на рік.
2.1. Резюме українською та англійською мовами
Досліджено зв’язок життєвої перспективи та кар’єрних орієнтацій студентської молоді, розроблено методичні рекомендації щодо самоменеджменту з метою оптимізації ресурсів особи та здійснення власної життєвої перспективи. Здійснено емпіричне вивчення особливостей психологічної ресурсності особистості. Досліджено особливості життєвої перспективи осіб похилого віку, визначено зв’язок компонентів життєвої перспективи та задоволеності життям, розроблено програму семінарів-тренінгів для літніх людей. Розроблено та апробовано програму формування Я-концепції як стрижневого компонента життєвої перспективи. Обґрунтовано критерії ефективності програм психологічних тренінгів, можливості та обмеження оцінки динаміки ефективності.

The relation of life perspective and career orientations of students investigated. Carried out an empirical study of the psychological characteristics of personalities resources. Methodical recommendations for self-management to personality resources optimization for effectiveness life perspectives realization are designed. The features of the life prospects of the elderly, defined communication components of life perspective and life satisfaction, a program of training seminars for seniors are implemented. Developed and tested a program for development self-concept as a core component of life perspective. Criteria effectiveness of psychological training, opportunities and constraints assessment of the dynamics of efficiency elaborated.

2.2. Кандидатську дисертацію Захарко О.О. “Соцільно-психологічні детермінанти дозвіллєвих уподобань студентської молоді” подано у спеціалізовану вчену раду, орієнтовна дата захисту – січень 2013.

2.3. Бібліографія: 1 навч. посібник, 15 статей, 4 тез доповідей на конференціях.

Теми, які виконуються у межах робочого часу
ІІ. Тема “Основні проблеми становлення та розвитку української філософії”.

Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Пашук А. І.

Номер держреєстрації: 0110U003156.

Термін виконання – 01.01.2010–01.12.2012 рр.

Виконавці: 5 викладачів, 1 здобувач, 4 аспіранти. Серед них: 3 проф., 2 доц. Наукові ступені викладачів – 1 д-р філос. наук, 4 канд. філос. наук.
3.1. Резюме українською мовою
Розкрито джерельну основу формування української філософії, а також висвітлено розвиток філософської думки в історичному процесі в добу Київської Русі, а також у XVI-XVII ст. періоду бароко та романтизму. Розкрито зв’язок та наступність філософських учень, поглядів, концепцій історичних періодів філософського процесу в українській філософії. Звернуто увагу на онтологічні та гносеологічні проблеми, на проблему буття світу і трактування його виникнення та розвитку у філософських поглядах мислителів часів Київської Русі та Середніх віків, досліджено морально-етичні та суспільно-політичні вчення у їх філософсько-релігійному трактуванні. В наукових дослідженнях охоплено цілісно проблематику розвитку української філософії.

Прослухати

Читати фонетично

3.2. Захищено одну кандидатську дисертацію: Закала М.М “Свобода як антрополо-гічна проблема у філософії Г.Сковороди”. Науковий керівник – проф. Пашук А.І.

Прийнято до захисту кандидатську дисертацію Салиги І.О. “І. Франко про духовність як субстанційний чинник формування національної ідентичності українського народу”. Науковий керівник – проф. Пашук А.І. Захист відбудеться 27.11.2012 р.

3.3. Бібліографія: 1 навч. посіб., 9 статей, 5 тез доповідей на конференціях.
ІІІ. Тема Еволюція філософських парадигм мислення у контексті глобальних викликів.

Науковий керівник: д-р філос. наук, проф. Карась А.Ф.

Номер держреєстрації : 0112U003260

Термін виконання – 01.01.2012 – 01.12.2014 рр.

Виконавці: 15 викладачів, 10 аспірантів, 1 здобувач. Серед них 2 проф., 8 доц., 5 асист. Науковий ступінь викладачів: 2 д-ри філос. наук, 9 канд. філос. наук, 1 д-р політології.
3.1. Резюме українською мовою
Встановлено, що головні ідейні спрямування в сучасній філософії формуються на перетині міждисциплінарних досліджень між гуманітаристикою й природознавством. Акцентуйована тридцять років тому й популярна в українському філософському середовищі синергетична парадигма опису складних процесів істотно зміщується в напрямку семіотично-комунікативної філософії, герменевтики й загальних постмодерністських ідей. Вагомим аспектом новітніх підходів стали екологічна світоглядна настанова й біоетика. Відбувається істотне оновлення філософії свідомості й мислення, що спирається на сучасні знання в ділянках нейродосліджень, когнітивної психології й семіотичного сприймання реальності. Глобалізаційні чинники спільного буття людей у світі обумовлюються такими базовими передумовами існування, що визначаються споживанням і відтворенням енергії та природних ресурсів, здійсненням індивідуальної й колективної свободи, демократії, громадянських прав. У світі й Україні актуальним залишається гуманітарний, громадянський і політичний рух довкола проблем національної та етнічної ідентичностей, проте дедалі очевиднішим стає спрямування до громадянського типу ідентичності. Встановлено, що поширене в Україні означення філософії ірраціоналізму тлумачиться переважно неадекватно його сучасному розумінню і має доповнюватися термінологічним розширенням в аспекті розрізнення раціонального, нераціонального й ірраціонального світовідношення. Видано монографічне колективне дослідження за участю відомих вчених з-за кордону.

3.2. Захищено одну кандидатську дисертацію: Богера Х. І. “Аксіологічний вимір людського буття в українській філософській традиції”. Науковий керівник – проф. Кашуба М. В.

3.3. Бібліографія: 1 монографія, 1 навч. посібник, 1 переклад, 32 статті, 29 тез доповідей на конференціях.
ІV. Тема Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду. Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Поліщук М.В.

Номер держреєстрації: 0111U005523

Термін виконання – 01.01.2011–31.12.2012 рр.

Виконавці: 13 викладачів і 2 ст. лаборанти. Серед них: 1 проф., 6 доц., 6 асист. Наукові ступені: 1 д-р політ. наук, 8 канд. політ. наук, 1 канд. філос. наук.
3.1 Резюме українською мовою

Проаналізовано особливості політичного процесу в Україні та їх вияв у виборчій кампанії 2012 р.; чинники, що зумовили партійно-електоральне позиціонування українського політикуму, а також особливості мажоритарного сегменту виборів. Досліджено медіавимір суспільно-політичного життя в Україні, особливості медіаприйомів з боку політичних сил та кандидатів-мажоритарників під час виборчої кампанії.

Узагальнено результати виборів 2012 року у контексті змін електоральних настроїв населення Львівщини і України загалом у регіональному зрізі. Визначено основні ефекти зміни виборчої системи з пропорційної на змішану у контексті партійно-політичного представництва у новообраному парламенті. Сформульовано основні тренди у внутрішньо- та зовнішньополітичному вимірах розвитку політичного процесу в Україні після парламентських виборів 2012 року.

На основі загальноприйнятих методик, розроблених міжнародними моніторинговими організаціями здійснено оцінку відповідності виборчої кампанії та організації і проведення виборів демократичним стандартам, здійснено порівняння електорального процесу в Україні із практикою виборів у країнах Центральної та Східної Європи. Визначено основні особливості сучасного політичного режиму в Україні на інституційному та процесуальному рівнях у контексті особливостей політичних режимів у країнах Центральної та Східної Європи.

3.2. Захищено чотири кандидатські дисертації:

1. Парійчук-Брухаль Р. І. “Політичні чинники конфліктного потенціалу міжетнічних відносин в перехідних суспільствах”. Науковий керівник – доц. Поліщук М. В.

2. Була С. П. “Теоретико-методологічний аналіз локальної демократії як умови та інструменту становлення консолідованої демократії в перехідних суспільствах (на прикладі України)”. Науковий керівник – доц. Шведа Ю. Р.

3. Сліпецька Ю. М. “Соціополітичний поділ на територіальній основі в Україні: стан та перспективи трансформації”. Науковий керівник – проф. Романюк А. С.

4. Панчак-Бялоблоцька Н. В. “Політична структуризація парламентів країн Центральної Європи”. Науковий керівник – проф. Романюк А. С.

3.3. Бібліографія: 1 навчальний посібник, 19 статей, 21 теза доповідей на конференціях.
V. Тема Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри.

Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Мельник В.П.

Номер держреєстрації : 0110U003156

Термін виконання – 2010–2012 рр.

Виконавці: 18 викладачів, 4 аспірантів, 1 зав. каб. мистецтвознавства. Серед них – 3 проф., 10 доцентів, 6 асистентів. Науковий ступінь виконавців: 2 проф., д-ри філос. наук, 1 проф., канд.. філос. наук, 8 доц., канд. філос. наук, 2 доц., канд. істор. наук, 5 асист., канд. філос. наук

3.1 Резюме українською мовою
Досліджено проблеми формування та функціонування масової культури, антропологічні аспекти сучасної масової культури, специфіка масової культури в Україні. Вивчено механізми впливу глобалізаційних процесів на сучасну українську культуру, а також трансформаційних та комунікативних процесів в українському соціокультурному просторі, проблем міжкультурного діалогу. Проаналізовано особливості сучасного наукового пізнання, тенденції диференціації та інтеграції в науці, її антропологічні виміри. Досліджено метафізичні чинники становлення національної культури. Розглянуто процес входження техносфери в ноосферний етап розвитку цивілізації. Вивчено феномен неорелігійних рухів, секуляризаційних процесів у сучасному суспільстві та проаналізовано їхній вплив на формування особистості, специфіки її релігійного досвіду в межах глобалізованого світу. Досліджено особливості релігійного світогляду, які дозволяють йому зберігати актуальність у ХХІ ст. Вивчено феномен взаємодії релігії та масової свідомості. Крізь призму суб’єктивного чинника проаналізовано низку деструктивних явищ у розвитку релігійно-церковної інфраструктури України. Досліджено специфіку трансформації традиційних релігійно-моральних цінностей людини в сучасному світі.

3.2. Захищено дві кандидатські дисертації:

1. Мандрищук Л. А. “Гуманізм в екзистенційній філософській традиції ХХ ст.: К.Ясперс, М.Гайдеґер, Ж.-П.Сартр”. Науковий керівник – доц. Ярошенко Т.М.

2. Пасічник І. Я. “Поняття естетики у філософських концепціях Александера Баумгартена та Іммануеля Канта”. Науковий керівник – проф. Мельник В.П.

3.3. Бібліографія: 2 колективні монографії, 4 навчальних посібники, 37 статей, 23 тези доповідей на конференціях.

VІ. Тема Теорії політики: форми політичної рефлексії”.

Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Денисенко В.М.

Номер держреєстрації: 0111U005524.

Термін виконання – 01.01.2011–31.12.2013 рр.

Виконавці: 10 викладачів і 7 аспірантів. Серед них: 2 проф., 3 доц. Наукові ступені: 1 д-р політ. наук, 1 канд. філос. наук, 7 канд. політ. наук.
3.1 Резюме українською мовою

Систематизовано та типологізовано підходи до наукової концептуалізації основних принципів та детермінант еволюції теорії систем в політичній науці та методологічні основи системного аналізу. Розширено методологічний інструментарій політології, шляхом поглиб-лення реалізації принципу системності в пізнавальному інструментарії української полі-тичної науки. З’ясовано специфіку політичного та політологічного дискурсу, їх розрізнення, а також основні категорії самого розрізнення у межах політико-соціальних дискурсивних практик. Систематизовано та типологізовано сучасні теорії політичних змін та розвитку, зокрема методологічні засади цих теорій (вплив теорії еволюціонізму, представників соціальної антропології та структурного функціоналізму). Визначено особливості форму-вання та конструювання макрополітичної ідентичності у суспільствах, що трансформуються. З’ясовано можливості застосування методологічних принципів неоінституціоналізму та конструктивізму для аналізу процесів формування ідентичностей посткомуністичних держав, зокрема макрополітичної ідентичності в умовах ціннісної розрізненості. Визначено роль та сутність комунікативних бар’єрів у становленні політичної рефлексії. Розроблено принципи формування та втілення рефлективних практик у політичному діалозі. Досліджено особливості інтерактивних технік навчання у формуванні навичок рефлексивного мислення у політичних діячів та працівників державної служби в Україні.

3.2 Захищено три кандидатські дисертації:

1. Гарбадин А. С. “Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі”;

2. Макух О. Є. “Динаміка розвитку інституту політичної влади як комунікативної системи: теоретико – методологічний аналіз”;

3. Майданюк В. М. “Співвідношення наукового та ідеологічного у поглядах на демократію представників українського консерватизму ХХ століття”.

3.3 Бібліографія: 34 статті, 11 тез доповідей на конференціях.
VІІ. Тема Багатовимірність особистості: психологічний ракурс”.

Науковий керівник теми – канд. філос. наук, доц. Грабовська С.Л.

Номер держреєстрації: 0112U003261

Термін виконання: 2012 – 2015 рр.

Виконавці: 28 викладачі (з них 28 – штатні). Серед них 2 проф., 16 доц., 5 асист., 1 старший викладач, 6 аспірантів. Наукові ступені викладачів – 1 д-р наук та 18 канд. наук.

3.1 Резюме українською мовою
Виявлено психологічні чинники соціальної активності та пасивності особистості, чинники схильності до щирості та брехні а також схильності до анонімності. Досліджено психологічні особливості волонтерства майбутніх соціальних педагогів та готовність вчителів працювати з дітьми, які мають обмежені можливості. Проаналізовано особливості соціокультурної та материнської ідентичності.

Досліджено процес становлення особистості в соціумі та чинники її соціально-комунікативної компетентності. Проаналізовано процес соціалізації дітей з особливими потребами, зокрема, особливості соціальної інтеграції дітей з порушеннями розвитку у початковій загальноосвітній школі та специфіку психологічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами у професійному зростанні через формування освітньо-розвивального середовища.

Проаналізовано феномен соціальної зрілості особистості, а саме: чинники самоактуалізації молоді, психологічне благополуччя та особистісний потенціал а також cамоставлення у структурі поведінкових проявів особистості. Досліджено особливості копінг-стратегій осіб з різним рівнем оптимізму та виділено специфіку релігійних копінг-стратегій.

Виявлено вплив інформаційних технологій на особистість, зокрема, встановлено вікові особливості самоставленя схильних до Інтернет-залежності осіб.

3.2 Захищено одну кандидатську дисертацію:

Єсип М. З. “Релігійні уявлення віруючих з різними копінг-стратегіями”.

3.3. Бібліографія: 1 монографія, 2 навч. посіб., 2 матеріали конф., 69 статей, 44 тез доповідей на конференціях.

3.5. Адаптовано методику на визначення часової перспективи особистості. Ф. Зімбардо (ZTPI).

5. Інші форми наукової діяльності
На філософському факультеті діє дві спеціалізовані вчені ради.

Д 35.051.02 – соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури та історія філософії. Голова ради – д-р філос. наук, проф. Мельник В. П., заступник голови – д-р філос. наук, проф. Пашук А.І., секретар ради – канд. філос. наук, доц. Сінькевич О. Б. Членами ради є професори: Карась А. Ф., Лиcий В. П., Денисенко В. М., Кашуба М. В., Гапон Н. П. До складу ради входять 12 д-рів філос. наук, 2 д-ри політ. наук, 1 д-р іст. наук, 1 д-р екон. наук, 2 д-р соціол. наук, 2 д-ри філол. наук, 1 канд. філос. наук.

За 2012 рік спеціалізована вчена рада провела 9 засідань, на яких відбувся захист 4 кандидатських.. За наказом ДАК проведено колективне рецензування 3 докторських і 4 кандидатських дисертацій.

Д 35.051.17 – політичні інститути і процеси, теорія та історія політичної науки. Голова ради – д-р політ. наук, проф. Денисенко В. М., заступник голови – д-р соціол. наук, проф. Пачковський Ю. Ф, секретар ради – канд. політ. наук, доц. Сорба О. М. Членами ради є професори: Романюк А. С., Гапон Н. П. До складу ради входять 8 д-рів політ. наук, 5 д-рів філософ. наук, 2 д-ри іст. наук, 2 д-ри соціол. наук, 1 канд. політ наук.

За 2012 рік спеціалізована вчена рада провела 18 засідань, на яких відбувся захист 15 кандидатських і 1 докторських дисертацій із політичних наук.

Проф. Мельник В. П. – заст. Голови експертної комісії з соціальних і гуманітарних наук ДАК України; член експертної наукової комісії з соціально-гуманітарних наук Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України; доц. Сінькевич О.Б. – члени експертної ДАК України. Проф. Денисенко В.М. – член Науково-методичної Ради з політології МОНМС України; Васьків А.Ю. – член Комісії МОНМС України з питань розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства.

Професори Карась А. Ф. і Лиcий В. П. – члени спеціалізованої вченої ради Д.35.725.02. Проф. Денисенко В.М. – член спеціалізованої ради К 35.051.11. Проф. Кашуба М.В. – член спеціалізованої вченої ради К 35.860.01.

Проф. Лисий В.П. і доц. Рижак Л.В. – члени науково-технічної ради університету. Доц. Грабовська С. Л. та доц. Партико Т.Б. – члени наукової ради Університету третього віку (Львів); доц. Партико Т. Б. – член Вченої Ради МІГУСу.

Проф. Карась А.Ф. – член Президії Ради НТШ, Генеральний Секретар Світової ради НТШ.

Кафедри соціальної філософії, історії філософії, політології, історії та теорії культури є провідними з рецензування кандидатських і докторських дисертацій. За звітний період прорецензовано 6 докторські (проф. Лисий В.П., проф. Пашук А.І., проф. Захара І.С., проф. Світа А.М. проф. Гапон Н.П.) і 22 кандидатських дисертацій (проф. Карась А.Ф., проф. Пашук А.І., проф. Захара І. С., доц. Дахній А.Й., доц. Хамар У. В., доц. Мандзій Л. С., доц. Джунь В.В., доц. Поляруш Б.Ю., доц. Сафоник Л.М., доц. Наконечний А.Р., доц. Сорба О.М., доц. Угрин Л.Я., асист. Шипунов Г.В., асист. Шиманова О.В., асист. Сорокопуд О.Є., асист. Бунь В.В., доц. Бородій Д.І., доц. Левус Н.І., доц. Партико Т.Б.).

Підготовлено 8 відгуків на автореферати докторських дисертацій (проф. Карась А.Ф., доц. Рижак Л.В., проф. Денисенко В.М., доц. Партико Т. Б.) і 11 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій (доц. Лосик О.М. – 1, доц. Мандзій Л. С. – 1, проф. Денисенко В.М. – 4, доц. Грабовська С.Л. – 4, доц. Галецька І. І.)

Опонування дисертацій: 3 – докт. (проф. Карась А.Ф – 1, проф. Денисенко В.М. – 2) і 7 – канд. (проф. Романюк А.С. – 1, доц. Шведа Ю. Р. – 2, доц. проф. Денисенко В.М. – 1, доц. Угрин Л.Я. –1 , асист. Шипунов Г.В.– 1, доц. Грабовська С.Л.,)

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки” (відп. ред. – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.), спільно з Західним науковим центром НАН України видається журнал “Соціогуманітарні проблеми людини” (головний редактор журналу – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.); Вісник Львівського університету. Серія: Релігієзнавчі студії (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Васьків А.Ю.) та Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії (відп. ред.. – проф. Денисенко В.М., відп. секретар – доц. Угрин Л.Я.).

Професори: Лисий В.П., Пашук А.І, Кашуба М.В., Карась А.Ф., Денисенко В.М., Романюк А.С. – члени редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”. Проф. Денисенко В.М. і проф. Романюк А. С. – члени редакційної колегії “Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Фіолософія”. Проф. Романюк А.С. – член редакційної колегії збірника наукових праць “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”. Проф. Карась А,Ф., проф. Пашук А.І., проф. Лисий В.П., проф. Денисенко В.М – члени редакційної колегії журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”. Проф. Гапон Н. П. – член редколегій трьох наукових журналів: “Вісника Львівського університету. Серія: філософські науки”, “Вісник Львівського університету. Серія: педагогічні науки”, “Військово-науковий вісник” ЛАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного; доц. Грабовська С. Л. – “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”, член редколегії журналу Jornal of Education, Culture and Society (Wroclaw, Poland). Доц. Католик Г. В. – член редколегії Австрійського журналу з дитячої та юнацької психотерапії OEKIDS, член редколегії наукового журналу “Форум психіатрії та психотерапії”. Доц. Васьків А.Ю. – член редколегії студентського наукового збірника “Гілея”.

. На всіх кафедрах працюють теоретичні семінари. На кафедрі філософії діє спеціальний міждисциплінарний семінар “Семіотика соціально-культурних процесів”, у роботі якого беруть участь учені, митці, письменники ЛНУ ім. І. Франка та інших наукових і навчальних закладів. Викладачі кафедри історії філософії та соціальної філософії є консультантами філософсько-методологічних семінарів на природничих і гуманітарних факультетах університету.

Рецензування монографій, підручників і навчальних посібників:

1 монографії (проф. Карась А.Ф.); 1 навч. посіб. (доц. Партико Т. Б.).

Проф. Карась А.Ф. прорецензував монографію Грищук В. К. Філософсько-правове розуміння відповідальності. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 574 с.

Доц. Партико Т.Б. прорецензувала навч. посіб. доц. Базілевської Л.С.: “Психологія саморозвитку (професійний саморозвиток)”. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 212. – 240 с.

Викладачі факультету прорецензували 65 статей.
 6. Зовнішні зв'язки:

6.1. Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України.
Кафедра теорії та історії культури cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом філософії НАН України ім. Г.Сковороди,

 • Київським національним університетом імені Т.Шевченка,

 • Києво-Могилянською академією,

 • Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника (Івано-Франківськ),

 • Дрогобицьким державним педагогічним університетом,

 • кафедрою релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”.

Спільні наукові конференції проводяться з Києво-Могилянською академією, Київським національним університетом ім.. Т. Шевченка, Дрогобицьким національним педагогічним університетом імені І. Франка, Національним інститутом стратегічних досліджень (м. Київ), Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, Донецьким національним університетом.

Працівники кафедри релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”. консультують доц. Стеценка В.І., доц. Васьківа А.Ю., доц. Мадей Н.М., які працюють над написанням докторських дисертацій; виступають опонентами на захисті дисертацій викладачів кафедри; рецензують наукові видання, підготовлені кафедрою.

Викладачі кафедри проходять стажування в Інституті народознавства НАН України. Доц. Васьків А.Ю. – член Української асоціації культурологів, член постійно діючої науково-аналітичної групи при Синоді Єпископів УГКЦ; доц. Король Н.М. – заст. голови Львівської обласної асоціації релігієзнавців.

Кафедра філософії cпівпрацює з такими науковими установами:

 • філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка;

 • Інститутом філософії НАН України ім. Г. Сковороди;

 • Українським католицьким університетом;

 • філософсько-теологічним факультетом Чернівецького національного університету.

Кафедра теорії та історії політичної науки cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса. Викладачі кафедри брали участь у виданні спільного політологічного словника.

 • Ужгородським національним університетом. Щорічно проводяться спільні конференції.

 • Національним університетом “Львівська політехніка”

 • Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

 • Викладачі кафедри співпрацюють у спільному проекті з Академією наук України в межах Інституту соціогуманітарних проблем людини.

Кафедра політології співпрацює з такими науковими установами:

 • кафедрою політології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей);

 • кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей);

 • факультетом суспільних наук Ужгородського державного університету (взаємна учать у конференціях)

 • кафедрою політології Волинського національного університету (взаємна учать у конференціях, проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей).


Кафедра психології cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом психології АПН України (м. Київ),

 • Інститутом соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ),

 • кафедрою психології, педагогіки, конфліктології Києво-Могилянської академії (м. Київ),

 • факультетом соціології та управління Запорізького національного університету,

 • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка,

 • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

 • Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України,

 • Українським католицьким університетом,

 • кафедрою психології, педагогіки та права Національного університету “Львівська політехніка”.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України, в рамках цієї співпраці проводилися дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості”.

Пролонговано співпрацю з “Клінікою, дружньої до молоді”, м. Львів та БФ “Відкрите серце” для дітей з важкими порушеннями розвитку. Підписано угоди про співпрацю з Комунальним закладом “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня”, Львівським обласним центром зайнятості, Комунальним закладом “Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер”, Навчально-методичним центром освіти м. Львова, Інформаційно-консультативним центром “Погляд у майбутнє”, медико-психологічною студією “АМ-Верітас”, Управлінням покарань (Самбірською колонією). В рамках цих угод виконуються курсові та магістерські роботи, проводяться наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівники вказаних установ, розроблення практичних рекомендацій та надання тренінгових послуг.

Доц. Грабовська С.Л. – голова Львівського осередку Товариства конфліктологів України; член Правління Товариства конфліктологів України; член правління Асоціації політичних психологів України; голова Львівського осередку Асоціації політичних психологів України; член наукової ради Університету третього віку м. Львова; член науково-методичної ради Інституту післядипломної освіти при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Доц. Галецька І. І. – дійсний член Асоціації практикуючих психологів Львівської області.

Доц. Дідковська Л. І. – президент Української Асоціації Гештальт-терапії (УАГТ), голова секції Гештальт-психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

Доц. Католик – голова секції дитячої та юнацької психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

Доц. Гупаловська В. А. – дійсний член Української спілки психотерапевтів, Товариства по сприянню розвиткові символдрами.

Доц. Карковська Р. І., доц. Кліманська М. Б., доц.. Вовк А. О., асист. Чолій С. М., асист. Гребінь Н. В., асист. Верста Ю. О., асист. Шнайдер О. В., асист. Єсип М. З. – дійсні члени Асоціації політичних психологів України.
6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-сть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).

Кафедра філософії співпрацює з такими науковими установами:

 • “Council for Rescarch in Values and Philosophy” – Католицький університет Америки, США;

 • з Вроцлавським університетом (Польща);

 • з Московським Університетом Дружби народів (філософський факультет), РФ;

 • з філософським факультетом Університету Марії Складовської-Кюрі м. Любліна;

 • з університетом м. Пряшів (Словацька Республіка);

 • з Українським вільним університетом (м. Мюнхен);

Кафедрою філософії за участю зарубіжних вчених видано спільну монографію. Проф Карась А.Ф, доц. Лосик О.М. брали участь у спільній конференції у Варшавському університеті 24-26 вересня 2012 р.

Кафедра теорії та історії політичної науки співпрацює з такими науковими установами:

 • Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ в Польщі.

Асист. Бунь В. В. брала участь у роботі 22 Літньої Східноєвропейської школи Варшавського університету, що відбувалась з 1 по 22 липня 2012 р. у Варшаві (Польща).

Асист. Сорокопуд О.Є. Брала участь у проекті “Канада-Україна Регіональне врядування та розвиток” у ролі експерта з інтерактивних методів навчання у освіті дорослих. В рамках проекту проведення 16 інтерактивних сесій для формування комунікативних навичок у політичних лідерів та державних службовців із 16 областей України.

Кафедра політології співпрацює з такими науковими установами:

 • Вищою школою міжнародних відносин і суспільної комунікації у Хелмі (Польща).

 • Центром російських та східноєвропейських студій Канзаського університету (Ловренс, штат Канзас, США). Організовано читання лекцій для студентів Канзаського університету щодо актуальних питань української політики (проф. Романюк А.С., доц. Скочиляс Л.С., доц. Шведа Ю.Р.).

Кафедра психології cпівпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Варшавським університетом (Польща);

 • Ягеллонським університетом (м. Краків);

 • Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету (Польща);

 • Комітетом психології Польської Академії наук;

 • Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (м. Саарбрюкен, Німеччина).

 • Вищою Школою “Educacija” (Вроцлав, Польща).

Викладачі кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів: вивчення соціальної активності особистості (Польща – Україна), дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля (Польща – Україна) тощо. Викладачі кафедри і студенти відділення психології беруть активну участь у міжнародному Проекті (Польща – Україна) Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІІГуС): викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГуСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту. Асп. Устінова Н. отримала стажування на факультеті психології Познанського університету (Польща).

Кафедра продовжувала співпрацю з польськими психологами, зокрема з факультетом психології Варшавського університету: М. Левицька та Т. Сосновський під час візиту проводили консультації з методології наукових досліджень для викладачів, аспірантів та магістрантів кафедри. Продовжувалася співпраця з Комітетом психології Польської Академії наук, Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету, з науковцями ряду кафедр Ягелонського університету (м. Краків), Інститутом педагогіки Вроцлавського університету.

Продовжено спільну діяльність з Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (Саарбрюкен, Німеччіна), проведено два спільних науково-практичних семінари. Доц. Волошок О.В., доц. Грабовська С.Л., доц. Гупаловська В. А., доц. Осторовська К. О., доц. Кліманська М. Б., доц.. Левус Н. І., ст. викл. Михальчишин Г. Є. беруть участь у семінарі із системної психотерапії під егідою Саарландського товариства системної терапії (Німеччина).

С. Грабовська – член редакційної колегії журналу “Journal of Education, Culture and Society” / edited by Alexsander Kobelyarek – Wroclaw, Poland.

Католик Г.В. – член Європейської Асоціації дитячої психотерапії; член редколегії Австрійського журналу з дитячої та юнацької психотерапії OEKIDS.

Доц. Пилат Н. І. – член Європейської Асоціації експериментальної соціальної психології (EAESP).

Доц. Дідковська Л. І. – член Онтарійської Асоціації консультантів, психотерапевтів та психометристів (ОАССРР), член Канадської Асоціації Групової Психотерапії (СGРА), сертифікований психотерапевт Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЕАР).

Доц. Галецька І. І. – член Європейської асоціації експериментальної соціальної психології з 2001 р., дійсний член Європейської асоціації нейролінгвістичної психотерапії з 2004 р.

Кафедра теорії та історії культури cпівпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Варшавським університетом (Польща);

 • Білоруським державним університетом;

 • Польським релігієзнавчим товариством;

 • Інститутом релігієзнавства Ягеллонського університету

 • Московським державним університетом (Росія);

 • Польським релігієзнавчим товариством,

 • Державною Східноєвропейською вищою школою в Перемишлі,

 • Санкт- Петербургзьким державним університетом,

 • Російською академією освіти.


6.3 Стажування

Поф. Світа А.М. стажувалася на кафедрі політології Інституту гуманітарних наук Національний університет “Львівська Політехніка”.

Проф. Романюк А. С. стажувався в НУ “Львівська Політехніка”, листопад-грудень 2012 р., без відриву від виробництва; доц.. Шурко О. Б. стажувалася в НУ «Львівська Політехніка», березень – квітень 2012 р., без відриву від виробництва.

Доц. Король Н.М. стажувалася в Інституті релігієзнавства Ягеллонського університету (23-29 квітня 2012 р., м. Краків). Науковий консультант професор Г. Гофман.

Доц. Пилат Н.І. стажувалася в Болонському університеті (м. Болонья, Італія) на факультеті психології в рамках програми “Erasmus Mundus Action 2 Lot 7-BMU”, що фінансується Європейською Комісією та координується Університетом Деусто (м. Більбао, Іспанія). Період стажування: 6 місяців, з 27.12.2011 до 27.06.2012

Асист. Височанський Р.Р. проходив науково-дослідне стажування з 1 жовтня 2012 р. до 26 жовтня 2012 р. в Лівані, м. Бейрут, Університет Нотр-Дам.
7.1 Випускники аспірантури


Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Салига І.О.

09.00.05 – історія філософії

денне

проф. Пашук А.І.

Лазарева М.Л.09.00.03 – соціальна філо-софія та філософія історії


денне


проф. Лисий В.П.

Яковенко Т.С.09.00.03 – соціальна філо-софія та філософія історії


денне


доц. Рижак Л.В.

Ференц О.І.09.00.03 – соціальна філо-софія та філософія історії


заочне


доц. Добропас І.О.

Парійчук-Брухаль Р. І.

23.00.02 – політичні інститути та процеси


заочне


доц. Поліщук М.В.

Юрдига Б. В.

23.00.02 – політичні інститути та процеси


заочне


доц. Поліщук М.В.

Мельникова Н. В.

23.00.02 – політичні інститути та процеси


денне


доц. Поліщук М.В.

Макух О.Є.

23.00.01 – теорія та історія політичної науки


заочне


проф. Денисенко В.М.

Майданюк В.М.

23.00.01 – теорія та історія політичної науки


заочне


доц. Угрин Л.Я.

Гарбадин А.С.

23.00.01 – теорія та історія політичної науки


денне


проф. Денисенко В.М.

Попова М.І.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

денне

доц. Галецька І. І.

Сеник О. М.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

денне

доц. Партико Т. Б.


Устінова Н.О.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

денне

проф. Гапон Н. П.


Угрин О. Г.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне

доц. Островська К. О.


Нагірна О. О.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне

доц. Островська К. О.


Кулик У.О.

09.00.07 – етика

денне

доц. Ліщинська О.І.


Брилинська Б.Ю.

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури


денне


доц. Ярошенко Т.М.


Баркит Б.В.

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури


денне


проф. Мельник В.П.

Корнило М.Й.

09.00.11 – релігієзнавство

денне

доц. Васьків А.Ю.

Макар О.О.

09.00.08 – естетика

денне

доц. Сінькевич О.Б.

Галуйко Р.М.

09.00.11 – релігієзнавство

денне

доц. Стеценко В.І.


7.2. Захист кандидатських дисертацій випускниками аспірантури


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін­чення

Дата подачі до спец.ради

Дата захисту

Тема дисертації


Богера Х.І.проф.

Кашуба М.В.


2012


10.10. 2011


14.03.2012

Аксіологічний вимір людського буття в українській філо-софській традиції

Парійчук-

Брухаль Р. І.

доц.

Поліщук М. В.

2010

19.10.2011

2.03.2012

Політичні чинники конфліктного потен-ціалу міжетнічних відносин в перехід-них суспільствах

*Сліпецька Ю. М.

проф.

Романюк А. С.

2012

15.09. 2011

27.01.2012

Соціополітичний поділ на територіа-льній основі в Украї-ні: стан та перс пек-тиви трансформації

Панчак-Бяло-блоцька Н. В.

проф.

Романюк А. С.

2014

13.01. 2012

18.05.2012

Політична структу-ризація парламентів країн Центральної Європи

*Єсип М. З.

(Київ)

доц. 

Грабовська С. Л.

2012

21.03. 2012

14.06.2012

Релігійні уявлення віруючих з різними копінг-стратегіями


Закала М.М.
проф. Пашук А.І.


2011


18.01.2012


29.05.2012

Свобода як антропо-логічна проблема у філософії Г.Сково-роди


Салига І.О.
проф. Пашук А.І.


2012


20.03.2012


27.11.2012

І. Франко про духов-ність як субстанцій-ний чинник форму-вання національної ідентичності україн-ського народу


*Гарбадин А.С.


проф.

Денисенко В.М.


2012


27.10. 2011


1.03.2012

Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі


Макух О.Є.


проф.

Денисенко В.М.


2012


26.01. 2012


18.05.2012

Динаміка розвитку інституту політичної влади як комуніка-тивної системи: тео-ретико-методологіч-ний аналіз


Майданюк В.М.


доц. Угрин Л.Я.
2012


20.03. 2012


18.05.2012

Співвідношення наукового та ідеоло-гічного у поглядах на демократію пред-ставників україн-ського консерва-тизму ХХ століття


*Мандрищук Л.А.


доц.

Ярошенко Т.М.


2011


14.12. 2011


11.05. 2012

Гуманізм в екзистен-ційній філософській традиції ХХ ст.: К.Ясперс, М.Гайде-гер, Ж.-П. Сартр

*Пасічник І.Я.


проф.

Мельник В.П.

2011

14.12. 2011

11.05. 2012

Поняття естетики у філософських конце-пціях Александера Баумґартена та Іммануеля Канта

* - співробітники
7.3. Захист кандидатських дисертацій співробітниками


Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата

захисту

Тема дисертації

Була С. П.

асистент

кафедри політології

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

19.10.2012

Теоретико-методологічний аналіз локальної демократії як умови та інструменту становлення консолідованої демократії в перехідних суспільствах (на прикладі України).

**Сліпецька Ю. М.

асистент

кафедри політології

23.00.02 – політичні інститути та процеси

27.01.2012

Соціополітичний поділ на територіальній основі в Україні: стан та перспективи трансформації

**Гарбадин А. С.

асистент

кафедри теорії та іст. політ. науки

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

1.03. 2012

Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі

** Мандрищук Л. А.

асистент

кафедри теорії та іст. культури

09.00.07 – етика

11.05. 2012

Гуманізм в екзистенційній філософській традиції ХХ ст.: К.Ясперс, М.Гайдегер, Ж.-П. Сартр

** Пасічник І. Я.

асистент

кафедри теорії та іст. культури

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

11.05. 2012

Поняття естетики у філо-софських концепціях Александера Баумґартена та Іммануеля Канта

**Єсип М. З.

(Київ)

асистент

кафедри психології

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

14.06.2012

Релігійні уявлення віруючих з різними копінг-стратегіями

** - випускники аспірантури
7.4а Захисти докторських дисертацій сторонніми працівниками у спеціалізованій вченій раді університету Д 35.051.17


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Рудакевич О. М.

д. політ. н., проф.

Варвар І.М.

23.00.01 – теорія та історія полі-тичної науки

26.01.2012

Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури


7.4б Захисти кандидатських дисертацій сторонніми працівниками у спеціалізованій вченій раді університету Д 35.051.17


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Яцишин У. В.

к. філос. н., доц.

Волинець О.О

23.00.02 – політичні інститути та процеси

26.01.2012

Політологічний аналіз ролі провідних церков і христи-янських організацій у вибор-чих процесах в Західній Україні

Гайданка Є. І.

к. політ. н., доц.

Остапець Ю.О.

23.00.02 – політичні інститути та процеси

27.01.2012

Порівняльний аналіз моделей переходу до демократії країн Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі, Угорщини та Словаччини)

Троян І. В.

д. політ. н., доц.

Турчинов І. Б.

23.00.02 – політичні інститути та процеси

01.03.2012

Причинно-наслідкові зв’язки трансформації державного суверенітету в умовах глобалізації

Івасечко О. Я.

д. політ. н., доц.

Турчинов І. Б.

23.00.01 – теорія та історія полі-тичної науки

02.03.2012

Державотворчі ідеали Ростислава Лащенка: політико-правовий аспект

Стряпко А. Д.

д. політ н., доц.

Лендьел М. О.

23.00.02 – політичні інститути та процеси

17.05.2012

Роль творчої інтелігенції у процесах трансформації політичного режиму в Чехословаччині у другій половині ХХ століття

Станкевич Б. В.

д. іст. н., доц.

Гетьманчук М.М.

23.00.02 – полі-тичні інститути та процеси

17.05.2012

Інформаційний ресурс вибор-чої кампанії: суть та особи-вості використання в Україні

Вегеш І. М.

д. політ. н., проф.

Денисенко В. М.

23.00.01 – теорія та історія полі-тичної науки

18.10.2012

Проблема об’єктності людини у сучасних конце-пціях масового суспільства: політологічний аналіз

Мелеганич Г. І.

к. політ. н., доц.

Остапець Ю.О.

23.00.02 – політичні інститути та процеси

19.10.2012

Реалізація етнонаціональної політики в контексті розбу-дови громадянського суспі-льства в Україні (на прикладі Закарпатської області)


8. Студентська наукова робота

Кафедра політології:

Студентська наукова робота кафедри політології проводиться спільно з кафедрою теорії та історії політичної науки. У науковому гуртку беруть участь 30 студентів. За звітний період проведено 1 студентську міжнародну науково-практичну конференцію “Сучасні соціально-політичні проблеми України та Польщі” (Львів, 4 травня 2012 р.). За участю студентів було заслухано 8 доповідей.

3 листопада 2012 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів “Парламентські вибори в Україні 2012 року: аналіз, оцінка, наслідки”.

Кафедра теорії та історії політичної науки:

 • Проведено науково-інтелектуальну гру “Що? Де? Коли?” серед студентів-політологів з історії політичної думки (взяло участь 42 студенти). Головний керівник – Денисенко В.М.; відповідальні – асп. Купченко О.С., асист. Шипунов Г.В., асист. Сорокопуд О.Є., студентка ІІІ курсу відділення політології – Токарєва Л.В. (березень, 2012);

 • Організація круглого столу з питань міжнаціональної та міжрелігійної толерантності (науково-теоретичний семінар) (квітень, 2012 р.);

 • Щомісячно проводяться засідання студентського гуртка з політології, методологічні семінари з проблем теорії та історії політичної науки з магістрантами відділення “політології”;

 • Організація виїзду студентів на зустріч із екс-міністром Великобританії Т. Блером у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Тема зустрічі: “Модернізація – ключ до успіху країни”(жовтень, 2012 р.);

 • Робота науково-консультаційного центру в студентському гуртожитку № 2. Керівник – асист. Шипунов Г. В.;

 • Організація зустрічі студентів із громадським активістом Рибачуком О.Б.. Тема зустрічі: “Проблеми та шляхи удосконалення функціонування інституту виборів в Україні”. Відповідальна – Шиманова О.В.(вересень, 2012 р.);

 • Студентська наукова конференція “Дні науки” філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. (квітень, 2012 р.);

 • Проведено І тур Всеукраїнської Студентської Олімпіади з політології, переможці Нешпір А.Д. (IVкурс) та Федорців А.С. (ІІІ курс) взяли участь у ІІ турі, що відбувся на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

 • Підготовка до друку студентського наукового вісника “Коридор”. Головний редактор – Денисенко В.М., відповідальні – асп. Мотрен С. М. та студенти відділення політології Федорців А.С. та Клименко Д.М.

Кафедра психології:

На психологічному відділенні працює Студентське науково-практичне товариство СНПТ, у роботі якого бере участь понад 32 студенти.

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) здійснюється у формах: курсові та магістерські роботи; участь студентів у роботі наукових, науково-практичних конференцій та семінарів; участь у навчальних семінарах; волонтерська робота; робота студентського науково-практичного товариства (СНПТ); участь студентів у виконанні науково-дослідних тем; участь студентів у навчальному проекті “Кіноаналіз”.

Викладачі кафедри координують роботу СНПТ; забезпечують доступ до інформації про конференції та семінари, залучають студентів до участі у наукових дослідженнях, координують науково-дослідницьку та волонтерську роботи. Робота здійснюється згідно з річними планами.

29-31 березня 2012 року проведено ІХ науково-практичну конференцію для студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”. У роботі конференції взяли участь 150 осіб  із 20 ВНЗ України: 53 – студенти та аспіранти Львівського національного університету імені Івана Франка, Національний авіаційний університет (м. Київ) (14), Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ) (6), Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ) (1), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (21), Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського (м. Сімферополь, АР Крим) (1), Запорізький національний університет (1), Криворізький Економічний Інститут Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана (3), Донецький національний університет (1), Донецький інститут соціальної освіти (2), Одеський національний медичний університет (1), Одеський національний університет імені Івана Мечнікова (1), Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова (1), Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) (7), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) (1), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (12), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (13), Львівська державна фінансова академія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (1), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (21) та Національного Університету “Львівська Політехніка” (1).

Видано матеріали конференції: Психологічні проблеми сучасності. Тези ІХ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 29-31 березня 2012 року. – Львів, 2012. – 112 с. (6,3 д.а.).

Проведено перший тур Всеукраїнської олімпіади з психології для студентів психологічного відділення.

Проведено перший тур Всеукраїнської олімпіади з медичної психології.

Переможці всеукраїнських конкурсів:

У другому турі Всеукраїнської олімпіади з медичної психології студ. Тимчук І.В., ФФПм-41 посіла 2 місце.

Студенти активно беруть участь у волонтерській роботі (понад 20 осіб); роботі Асоціації практикуючих психологів Львівської області (понад 20 осіб); семінарах та роботі Української спілки психотерапевтів; у роботі різних науково-практичних та навчальних семінарів у 2012 р. взяло участь понад 150 студентів.

Розроблено інтернет-сторінку СНПТ кафедри психології http://snpt-psychology.at.ua

робо

Індивідуальні та спільні з викладачами публікації:

 1. Грабовська С., Возниця Т. Соціально-психологічні чинники схильності до анонімності / С. Грабовська, Т. Возниця // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип.9. – С. 200-202.

 2. Гупаловська В.А. Психологічні особливості сексуальності чоловіків / В.А. Гупаловська, О.І. Володимирець // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 16. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 247-258. (0,5 д.а.)

 3. Гупаловська В.А. Психологічні особливості сексуальності чоловіків : результати емпіричного дослідження / В.А. Гупаловська, О.І. Володимирець // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 18. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 222-235. (0,5 д.а.)

 4. Турецька Х.І. Психологічні чинники ставлення педагогів до інклюзивної освіти / Турецька Х.І., Шляхтіна М.А. // Вища освіта України – Додаток 2 до №3. – Т. ІV (29) – 2011 р. – С. 669 – 675.Т(

 5. Кліманська М.Б. Почуття гумору як ресурс подолання стресу в роботі менеджерів / М.Б. Кліманська, І.І. Перун // Вісник Одеського національного університету. – Одеса : Видавництво “Астропринт”, 2011. – Т. 16. – Вип. 11. – Ч. 1. – Серія: Психологія. – С. 261–268. (0,5 д.а.)

Кафедра теорії та історії культури:

На базі кафедри діє студентський науковий культурологічний клуб “Гілея”, в роботі якого бере участь 45 студентів. В його структурі функціонують 4 проблемні групи: культурологічна, етична, естетична та релігієзнавча.

Підготовлено до друку 6-те число студентського наукового часопису “Гілея: філософія культури постмодерної доби”.

В рамках проектів МІГУС та МПЕН студенти філософського факультету працюють над розробкою культурологічної та релігієзнавчої проблематики, зокрема вивчають специфіку соціокультурних трансформацій, досліджують проблеми екстраполяції первісних релігійних вірувань в комплексі сучасної духовної інфраструктури.

Викладачі кафедри надають консультації студентам, які готуються до участі У Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт (доц. Сінькевич О.Б., доц. Васьків А.Ю, доц. Пітусь Л.М., доц. Дарморіз О.В., доц. Ліщинська О.І., асист. Колесник І.М.)

Двоє студентів культурологічного відділення взяло участь у олімпіадах з культурології та релігієзнавства та отримали нагороди за результатами другого туру. Загалом в підсумкових конференціях Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт взяло участь 5 студентів культурологічного відділення. Студентка 5 курсу культурологічного відділення У.І. Барановська була нагороджена президентською стипендією, а також дипломом Всеукраїнської олімпіади з культурології. У рамках діяльності Української асоціації культурології та Молодіжної асоціації релігієзнавців проводяться студентські круглі наукові столи( “Соціальні мережі”, “Піст та проблема гріха”, “Ідеальна людина: руками Бога чи людини?”, “Інтернет як засіб спілкування”).

В рамках “Днів науки – 2012” філософського факультету ЛНУ у квітні 2012 р. було проведено студентську наукову конференцію “Сучасна культура: запитання і відповіді”
В межах конференції – круглий стіл “Сучасне обличчя України: герої і міф”
8-10 жовтня 2012 р. Cтудентами-культурологами було проведено “Дні пам’яті Богдана Ступки”. Проведено круглий стіл “Харизма в українському кіно: поза межами добра і зла”, у ньому взяли участь народний артист України Ю. Брилинський та кінокритик Т. Сакс.
9. Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)
  1   2   3   4   5Схожі:

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про патентні І науково-інформаційні дослідження " " 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми
Етап: планування дисертаційної роботи на науковий ступінь кандидата медичних наук
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році асистента кафедри петрографії Костюка Олександра Володимировича Відомості про вченого: Рік народження Рік закінчення внз
Генералова Л. В. Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкато колірних горизонтів Скибової структурно – фаціальної зони Українських...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013 – №4(63). – С. 45 – 49
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Михайлов В. Сланцева нафта і технології її видобутку / Михайлов В., Гулій В., Гладун М. // Геолог України. – 2013. – №3, С. 67 –...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про хід виконання держбюджетної теми станом на " " 201 р. Шифр, назва теми: Обсяг фінансування на рік
Термін виконання з по
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П \"Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу\". Номер держреєстрації: 0112U001270 iconЗвіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році
За звітний рік науково-педагогічним колективом кафедри петрографії опубліковано: навчальних посібників – 2, статей у фахових виданнях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи