Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни»
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» icon

Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни»НазваПрограма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни»
Сторінка1/3
Дата конвертації29.06.2015
Розмір364.18 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології

«Затверджую»

Проректор з наукової роботи

__________________________

«____» ______________ 20___

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

« ПСИХОДІАГНОСТИКА »

«назва начальної дисципліни»

Напрям підготовки: 6.030102 психологія

(шрифт, назва напрямку)

Для спеціальності: психологія

(шрифт, назва спеціальності)

Факультет: Філософський

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Львів 2011-2012

Кандидат психологічних наук , доцент

( вчена ступінь, вчене звання , імя та ініціали автора програми)

Баклицький Іван Олександрович

Навчальна програма дисципліни затверджена на засідані кафедри

Протокол №___ від «___»________ 20 р.

Завідувач кафедри Грабовська С.Л.

Схвалено вченою радою філософського факультету

Протокол №____ від «____» ______ 20 р.

Баклицький І.О.,2012

Львівський національний університет імені Івана Франка,2012

 1. Анотація. Міждисциплінарні зв’язки.

Зміст навчальної дисципліни Психодіагностика складений з урахуванням того , що студенти будуть слухати теоретичні курси: Загальної, експериментальної, вікової соціальної, психології праці клінічної психології психологічне консультування психокорекції та психотерапії. Начальна дисципліна психодіагностика входить до програми професійної підготовки студентів та психологів. Психологічна діагностика є одною з основних форм практичного застосування професійних можливостей психолога. Методики психодіагностики широко використовуються для добору та розтановки кадрів на підприємствах та організаціях, для контролю психічного розвитку особистості та її вивчення з медичною та експертною метою, для проф. орієнтацій та оптимізації навчального та виховного процесів.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни:

Мета: Вивчення дисципліни психодіагностика – розширити діапазон теоретичних знань студентів з основних проблем і напрямів розвитку психодіагностики, вивчити її основні методи , а також закріпити у студентів практичні вміння та навички психодіагностичного дослідження особистості , її станів , процесів та окремих рис.

Завдання курсу :

 1. дати студентам міцні теоретичні знання , і основні практичні навики , які необхідні в роботі психодіагноста;

 2. розкрити специфіку психодіагностики як особливої галузі психологічної науки , яка зв’язує теорію з практикою;

 3. сформувати адекватне уявлення про роль і місце психодіагностичних методів в системі психологічних обстежень дітей і дорослих , про можливості , переваги , і недоліки кожного методу;

 4. познайомити з найбільш відомими і якісними методиками психодіагностики . навчити правилам проведення психодіагностичних обстежень , способом обробки , аналізу і інтерпретації результатів методик;

 5. розкрити основні тенденції розвитку психодіагностики на сучасному етапі;

 6. забезпечити засвоєння етичних норм , які обов’язкові для спеціаліста- психодіагноста.

Програма курсу має 17 тем , кожна з яких супроводжується списком рекомендованої літератури.\

Очікувані результати:

В результаті вивчення курсу психодіагностика студент повинен знати :

 • Зміст психодіагностичних методик , їх призначення та вимоги до процедури проведення тестування;

 • Знати основи диференційної психології;

 • Теоретико- методологічні принципи психодіагностики ;

 • Етичні норми та принципи психологічної служби у відповідності з міжнародними стандартами.

Уміти:

 • Комплектувати психодіагностичній методики у батереї для добору і проф. відбору претендентів на посади , а також для психологічного консультування і проф. супроводу діяльності;

 • Формулювати психолог діагноз при обстежені дітей та дорослих;

 • Давати рекомендації щодо врахування факторів які забезпечують ефективність . комфорт і безпеку трудової діяльності на конкретному робочому місці ;

 • На практиці здійснювати тестування з діагностичними цілями ;

 • На професійному рівні приймати рішення виходячи з результатів тестування ;

 • Забезпечувати необхідний рівень надійності діагнозу шляхом застосування паралельних стандартизованих , та не стандартизованих методик.

3. Зміст дисципліни:

Тема 1. Психодіагностика як наукова технологія ( Введеня в психодіагностику)

Визначення психодіагностики як науки , яка розробляє та використовує методи вивчення і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей людини. Психодіагностика як найважливіша ланка , яка зв’язує психологічну теорію і практику; її взаємозв’язок з іншими галузями психологічних наук. Основні напрямки досліджень в області практичного застосування психодіагностики: оптимізація процесів навчання та виховання; проф. відбір , проф. консультування, професійне навчання ; судово – психологічна експертиза; індивідуально – психологічне консультування; модель роботи психодіагноста , який отримав запит.

Рекомендована література :

Основна :

 1. Анастазі Анна « психологічне тестування» москва ; 1982

Книга 1 стор. 5-19;

 1. Анастазі Анна ; Урбіна С. « психологічне тестування» Петербуг ; стор. 48-63;

 2. Ануфрієв А.Ф. « психологічний діагноз» москва : ось-89 «2006» стор. 25-56;

 3. Бесєдін А.Н. «книга практичного психолога» : частина 1,2 . харків : х: рип оригінал -1996 стор. 7-22;

 4. Бурлачук Л. « психодіагностика» Спб: Питер 2002р. стор. 18-55;

 5. Бурлачук Л. , Морозов С.М. « Словарь – справочник по психологической диагностике» Київ 1989 , стор. 44-45, 112-115;

 6. Бурлачук Л., Савченко Е.П. психодіагностика « психологічний інструментарій і його застосування в умовах спец. Служб.» Київ А.Л.Д.,1995, стор. 20 – 26;

 7. Галян І.М. Психодіагностика :навчальний посібник К: академ видав. 2009, стор 5 -25;

 8. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике, стор. 4-17;

 9. Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;Додаткова:

 1. Дюк В.А. компютерная психодиагностика 2002г., стор. 35-48;

 2. Ільїн Е.П Мотивиция и мотивы . питер. стор 183-184;

 3. Корольчук М.С. , Осьодло В.И. психодіагностика навч. посібник. : ельга , ніка центр. 2004; стор. 125-147;

 4. Калинин С.И. компютерная обработка даных для психологов . Спб реч. 2004 ; стор. 58-63;

 5. Кулагин Б.В. основы професиональной психодиагностики – л. : медецина , 1984; стор. 5-46;

 6. Максименко С.Д. теорія и практика психолого-педадогогічного педагогічного дослідження к. : КДІП, 1990, стор. 62-72;

 7. Марищук В.Л. , Блудов Ю.М и др. Методики психодіагностики в спорті –М : Просвещения 1984; стор. 96-103;

 8. Мельников В.М . , Ямпольський Л.П. введение в експерементальное психологию личности . – М. : просвещение 1985; стор. 102-125;

 9. Моргун В.Ф. , Титов І.Г. основи психологічної діагностики – к. видавничий дім «Слово» . 2009; стор. 58-69;

 10. Нос. И.Н руководство по психодиагностике . М.: Изд-10 , Институт психотерапии, 2005 , стор. 44 – 84;

 11. Романова Е.С. психодіагностика : учебное пособие – СПБ. : Питер. 2005; стор. 40-66;

 12. Скребець В.О. Основи психодіагностики . навч посібник к .: видав. Дім « Слово», 2003; стор. 20-44;

 13. Собчик Л.Н. Психологія індивідуальності . теорія і практика психодіагностики – СПБ.изд «РЕЧЬ» 2003 . стор. 236 -351;

 14. Соколова Е.Т. проективне методы иследования личности . – М .изд МГУ 1980; стор. 5-44;

 15. Столін В.В Самосознание личности – М. изд- МГУ , 1983; стор. 15-36;

 16. Хекхаузен Х. мотиваваци и деятильность Спб ,питер 2003; стор. 16-64;

 17. Холодная М.А. психология интелекта , парадоксы иследования.- Томск . ТГУ : Барс . 1997; стор. 6-25;

 18. Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;

Тема 2: Психодіагностичний метод його основні підходи ( об’єктивний, суб’єктивний , проективний).

Основні вимоги до психодіагностичних вимірювань. Поняття про «об’єктивний» , «суб’єктивний», «проективний» прикладні психодіагностиці.

Застосування об’єктивного підходу у вербальній та невербальній психодіагностиці. Поняття про тести особливості інтелекту, спеціальних здібностей досягнень та креативності . Застосування « суб’єктивного» підходу в опитувальниках.

Види опитувальників : біографічних, опитувальників інтересів, мотивів , настанов, цінностей , особистісних та типологічних опитувальників.

Проективні методики та « проективний» підхід у психодіагностиці . Поняття про конструктивний, ітерпретативний , катартичний , експресивний , імпресивний , адитивний методи у психодіагностиці .

Психологічне заключення та його інтерпретації. Три основні напрями використання результатів психодіагностичних методик : прогнозування , діагностика та інтерпретація. Кількісні результати . Міри гармонійності , рівень адаптованості особистості її домінуючий стиль переживань, спрямованість та сила її мотивації, особливості стилю її мислення і міжособової взаємодії , вибір життєвих цінностей та спрямування проф. діяльності . взаємопов’язаність різних видів особистості , діапазон коливань особистісних властивостей в онтогенезі, психометричний аналіз профілю особистості : а) рівень профілю; б)варіабельність профілю; в) форма профілю; г) співставлення індивідуального профілю з нормою , еталоном . Вид інтерпретації : симптоматична , етіологічна, нейропсихологічна , типологічна « функціональна» , індивідуальна.

Рекомендована література :

Основна:

 1. Бурлачук Л. « психодіагностика» Спб: Питер 2002р. 108-131;

 2. Бурлачук Л. , Морозов С.М. « Словарь – справочник по психологической диагностике» Київ 1989 , стор. 271-274;

 3. Бурлачук Л., Савченко Е.П. психодіагностика « психологічний інструментарій і його застосування в умовах спец. служб.» Київ А.Л.Д.,1995, стор. 20 – 26;

 4. Моргун В.Ф. , Титов І.Г. основи психологічної діагностики – к. видавничий дім «Слово» . 2009; с. 58-77;

 5. Галян І.М. Психодіагностика :навчальний посібник К: академ видав. 2009, стор 27-29;

 6. Корольчук М.С. , Осьодло В.И. психодіагностика навч. посібник. : ельга , ніка центр. 2004; с. 31-51;

 7. Нос. И.Н руководство по психодиагностике . М.: Изд-10 , Институт психотерапии, 2005 , стор. 44 – 84;

 8. Общая психодіагностика ./ под. Ред. А. А. Бодальова , В. В. Столина – М: МГУ 1987 , стор. 53- 113;

 9. Романова Е.С. психодіагностика : учебное пособие – СПБ. : Питер. 2005; стор. 89 -139;Додаткова:

1) Ануфрієв А.Ф. « психологічний діагноз» москва : ось-89 «2006» стор. 25 -56

2) Бесєдін А.Н. «книга практичного психолога» : частина 1,2 . харків : х: рип оригінал -1996 стор., 7

-22;

3) Кулагин Б.В. основы професиональной психодиагностики – л. : медецина , 1984; стор. 5 -33;

4) Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;
Тема 3. Класифікаці та характеристики психодіагностичних методів.

Малоформалізована і чітко формалізована психодіагностична характеристика основних методів молоформалізованої діагностики : спостереження , бесіди , контентаналізу . Основні правила проведення спостереження , оціночні шкали карта Д. Стотта. Основні види та правила складання діагностичного інтерв’ю . Тести їх характеристика , критерії їх класифікації. Опитувальники , анкети їх особливоості, види , труднощі їх розробки та інтерпретації. Проективна техніка , види проективних методик їх особливості. Психофізіологічні методи, їх загальна характеристика , можливості та спец. Труднощі застосування на практиці кожного виду психодіагностичних методів.

Рекомендована література :

Основна:

 1. Анастазі Анна ; Урбіна С. « психологічне тестування» Петербуг ; стор. 48-63;

 2. Моргун В.Ф. , Титов І.Г. основи психологічної діагностики – к. видавничий дім «Слово» . 2009;с.124-270.

 3. Нос. И.Н руководство по психодиагностике . М.: Изд-10 , Институт психотерапии, 2005 , стор. 44 – 84; с. 25-42

 4. Романова Е.С. психодіагностика : учебное пособие – СПБ. : Питер. 2005; с.40 -54

 5. Корольчук М.С. , Осьодло В.И. психодіагностика навч. посібник. : ельга , ніка центр. 2004;с. 19-31;

 6. Основи психодіагностики под. ред. А. Г. Шмельова Ростов/н Д 1996- с. 171 – 179;

 7. «Психологическая психодіагностика»: Учебник для ВУЗов⁄под ред.. М.К. Акимовою, К.М. Гуревича.-СПб.: Питер, 2005. Стор. 55-58;

Додаткова:

1)Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;

2) Райгородский Д.Я. приктичиская психодиагностика. Методики и тесты. Самара :бахрах-М ; 2002 . с. 3-12

3) Смирнова Е.Т. Экспрес психодіагностика введение в целосною психологію . Методика и тесты . Самара . БАХРАХ- М . 2005 . с 136-163

4) Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. стор. 4-17

5) Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;

Тема 4. Основні вимоги до психодіагностичних методик,як інструментів практичної роботи.

Відмінність психодіагностичних методик від психологічних. Стандартизація методик. Вибірка стандартизацій її підбір ; генеральна і специфічна популяція.Вимоги до процедури психодіагностичного обстеження . вікова норма . Статистична норма , процинтіль , критерій виконання,соц. – психологічний норматив. Надійність психодіагностичних методик ,її види способи встановлення. Валідність її види , способи встановлення . Проблема вибору зовнішнього критерію , для визначення валідності методики. Кореляційний аналіз як один з прийомів визначення надійності , валійності.

Рекомендована література :

Основна :

 1. Анастазі Анна ; Урбіна С. « психологічне тестування» Петербуг ; стор. 64-188;

 2. Бурлачук Л. , Морозов С.М. « Словарь – справочник по психологической диагностике» Київ 1989 , стор. 74-82;

 3. «Общая психодиагностика⁄под. ред.. А.А. Богдальова, В.В.Столина; Москва-МГУ, 1987 С. 53-113;

 4. «Психологическая психодіагностика»: Учебник для ВУЗов⁄под ред.. М.К. Акимовою, К.М. Гуревича.-СПб.: Питер, 2005. Стор. 78-106;

 5. Бурлачук Л. « психодіагностика» Спб: Питер 2002р., стор. 151-176;

 6. Корольчук М.С.,Осьодло В.І.Психодіагностика .Нав.посібник.-К.Ельга,Ніка-Центр,2004.31-51;

Додаткова:

1)Моргун В.Ф. , Титов І.Г. основи психологічної діагностики – к. видавничий дім «Слово» . 2009;58-69

2) Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике.4-17

3)Бурлачук Л., Савченко Е.П. психодіагностика « психологічний інструментарій і його застосування в умовах спец. Служб.» Київ А.Л.Д.,1995, стор. 7 – 11;

4) Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;

Тема 5: Діагностика інтелектуального розвитку.

Інтелект і розумовий розвиток: основні поняття, теорії,п ідходи до вивчення. Сучасний стан, проблеми інтелекту, тестовий, соціальний, практичний і біологічний інтелект. Поняття про коефіцієнт інтелектуальності (IQ). Цілі використання тестів інтелекта. Характеристика тестів Д. Векслера, Р. Амтхауера. Інтелект і когнітивні стилі. Діагностика когнітивних стилів.

Рекомендована література.

Основна :

 1. «Психологическая психодіагностика»: Учебник для ВУЗов⁄под ред.. М.К. Акимовою, К.М. Гуревича.-СПб.: Питер, 2005. Стор. 106-157;

 2. Основи психодіагностики под. ред. А. Г. Шмельова Ростов/н Д 1996- с. 258-281

 3. Корольчук М.С.,Осьодло В.І.Психодіагностика .Нав.посібник.-К.Ельга,Ніка-Центр,2004., стор. 125-147;

 4. Дружинин В.Н. «Психология общих способностей» 3-е изд.-СПб.: Питер,2007.С. 56-112;

 5. Худик В.А. «Психологическая діагностика детского розвития».-Київ:Освіта,1992.С. 25-67;

 6. Галян І.М. Психодіагностика :навчальний посібник К: академ видав. 2009, стор. 163-196;

Додаткова:

 1. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. стор. 59-120

 2. Холодная М.А. психология интелекта , парадоксы иследования.- Томск . ТГУ : Барс . 1997; стор. 16-35;

 3. «Психодиагностика и профориєнтация в образовательних учреждениях»⁄под. ред.-сос. Л.Д. Столяренком- Ростов Н⁄Д.: Феникс, 2005, стор. 65-229; 338-404;

 4. Истратова О.Н. «Психодиагностика : колекція лучних тестов»- Ростов Н⁄Д.: Феникс, 2005, стор. 6-118

 5. Панасюк А.Ю. «Адаптирований вариант методики Д. Векслера. Москва; 1973;

 6. Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;

Тема 6: Діагностика творчих здібностей.

Поняття креативності, основні теорії напрямків досліджень у зарубіжній психології. Дивергентне та конвергентне мислення. Креативність і інтелект. Креативність і особистість. Південно-каліфорнійські тести креативності Дж. Гілфорда, їх теоретичне обґрунтування, показники та психометричні характеристики. Тести креативності П. Торенса: вербальний образотворчий та поведінковий. Можливості тестів креативності у вимірюванні творчих здібностей та передбачення творчих досягнень.

Рекомендована література.

Основна :

 1. Анастазі Анна « психологічне тестування» москва ; 1982

Книга 2 стор. 28-36;

 1. Дружинин В.Н. «Психология общих способностей» 3-е изд.-СПб.: Питер,2007.С. 213-246;

 2. Матюшкин В.Н. «Загадки одальонности».-Москва.,1993; С. 15-35;

 3. «Психология одаренности детей и подростков».⁄под.ред. Н.С. Лейтеса.-М.,1996, С. 28-37;

 4. Матюшкин А.М. «Концепция творчиской одаренности⁄⁄Вопроси психологии, 1989.- №6, С. 29-33

 5. «Психология творчества : общая, диференциальная, прикладная»⁄под.ред. Я.А.Пономарева- М.; 1996. С. 37-42

Додаткова:

 1. Чуприкова Н.И. «Психология умственного розвития: принципи диференциации».-М.; 1997, С. 7-28

 2. Холодная М.А. психология интелекта , парадоксы иследования.- Томск . ТГУ : Барс . 1997; стор. 16-35

 3. Шумакова М.Б. и другие «Фигурная форма теста творческого мишления П.Торенса» (руководство по приминению).- М.; 1995

 4. Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;

Тема 7: Діагностика спеціальних здібностей.

Підходи до визначення здібностей та обдарованості. Поняття загальних та спеціальних здібностей. Факторні теорії здібностей (Ч. Спірмена, Л.Терстоуна, Л. Кетелла, Дж. Гілфорда) та тестові батареї. Класифікація спеціальних здібностей у зарубіжній психології. Окремі тести здібностей та тестові теорії. Тест технічного мислення Сішора-Беннета. Батарея загальних здібностей ГАТБ. Області застосування, тести спеціальних здібностей. Можливості психодіагностики у вимірюванні здібностей.

Рекомендована література.

Основна :

 1. Анастазі Анна « психологічне тестування» москва ; 1982

Книга 2 С. 5-28;

 1. «Способности и индивидуальность» Москва; Прометей, 1993 стор. 10-28;

 2. «Способности и склонности» Москва; Просвещение, 1989 С. 21-35;

 3. Моргун В.Ф. , Титов І.Г. основи психологічної діагностики – к. видавничий дім «Слово» . 2009; С. 176-194;

 4. Теплов Б.М. «Способности и одаренность»⁄⁄ Избранние труди-М.,1985. Том 1 .-С.15-41; 42-222;

Додаткова:

 1. Крутецький В.А. «Проблема способностей в психологи».-М.,1971. С 25-37;

 2. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. стор. 59-120;

 3. Панасюк А.Ю. «Адаптирований вариант методики Д. Векслера. Москва; 1973;

 4. Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;

Тема 8: Тести досягнення і критеріально орієнтовані тести.

Визначення понять. Області застосування тестів досягнень, освіта, професійна сфера. Види тестів досягнень ( усний, письмовий та тести виконання ). Основи констру.вання тестів досягнень. Специфіка критеріально-орієнтованого тестування. Проблеми вибору критерія. Основи конструювання критеріально-орієнтованоих тестів. Психологічні ОРТИ.

Рекомендована література.

Основна :

 1. Анастазі Анна « психологічне тестування» москва ; 1982

Книга 2 стор. 36-59;

 1. Бурлачук Л. , Морозов С.М. « Словарь – справочник по психологической диагностике» Київ 1989 , стор. 142-143; 145-146;

 2. Гуревич К.М. «Проблеми диференциальной психологии» М.; Воронеж; 1998.- С. 272-328; 367-376

 3. Горбачева Е.И. «Опит конструирования критериально-ориентувального тесту»⁄⁄ Вопроси психологи, 1985.-№5.- С. 133-139;

 4. Шванцара Й. и другие «Диагностика психического развития».- Прага, 1978, С. 152-163

Додаткова:

 1. Скребець В.О. Основи психодіагностики . навч посібник к .: видав. Дім « Слово», 2003, С. 140-152;

 2. Безпалько В.П. «Програмирование обучение».-Москва, 1989; С. 10-35;

 3. Диагностика здоровя психологический практикум / под. ред. Р.С. Никифоров , СпБ: реч 2007 , стор 643-787;

  1   2   3Схожі:

Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – філософія, для спеціальності 030. 101
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія і методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «загальна семіотика»
Загальна семіотика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки – 020301 філософія 2012. – 36 с
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconПрограма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Земельні ресурси та розвиток апк. Програма навчальної дисципліни. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,...
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconПрограма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Основи територіального проектування і районного планування. Програма навчальної дисципліни. – Чернівецький національний університет...
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconПрограма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв»
Програму навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» для студентів за напрямом підготовки 050701 «Електротехніка...
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: читання та переклад»
Розділи та погодинний розклад семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни с. 5
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» icon2011 року робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки Менеджмент Факультет Географічний
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни» iconРобоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент" (назва навчального предмета)
Екологія та охорона навколишнього середовища
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи